ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Καληνύκτα Τουρκία ...


 • Στήν ζωή μας,  ἀκούσαμε γιά προφῆτες που προλέγουν μέσα ἀπό βαθυές συχνότητες οἱ ὁποῖες δέν εἶναι προσβάσιμες στον κοινό ἂνθρωπο. 
 • Ἀλλά ὑπάρχει καί ἡ κοινή λογική πού εἶναι προσβάσιμη στόν καθ ἓναν, ὃπου μέ τήν σωστή χρῆσι της, μπορεῖ να δεῖ μπροστά του τίς συνέπειες ἢ τα ἀποτελέσματα ἑνός συνόλου δεδομένων .
 • Ποιά εἶναι στό θέμα μας τά δεδομένα;  Ἂς ξεκινήσουμε συγκρίνοντας μεταξύ τους δύο αὐτοκρατορίες. Τήν Ρωμαϊκή καί τήν Ὀθωμανική .Καί οἱ δύο στήν διάρκεια τοῦ ἐπεκτατισμοῦ τους ἒκαναν σκληρά ἐγκλήματα ἰσάξια τών βαρβαρικῶν τους ἐνστίκτων.
 • Οἱ Ρωμαῖοι ἰσοπέδωσαν τήν Κόρινθο, Λάρυμνα, Μέγαρα, Χαλκίδα κλπ, κατέστρεψαν μνημεῖα, ἐξανδραπόδισαν τούς κατοίκους,  μετέτρεψαν τίς ἱστορικές πόλεις σε ἀσήμαντα χωριά καί διέφθειραν ἓναν ὁλόκληρο πολιτισμό μαζί με τούς  φορεῖς του  .
 • Τό ἲδιο ἒκαναν καί οἱ Τοῦρκοι. Πόλεις στά βάθη τῆς Ἀσίας ἰσοπεδώθηκαν καί οἱ κάτοικοί τους κατεσφάγησαν ὃπως γιά παράδειγμα ἡ Ἒδεσσα με 35.000 κατοίκους ἀπό τούς ὁποίους διέφυγαν μονον 5 τήν σφαγή !
 • Οἱ Ρωμαῖοι στήν συνέχεια ἐξημερώθηκαν κάπως καί ἒδωσαν τό δικαίωμα τοῦ πολίτη χωρίς διακρίσεις και ὃρους καταθληπτικούς.
 • Οἱ Τοῦρκοι πού ἀποτελοῦσαν μιά σκληρή καί βάβαρη πολεμική μηχανή, κατάφεραν μέσα ἀπο τόν ἐξαναγκασμό να ἐκτουρκίσουν μεγαλες ὁμάδες καί να τίς κάνους δυνάστες στρατιῶτες που καταδυναστεύουν τούς πολλούς πρός χάριν τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας.
 • Ἡ Ρώμη, στερημένη ἀπό ἠθική συνοχή, ἂν καί ἒδωσε τό δικαίωμα τοῦ Ρωμαίου πολίτη σε ὃλον σχεδόν τόν κατακτημένο κόσμο,  ἒδωσε τό Ρωμαϊκό δίκαιο στήν ἀνθρωπότητα, δέν ἒμεινε ὃμως στό φωτεινό πνεῦμα τῶν ἀδελφῶν Γράκχων, ἀλλά αὐτοδιαλύθηκε μέσα στά σκουπίδια καί τήν βαρβαρότητα τῶν φατριῶν πού συγκρούονταν μεταξύ τους για ἐξουσία. πλοῦτο, δόξα, συντηρώντας τόν διαρκῶς φτωχεύοντα ἀπό τα latifundia  λαό, μέ ἂρτους καί βάρβαρα θεάματα.
 • Μέσα ἀπό αύτό τό χάος, προέκυψε τό Ἀνατολικό Ρωμαϊκό κράτος ἢ Βυζάντιο ὃπως τό ὀνόμασαν μεταγέστερα. 
 • Τό κράτος τῆς Ρώμης, εἶχε βίο τεσσάρων αἰώνων. Τό Βυζάντιο ἒντεκα αἰώνων.  Τά ἀποτελέσματα στηρίζονται στά δεδομένα καί ὂχι στήν τύχη. Ἒντεκα αἰῶνες ζωῆς λοιπόν προϋποθέτουν τα ἀνάλογα δεδομένα τά ὁποῖα ὀφείλουμε να μελετᾶμε μέ γνώμονα τήν λογική καί ὂχι τήν ίδεολογική προκατάληψι ἡ ὁποία συνήθως ἀφθονεῖ σέ ἐπιθανάτιες καταστάσεις ...
 • Καί ἐρχόμαστε στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία.  Ἡ ἀκμή της ξεκινᾶ μέ τήν κατάληψι τῆς Κωνσταντινουπόλεως  τό 1453 καί τελειώνει τό 1821. Δηλαδή περίπου τέσσερους αἰῶνες.
 • Ἀπό τότε, μετεξελίσσεται σε Τουρκικό κράτος.
 • Ἀλλά ποιό εἶναι το Τουρκικό κράτος ; Μία  μικρογραφία  τῆς ἂλλοτε αὐτοκρατορίας με τήν ἲδια κεντρική ἐξουσία ἡ ὁποία άναδεικνύεται μέ τρόπο διαφορετικό, μέ τίς ἲδιες ἐσωτερικές δομές, δηλαδή δυνάστες καί καταδυναστευόμενους, με τόν διαρκῆ φόβο τοῦ δυνάστη γιά τόν ἒλεγχο τῶν καταδυναστευομένων ὁ ὁποῖος συχνά προβαίνει σέ μαζικές σφαγές καί γενοκτονίες γιά να ἀπαλλαγεῖ ἀπό τούς ἐν δυνάμει ἀντιπάλους του.
 • Γιά νά μήν χάσει τόν ἒλεγχο διαμορφώνει μιά καταθληπτική καί βαθιά προσηλυτιστική παιδεία, ὀργανώνει ἐπιστημονική διπλωματία ἐπανδρωμένη μέ ἀπόλυτα προσηλυτισμένους οἱ ὁποῖοι ἒχουν στήν διάθεσί τους τεράστια χρηματικά ποσά γιά να ἐξαγοράζουν ἠθικούς καρνάβαλους τῆς παιδείας καί τῆς πολιτικῆς έξουσίας στόν περίγυρο ἀλλά καί ὃ,που δεῖ, παρεμβαίνει στήν ἰδιωτική οἰκονομία δίνοντάς της χαρακτῆρα κρατικοεπεκτατικό, παρεμβαίνει μέ τρόπο ὓπουλο στά διεφθαρμένα καθεστότα τῆς γειτονιᾶς στέλλοντάς της ἐποίκους ἢ δένοντας ἂλλους στό ἃρμα τῶν συμφερόντων του, φτάχνει μιά πανάκριβη πολεμική μηχανή, μιά βαριά πολεμική βιομηχανία ἡ ὁποία διασφαλίζει στρατηγική  ἀνεξαρτησία ἀλλα καί οἰκονομικά κέρδη, ἀγνοώντας δραματικά ὃτι στό έσωτερικό ἡ καταδυνάστευσις κάνει τούς καταδυναστευομένους να παραλλάσσονται ἀνάλογα με τήν περίπτωσι...
 • Παρ ὃλα αὐτα, μπλοφάρουν κραδαίνοντας παντοῦ τήν δυναμι τῶν ἑβδομήντα ἑκατομυρίων κατοίκων... 
 • Ἀκριβῶς ἐδῶ εἶναι ἡ Ἀχίλειος πτέρνα τῆς Τουρκίας ! Ἀντί να βρεῖ τόν πρέποντα τρόπο να δαμάσει τό ἐσωτερικό της, μέσα ἀπό τήν τάξι καί τήν δικαιοσύνη,  ἀκολούθησε τήν ἀπρεπῆ συμπεριφορά να ἐξουσιάσει τόν περίγυρο διότι ἒμεινε ἀρρωστημένα προσκολημένη στό ἐγκληματικό Ὀθωμανικό της  παρελθόν . 
 • Δέν κατάλαβε ἡ βαριά Σουλτανόπληκτη,  ἀθεράπευτα πονηρή, πολιτική και στρατιωτική ἐξουσία ὃτι οἱ καιροί ἒχουν ἀλλάξει . Ὃτι ὑπάρχουν ἀνθρώπινες ἀξίες στόν πλανήτη καί ὃτι ἡ διαρκής ἀλαζονική συμπεριφορά ἀπέναντί τους, τούς ὁδηγεῖ  σέ τρελλές ἐνέργειες μέσα ἀπό τίς ὁποῖες ἐπιταχύνεται ἡ θεϊκή Νέμεσις...
 • Μέ τίς  βαριά ἂρρωστες καί ἀπροσάρμοστες θεωρήσεις της, ἒχασε ἡ Τουρκία καί ἐχθές καί σήμερα τήν εὐκαιρία να γίνει τό κέντρο τοῦ κόσμου ἲσως γιά μία χιλιετία ὡς  διάδοχος καί ἐκφραστής τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος τό ὁποῖο ὂχι μὀνον ἀγνόησε ἀλλά καταπολέμησε ἡλιθιωδῶς .
 • Ἂν αὐτό εἶχε κάνει, δέν θα ὑπῆρχαν ραγιάδες οὒτε χθές, οὺτε σήμερα . Δέν θά ὑπῆρχαν ἐπαναστάσεις, οὒτε ἐσωτερικές γενοκτονίες πού ἀποτελοῦν στῖγμα για τό άνθρώπινο εἶδος. 
 • Στά παιδικά χρόνια τῆς κάθε κοινωνικῆς ὀντότητας, διαχρονικά, ἒγιναν ἐγκλήματα καί λάθη . Οἱ κοινωνίες συνήθως τα ξεπέρασαν καί προχώρησαν .
 • Στήν Τουρκία δέν τα ξεπέρασαν ἀλλά ἒμειναν νοσταλγικά προσκολημένοι σ αυτά!
 • Ἒτσι ἀντί να καλλιεργήσουν πραγματική φιλία μέ τούς γείτονες μέσα ἀπό τήν ὁποία φιλία θα προέκυπταν σοβαροί δεσμοί, οἰκονομική ἀλληλοδιείσδυσις, πολιτική ἰσχύς στήν παγκόσμια σκακιέρα, ταράσσουν τούς βόθρους τῆς ἂθλιας ἐξουσίας τους μέ φρεγάτες, στρατιωτικές μηχανές καί μέ διαφόρων μορφῶν πλεκτάνες...
 • Γι αὐτό λέω : Περιμένω να κτυπήσουν κάποιο νησί μας ώς συνέχεια τῆς διαβρωτικῆς τους ἐπιθέσεως με τούς κατευθυνόμενους μετανάστες  οἱ ὁποίοι ἀποτελοῦν εὐλογία για το ἐδῶ ψευτοπροοδευτικό κατεστημένο τό ὁποῖο ἂν καί δηλωμένο  ἂθρησκο, μεχρι και τον Χριστό ἀνασταίνει γιά τήν περίπτωσι... 
 • Ἐκεῖ, θα ἀνοίξουν οἱ ἀσκοί  τοῦ Αἰόλου ...
 • Τότε, ὃπως ἒπεσαν οι σουβάδες ἀπό τήν Ἁγιά Σοφιά καί φάνηκε τό ἐσωτερικό μεγαλεῖο, θά πέσουν οἱ σουβάδες ἀπό τόν καταδυναστευμένο λαό καί θα φανεῖ  ἡ νέα πραγματικότης ...
 • Τότε κι ἐμεῖς, ἀφοῦ πληρώνουμε πρῶτα τό κόστος τῆς συλλογικῆς μας μαλακίας καί ἀφροσύνης το ὁποῖο νομίζω ὃτι θά εἶναι ἀκόμη βαρύτερο, ἀφοῦ καταλάβει καί ὁ τελευταῖος κομματικός πανύβλαξ ὃτι δέν ἒχουμε οἰκονομική κρίσι ἀλλά βάρβαρη κατοχή, θά ἀρχίσουμε νά βλέπουμε τήν ἰδέα που ἀρνηθήκαμε καί προδώσαμε γιά νά δείξουμε "ἐκσυγχρονισμένοι",  την Ἑλλάδα ! 
 • Ἑλλάδα τῶν ἀξιῶν, πού άντί να σταθεῖ στήν αἰώνια καί παγκόσμια ἡγετική της αἲγλη  τήν πουλᾶνε σάν ξεπεσμένη πουτάνα οἱ ἲδιοι της οἱ ξενόδουλοι κομματικοί πορνοβοσκοί, μέ ἓναν λαό ἀνήμπορο θεατή, διότι ὑπερκορέστηκε καί άδρανοποιήθηκε ἀπό τίς διχαστικές τοξίνες πού τόν τάϊσαν οἱ ἲδιοι, με το ἐπικαλυμμα τῆς "ἰδεολογίας" και τα ποικίλα καθημερινα ψέμματα...
 • Θα πληρώσουμε πολλά ἀκόμη γιατί ἀσυναίσθητα, ἢ ἐσκεμμένα ἀναίσθητα, στηρίξαμε τήν ἀτομική μας ζωή στά πτώματα τῶν διπλανῶν μας ! 
 • Ἓνας ἀγράμματος Μακρυγιάννης, ἦταν βαθύτατα μορφωμενος . Ἑνῶ σήμερα μιά ὁλόκληρη στρατιά γραμματισμένων, δέν κάνει ἓναν Μακρυγιάννη ! 
 • Ὁ πρῶτος ἦταν τό ἐμεῖς, ὃλοι, ἑνῶ ὃλοι οἱ ἂλλοι ἀπότελοῦν  τό ἓνα , τό ἐγώ τῆς αὐθάδειας καί τῆς ἀλαζονείας...
 • Ἒτσι, μέσα ἀπό τα μαθήματα πού ἀκόμη θά πάρουμε, θά δοῦμε ὃτι μόνον μέσα ἀπό τό φτωχό καί ἀπέριττο καλύβι τοῦ Μακρυγιάννη θα ποῦμε αὐτό τό : Καλημέρα Ἑλλάδα !
 • Παναγιώτης Δερματᾶς

Δεν υπάρχουν σχόλια: