ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

ΜΕΤΑ ΤΟ «ΟΧΙ», ΤΙ ; …


(Παναγιώτης Δερματᾶς)

Αὐτή ἡ ἐνέργεια με το δημοψήφισμα, ὁδηγεῖ σε κάποιες βασικές σκέψεις τις ὁποῖες δεν μποροῦσε να κάνει ὁ μέσος πολίτης μέχρι πρίν δύο ἑβδομάδες .

Σκέψεις για το νόημα και την δύναμι ἑνός δημοψηφίσματος το ὁποῖο ἀποτελεῖ οὐσιοδέστατο συστατικό  τῆς δημοκρατίας χωρίς παρένθεσι …

Ζήσαμε μέσα στα συνθήματα ὃπως,  «ἀλλαγή,  ἀλλαγή λαϊκή συμμετοχή» ὃ,που ὁ λαός την μόνη πραγματική συμμετοχή πού ἐξέφρασε ἦταν να ἐγκρίνει προκαταβολικά και ἐν λευκῶ το δικαίωμα να τον δένουν με τρόπους ὑποχθόνιους και να τον πουλᾶνε δεμένο στα παζάρια τῶν σκοτεινῶν ἀφεντάδων  τοῦ πλανήτη … Με ἐργαλεῖα ἐδῶ, ἰσχυρά ἰδεολογικά παραισθησιογόνα, συνοδευμένα  συχνά ἀπό κάποια ψίχουλα πού ἐπεφταν ἀπό το πλούσιο τραπέζι τῶν ἂθλιων πολιτικῶν μεσαζόντων και ὃ,που αἰσθάνοταν εὐνοημένο  σκυλί, αὐτός πού ἀντί για ψίχουλα, ἃρπαξε κόρα ἀπό ψωμί…

Ἀλλά τα σκυλάκια, δεν ἒχουν φωνή. Ἀρκοῦνται να γαβγίζουν ὑπέρ αὐτῶν πού τους ἒριξαν τα ψίχουλα και που ἀναβάθμισαν τον ρόλο τους σε θέσεις ἀξιωματικῶν  …

Ὃσοι ἒμειναν ἐλεύθεροι και δεν ὑποβίβασαν τον ἑαυτόν τους στην στάθμη τοῦ εὐγενοῦς τετράποδου, ἀπό τις πολλές ἐπαναλλήψεις τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἂθλιων μεσαζόντων, ἒπαθαν ἓνα εἶδος πνευματικῆς γάγγραινας και πείστηκαν τελικά ὃτι αὐτή εἶναι ἡ φύσις τῶν πραγμάτων τα ὁποῖα ἐμεῖς ὡς κοινοί θνητοί, ἀδυνατοῦμε να ἀνατρέψουμε .

Κάθε φωνή πού ἀντιστεκόταν σ΄αὐτήν την κατάντια, τους φαινόταν ὡς ἀποκρουστική ἐξωγαλαξιακή και  τήν περιέβαλαν με περιφρόνησι.

Και να ὃμως πού πάνω στα τραγικά ἀδιέξοδα και στην ψυχική θολοῦρα ἒκανε πάλι την ἐμφάνισί του ὁ ἀπρόσμενος παράγων Χ για να ταράξει τά νερά μέσα στον πεθαμένο βάλτο…

Ἀπό το πουθενά, μᾶς ἦρθε μία εὐκαιρία, να ἐκφράσουμε  το ούσιαστικό και διαρκές μας δικαίωμα που ἀποτελεῖ την συλλογική μας θέλησι, ἂν ὡς κοινωνικό σύνολο, ἀποδεχώμαστε ἠ ἀπορρίπτουμε μία συμφωνία δεσμευτική για τα ζωτικά μας συμφέροντα.

Ἡ πιθανότατα κατά λάθος ἀπόφασις τῆς πλειοψηφίας  τοῦ κοινοβουλίου για το δημοψήφισμα, ἒφερε μέσα σε μία βδομάδα ἀνατροπές γύρω ἀπό τον τρόπο σκέψεως και συμπεριφορᾶς τῆς κοινωνίας.

Ἒκανε  πολλούς πολίτες να ἐπιστρατεύσουν την παροπλισμένη τους πολιτική σκέψι και να ἐκφραστοῦν, ἀπεκάλυψε αὐτούς που ἐξακολουθοῦν να γαβγίζουν για τα ψίχουλα πού ἒπεσαν ἀπό το πλούσιο τραπέζι τῶν μεσαζόντων και το ὁποῖο ἐμεῖς τους έφοδιάζαμε, ἒφερε στην ἐπιφάνεια τα φρικτά ἀποκρουστικά έργαλεῖα πού χρησιμοποιοῦν μεσάζοντες και ἀφεντικά τους με τα ὁποῖα διέστρεψαν την πραγματικότητα και παραπλάνησαν  ἒντιμους ἀνθρώπους .

Γιατί το μαχαῖρι εἶναι ἐργαλεῖο που διευκολύνει την ζωή στον συνετό ἂνθρωπο ἀλλά και δολοφονικό ὂργανο για τις διεστραμένες φύσεις.

Ἐδῶ εἲδαμε σημαντικά ἐργαλεῖα ὃπως ἡ τηλεόρασις και ὁ τύπος τά ὁποῖα ἀντί να διευκολύνουν την ζωή μας με τον ἀγῶνα να σκορπιστεῖ το φῶς τῆς ἀλήθειας στην κοινωνία, δηλαδή, ἀντί να σεβαστοῦν τις ἀρχές τοῦ πραγματικοῦ και γνήσιου διαλόγου μέσα ἀπό τον ὁποῖον λόγος και ἀντίλογος δημιουργοῦν φωτεινή σύνθεσι, ἀπεδείχτησαν δολοφονικά ἐργαλεῖα πού σκόρπιζαν ψέμα, μῖσος, σκοτάδι, παραπληροφόρησι, διαστροφή, δυσφήμησι, μία κατάστασι πρωτόγονης βαρβαρότητας.

Αὐτή ἡ συμπεριφορά στην ἑβδομάδα πρίν το δημοψήφισμα, ἀπετέλεσε την ἀποκορύφωσι μιᾶς διαρκοῦς σκοτεινῆς πορείας ἡ ὁποία ἒσπειρε ἂφθονους ψυχοφθόρους καρπούς καθ’ ὃλη την διάρκεια τῆς ἱστορίας της.

Ἡ πορεία ὃμως τοῦ κόσμου, ἒφερε την γενιά μας σε μία ἀπό τις συγκλονιστικότερες ἐποχές πού ἒχει ζήσει το ἀνθρώπινο εἶδος μέσα στις χιλιετίες .

Μία ζωή μαγική, μέσα σε ἢχους, σε εἰκόνες, σε ταχύτητες, σε γνώσεις, σε εὐκολίες, σε πρωτόγνωρες ἐμπειρίες .

Ἀλλά και σε πλήρη ἀπαξίωσι τοῦ ἀποδέκτη αὐτῶν τῶν εὐκολιῶν ὁ ὁποῖος μετρᾶται με τά ἲδια μέτρα ἀξίας και χρηστικότητας τῶν μηχανῶν. Δηλαδή, δεν παράγει ἦχο, την πέταξες την μηχανή… Κάθε μηχάνημα, ἒχει ἐπάνω του χαραγμένο ἓναν ἀριθμό. Το σέριαλ νάμπερ. Ὁ ἂνθρωπος ἒχει τον ἀντίστοιχο ἀριθμό πού λέγεται ΑΦΜ και πού τείνει μέσα ἀπό την νέα τεχνολογία να πάρει ἂλλη πολύ σκοτεινά ἐξελιγμένη καταδυναστευτική μορφή…

Οἱ μηχανές, ἐλέγχονται για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς. Μέσω αὐτῶν ὁ ἂνθρωπος. Μέ διαρκῆ ἀφανῆ χειριστήρια και με προγράμματα τά ὁποῖα ἒχουν περάσει με μεθοδικότητα στην σκέψι του και στην συλλογική του συμπεριφορά .

Κάποιοι δε, εἶναι τόσο βέβαιοι για τις «ἀλήθειες» πού τους ἒχουν εἰσάγει μέσα στον ἀτομικό και συλλογικό προγραμματισμό, ὃσο βέβαιος εἶναι ὁ βλάκας ὃτι δεν εἶναι βλάξ…

Τά ἐργαλεῖα δουλεύουν σε πλήρη ἀπόδοσι για να εισάγουν ἰούς και σκουπίδια στους ἀποδέκτες τους, ἓνα μεγάλο μέρος τῶν ὁποίων τα περιφέρει ὡς στοιχεῖα ἀξιακά με τα ὁποῖα μάχεται την κάθε ἐλεύθερη και παραγωγική σκέψι.

Ἀλλά αὐτά τά ἐργαλεῖα κάποια στιγμή πρέπει να πάψουν να τα χειρίζωνται οἱ δυνάμεις τοῦ βούρκου που ἒδειξαν την ἀποκορύφωσι τοῦ ἀπόλυτου εὐτελισμοῦ ὃλο αύτο το διάστημα που περιγράφουμε. Ἀπέδειξαν την ἀπόλυτη ἠθική τους γύμνια την γλοιώδη τους ὑπόστασι, την πτωμαΐνη ἀπό την κάθε ἀλήθεια που δολοφόνησαν .

Ἡ σπορά τους εἶναι διαβολική εἰδικά γι΄αυτές τις δύσκολες στιγμές ὃ,που πρωτεύων θέμα δεν εἶναι το ὂνομα ἀλλά ὁ πολυσύνθετος συνδυασμός που σε κυβερνᾶ. Κυρίαρχο και ζωτικό πρόβλημα εἶναι ὃτι και ἐμεῖς και ὃλος ὁ πλανήτης περνᾶμε μέσα ἀπό σιδερο και φωτιά, καταστάσεις οἱ ὁποῖες ἐπιβάλλουν στον ἀθρώπινο νοῦ να βρίσκεται σε διαρκῆ ἐγρήγορσι, σε σύνεσι και περισυλλογή.

Ὂχι σε χῦμα συνειδήσεις που περιφέρουν τα ἂθλια ἐμφυτεύματα ὡς στοιχεῖα διαλόγου στην κοινωνία και στα ὁποῖα στηρίζονται οἱ παραλαγμένοι σε κόμματα και ἰδεολογίες δυνάστες.

Ἀλλά κάθε κίνησις πού ταράζει τα θολά νερά, παράγει ζωή .

Μᾶς ἀφορᾶ λοιπόν ἡ κίνησις .

Το δημοψήφισμα αὐτό,  μοῦ θύμισε ἓναν Κινέζικο στίχο :

Ἓνας  βάτραχος ἐπίδησε και σάλεψε ἡ σιωπή στον πεθαμένο βάλτο …

Ξεβάλτωσε σε μεγάλο βαθμό ἡ σκέψις.

Αὐτή, μέσα ἀπό αὐτό το λαμπικάρισμα ἒνοιωσε την ἀποπνικτηκότητα τοῦ βάλτου ὁ ὁποῖος με πεῖσμα πολεμᾶ την κάθε ζωτική κίνησι.

Προσπαθεῖ με πεῖσμα να αποδείξει ὃτι εἶναι βοῦρκος, δυνατός και ἰσχυρός να θολώνει κάθε παραγωγική σκέψι. Να παραποιεῖ κάθε ἀλήθεια. Να φοβίζει με την εἰκόνα του. Να πνίγει κάθε ζωντανή ὓπαρξι πού θα ἀγνοήσει την δυναμί του, τον κόσμο του ὁ ὁποῖος κρύβεται μέσα στα λήμματα του.

Ἀλλά, θέλει ἀρετή και τόλμη ἡ ἐλευθερία… Μόνον αὐτή ἀγνόησε και νίκησε τους βάλτους τῆς ἱστορίας …  

Και εδῶ, ἓνας ἀπό τους χειρότερους βάλτους που πρέπει τάχιστα να καθαρίσουμε λέγεται πληροφόρησις. Για να προχωρήσουμε ἒτσι πάρα πέρα, στον μεγάλο βοῦρκο που ὀνόμασαν Εὐρώπη και στους ντυμένους με προβιές ὑπερασπιστές του …

Δεν υπάρχουν σχόλια: