ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Η Πτώση του Δυτικού Πολιτισμού (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ)


ἡ γὰρ ἄγαν ἐλευθερία ἔοικεν οὐκ εἰς ἄλλο τι ἢ εἰς ἄγαν δουλείαν μεταβάλλειν καὶ ἰδιώτῃ καὶ πόλει.


εἰκὸς γάρ.


εἰκότως τοίνυν, εἶπον, οὐκ ἐξ ἄλλης πολιτείας τυραννὶς καθίσταται ἢ
ἐκ δημοκρατίας, ἐξ οἶμαι τῆς ἀκροτάτης ἐλευθερίας δουλεία πλείστη τε καὶ
ἀγριωτάτη.ἔχει ...

Ἂς κάνουμε ποιό λιανά αὐτά πού εἶπε ὁ Πλάτων τά ὁποῖα εἶναι διαχρονικά ἐπίκαιρα, πού θάφτηκαν μέσα σε τόνους σκουπιδιῶν στά σχολεῖα  καί τά ὁποῖα ἐπιβεβαιώνονται μέσα ἀπό αυτό τό βίντεο : 

Διότι ἡ ὑπερβολική ἐλευθερία φαίνεται ὃτι ὁδηγεῖ σε ὑπερβολική δουλεία καί τόν ἰδιώτη καί τήν πόλι .

Φυσικά λοιπόν, ἡ τυραννία δέν ἐγκαθίσταται ἀπό ἂλλο πολίτευμα παρά ἀπό τήν δημοκρατία, νομίζω ὃτι ἀπό τήν ἂκρατη ἐλευθερία προέρχεται ἡ μέγιστη καί άγριώτερη δουλεία...

Δεν υπάρχουν σχόλια: