ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ Η " ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" ...

Ἦταν τότε, που κάποιοι ἀξιωματικοί πῆραν τήν ἀπόφασι να μᾶς στερήσουν γιά ἑπτά χρόνια τίς οἰκογένειες οἱ ὁποῖες μᾶς κυβερνοῦν μέχρι σήμερα και οι ὁποῖες  μέ τό σύστημα βασικά τῆς οἰκογενειακῆς διαδοχῆς, ἀποτελοῦν τήν "δημοκρατία" ...
Μεγάλο θέμα ἡ "δημοκρατία" ! 
Σοῦ παρέχει τήν δυνατότητα νά ἐπιλέγεις τόν δυνάστη σου,  να ἀγωνίζεσαι γιά νά ἀποδείξεις ὃτι ὁ δικός σου εἶναι ὁ καλύτερος, να  ἒχεις ἂπλετο λόγο πού ἀπευθύνεται σε βουλωμένα αὐτιά και να ζεῖς  τόν παράδεισό σου μέσα στα ἰδεολογικά παραισθησιογόνα που ἁπλόχερα και μεθοδικά αὐτός σοῦ προσέφερε ...
Εἰδικά ὃταν σοῦ διασφαλίζει τίς ἀνάλογες προσωπικές παροχές μέσα ἀπό σκοτεινές στενωπούς οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν ἰδιαίτερη "δημοκρατική" σου καταξίωσι...
Μέσα ἀπό αὐτές τίς πολιτικές πρακτικές, οἱ Ἓλληνες προοδέψαμε εἰδικά στίς τελευταῖες δεκαετίες καί κατακτήσαμε πρωτεῖα τριτοκοσμικότητας σέ ὃλους τούς βασικούς τομεῖς .
Δηλαδή στήν οἰκονομία, στήν παιδεία, στήν δημόσια ἀσφάλεια, στήν κοινωνική ἀσφάλισι, στήν ἐργασιακή ἀπασχόλισι, στήν γραφειοκρατία, στήν φορολογική πολιτική ὃ,που και τόν φτωχό μεροκαματιάρη  τόν ἀναγκάσαμε να κρατᾶ βιβλία καί ἀποδείξεις γιά να πληρώνει ἀκόμη καί τήν φτώχια του !
Ἀλλά εἲπαμε . Ἒχουμε "δημοκρατία" !  Τήν ἲδια  που εἲχαμε καί πρίν πενήντα ἀκριβῶς χρόνια, ἡ ὁποία σήμερα ὁλοκληρώθηκε  καί τήν ὁποία τόλμησε τότε να διαταράξει για ἑπτα χρονια μία ὁμάδα ἀξιωματικῶν τοῦ στρατοῦ που ἡ ἂπλετη "δημοκρατία" ὃταν νεκραναστήθηκε, ὀνόμασε "Χούντα"...
Ὑπάρχει ὃμως καί ἡ δημοκρατία  χωρίς παρένθεσι  !
Σ'αύτήν,  πρυτανεύει ἡ πατριωτική λογική πού σημαίνει ὃτι τα μέλη τῆς κοινωνίας ἐκπαιδεύονται διαρκῶς γιά να εἶναι ἂριστοι καί ὑπεύθυνοι πολίτες πού σέβονται τήν κοινωνική τάξι, καλλιεργοῦν μεταξύ τους τίμιες και παραγωγικές σχέσεις, σέβονται τό περιβάλλον, τήν ἱστορία τους, τίς πολιτισμικές τους ἀξίες, τήν ἃμυνα τῆς πατρίδας, ἐφ ὃσον σύμφωνα με τήν καταφρονημένη μας παράδοσι, ὁ πολίτης, ἦταν πάντα και ὁπλίτης. Ὃλα αὐτά γιά να δώσουν τό θετικό τους στῖγμα στόν πλανήτη καί μέ βάσι τήν ἀρχή τοῦ ὃτι τά μέλη συνθέττουν τό σύνολο, να συμβάλλουν πραγματικά στήν παγκόσμια τάξι καί εἰρήνη.
Τί ὃμως ἀπό ὃλα αὐτά εἲχαμε καί τα χάσαμε μέ τήν "Χούντα" τῶν συνταγματαρχῶν καί τί ἒχουμε μετα άπό σαράντα τρία χρόνια πού τήν διώξαμε ;
Ἐκπαιδευτήκαμε γιά να γίνουμε ἂριστοι καί ὑπεύθυνοι πολίτες; Ὂχι !  '΄Εδῶ ὑπέρτατη ἀρχή κατήντησε τό ὑπόγειο ἀτομικό βόλεμα μέσω τῶν πολιτικῶν ἐκφραστῶν τῆς "δημοκρατίας" καί μάλιστα μέ κόστος πού πληρώνει δραματικά τό σύνολο τῶν πολιτῶν !
Σεβαστήκαμε τήν ἱστορία μας, τον πολιτισμό μας, τίς δημιουργικές προοπτικές σε ὃλο τό φᾶσμα οἰκονομικό κοινωνικό, τήν ἃμυνα τῆς πατρίδας μας ;  Ὂχι  ! Γιά χάρι τοῦ βολέμματος, διαγράψαμε κάθε ἃμυνα ἀπέναντι στήν προγραμματισμένη συρρίκνωσι τῆς δημόσιας και ἰδιωτικῆς οἰκονομίας τήν ὁποία τελευταία, ἰδεολογικά καθαγιάσαμε ὡς κατάρα που κατατρέχει τήν ἐργατική τάξι !
Ἑνῶ ἡ Ἑλλάδα τῆς "Χούντας" τῶν συνταγματαρχῶν τό 1971  βραβευόταν ἀπό ξένους ὀργανισμούς για τούς πρωτοποριακούς ρυθμούς ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας, φθάσαμε σήμερα στην Ἑλλάδα τῆς "δημοκρατίας" ἡ ὁποία παρέδωσε ὃλες τίς δομές στά ξένα συμφέροντα και κράτησε γιά τόν ἑαυτόν της τήν προοπτική να δανείζεται με ὑποθήκη τόν δημόσιο και ἰδιωτικό  πλοῦτο! Μέ ὂργανο τόν "κόφτη" κόβει μισθούς καί συντάξεις ὃταν δέν συμμορφώνεσαι στίς ἀποφασεις αὐτῶν πού σε "ἀξιολογοῦν" και γιά τούς ὁποίους  ἒχεις πειστεῖ ὃτι ἀποτελοῦν ἀναγκαῖα ἐργαλεῖα για την σωτηρία σου !...  (  Κατάντια  !!!!!!!!!!!.......)
Τότε ἀνέβηκε ἡ ἀξία τῆς δραχμῆς ἡ ὁποία ἰσχυροποιήθηκε ὡς ἐργαλεῖο διασφαλίσεως ἀξιῶν καί εἶχε μεγαλη ζήτησι σε Εὐρωπαϊκές χῶρες με ὑπερτίμησι μέχρι 10% ἑνῶ σήμερα ἐξαφάνισαν τό ἐθνικό νόμισμα, ὑποβάθμισαν τίς πραγματικές ἀξίες τοῦ δημόσιου καί ἰδιωτικοῦ μας πλούτου καί ἀνήγαγαν το ξένο μέσο συναλλαγῆς ὡς ἀξία !
Τότε τό κράτος ἒδινε δωρεάν ἂδειες για κατοικίες στήν ὓπαιθρο, διέγραφε τά χρέη τῶν ἀγροτῶν, ἒδινε προοπτικές γιά νά δημιουργεῖ οἰκογένεια ὁ πολίτης. Σήμερα πρέπει ὁ νέος ὂχι μόνον να μήν μπορεῖ να κτίσει κατοικία, ἀλλά να μήν μπορεῖ να κληρονομήσει οὒτε καί αὐτήν πού τοῦ ἀφήνουν οἱ γονεῖς του, νά δυσκολεύεται ὂχι μόνον να συντηρεῖ οἰκογένεια ἀλλά  ἀκόμη και μηχανάκι, ὁ ἀγρότης να πνίγεται στά χρέη προς το δημόσιο καί στίς τράπεζες τά ὁποῖα βρώμικα καί ὑποχθόνια τοῦ φόρτωσαν, να βασανίζεται με ἐξοντωτικές γραφειοκρατίες, ἀκόμη να πληρώνει στούς "δανειστές" για νά βγάζει νερό ἀπό το πηγάδι του!  Ὃλα αύτα, μαζί με ἆλλα δραματικά, ἀποτυπώνονται σ ἓνα φρικτό, ὂχι τυχαῖο, καταστροφικό  δημογραφικό ἀποτέλεσμα .
Τό ἀποτέλεσμα αὐτό ἀποδεικνύεται σήμερα ὃτι εἶναι σχεδιασμένο, μέσα ἀπό τήν εὐνοϊκή συμπεριφορά τῆς "δημοκρατίας" ἀπέναντι στούς νέους "οἰκονομικούς" είσβολεῖς καί σέ βάρος τῶν πολιτῶν τῆς χωρας. -  Ὁ Ἓλληνας, ἀφοῦ τοῦ ἀφαίρεσαν τά οἰκονομικά μέσα καί τοῦ ἒκαναν κατάσχεσι τῆς κατοικίας, να κοιμᾶται σε κοῦτες, ἑνῶ αύτός πού μπῆκε λαθραῖα, νά εἰσπράττει ἐπιλεκτική συμπάθεια,  μισθούς ἀπό τό ὑστέρημα τῶν  πρώτων και να τοῦ διασφαλίζεται και εὐπρεπής κατοικια !
Ὁ "προοδευτικός" σανός μέ τόν ὁποῖο ταΐζονται οἱ "δημοκράτες" αὐτῆς τῆς "δημοκρατίας", εἶναι ὃτι "κι ἐμεῖς κάποτε ὑπήρξαμε μετανάστες"! 
Ἀλλά κακόμοιρο ζῶο πού αὐτόβουλα δέχτηκες γιά κάποια ἐκδούλευσι να σέ δέσουν στό κομματικό παλούκι, οἱ πατεράδες και οἱ παποῦδες σου, ἦσαν νόμιμοι μετανάστες, πού πήγαιναν ἐπίσημα σε χῶρες που τούς εἶχαν ἀνάγκη, μέσα ἀπό νόμιμες διαδικασίες, πού σημαίνει ὃτι οἱ ἂνθρωποι ἦσαν ἐλεγμένοι σε θέματα ὑγείας, συμπεριφορᾶς καί ἢθους. Δέν ἒβγαζαν οἱ χῶρες ὑποδοχεῖς τούς πολίτες τους ἀπό τίς κατοικίες τους για να τούς ὑποδεχτοῦν, οὒτε τούς φόρτωναν με κάθε τρόπο στίς πλάτες τους, οὒτε κάποια κυκλώματα τούς έπιδοτοῦσαν με σημαντικά χρηματικά ποσά γιά να τους κατευθύνουν ἐκεῖ, οὒτε ἦταν ποτέ δυνατό να μπεῖ στήν χώρα ἀγνώστου ταυτότητας ἂτομο που πιθανόν να ἀποτελοῦσε ἐγκληματικό ὑπόκοσμο .
Τότε ἡ στρατιωτική ΜΟΜΑ, μαζί με τά ἀμυντικά ἒργα, ἐκτελοῦσε καί τό ὓψιστο κοινωνικό ἒργο για τούς πολίτες πού εἶναι ἡ ὁδοποιΐα. Σήμερα πού οἱ "δημοκράτες" μᾶς ἒχουν πρίξει με τά αἰτήματα να γίνει ὁ στρατός παρθεναγωγεῖο γιά κοινωνικές δραστηριότητες με ἀπόκλισι προς τό ρόζ, κανένας ἀπό αὐτούς δέν θίγηκε ὃταν ἡ ἱερή "δημοκρατική" οἰκογένεια τῶν Τραμπάκουλα διέλυε τήν ΜΟΜΑ καί παρέδιδε τούς δρόμους στούς έκπροσώπους τῶν ξένων συμφερόντων στίς χῶρες τῶν ὁποίων οἱ πολίτες πληρώνουν 70 Ευρώ τόν χρόνο γιά διόδια καί τέλη μαζί, ἑνῶ ἐδῶ γύρω στίς 2.000 Ευρώ κατά μέσον ὃρο !
Τότε ὁ στρατός εἶχε δυνατή ὀργάνωσι, τά πιό σύγχρονα ὁπλικα συστήματα τῆς ἐποχῆς καί οἱ Τοῦρκοι δέν τολμοῦσαν να βγοῦν στό Αἰγαῖο. Τότε μπῆκαν οἱ βάσεις γιά σοβαρές πολεμικές βιομηχανίες μέσα ἀπό τίς ὁποῖες σταδιακά θά μποροῦσε να διασφαλιστεῖ ὁ μέγιστος βαθμός ἐθνικῆς άνεξαρτησίας.
Τώρα, μάθαμε ἀπό τούς "δημοκράτες" ὃτι τό "Ἀιγαῖο ἀνήκει στά ψάρια του", ὃτι ἡ ἃμυνα τῆς πατρίδας ἀποτελεῖ φιλοπόλεμη τακτική, ὃτι οἱ πολεμικές βιομηχανίες δέν χρειάζονται ἑπομένως καλῶς τίς διαλύσαμε, ὃτι τούς λαούς δέν τούς χωρίζουν μίση καί ὃτι ἡ ἱστορία πού μιλᾶ γιά τα πάθη καί τούς ἱερούς ἁγῶνες τοῦ λαοῦ πρέπει να ἀποβάλλεται ! Ἒτσι, ἑνῶ στήν ἀντίπερα ὂχθη μαθαίνουν στα παιδιά από τήν κούνια νά εἶναι ὑπερήφανοι που γενήθηκαν Τοῦρκοι, ἐδῶ τα ἒμαθαν να πετοῦν χάρτινα περιστεράκια "εἰρήνης" καί να ζοῦν στίς οὐτοπικές  φαντασιώσεις της !
Τοτε ἡ "Χούντα" ἒκανε τό θανάσιμο σφᾶλμα να κάνει ἐξόρυξι πετρελαίων στήν Θάσο ! Ἑνῶ οἱ καλοί "δημοκράτες" που προέκυψαν ἀπό αὐτό τό θανάσιμο σφᾶλμα, σφράγιζαν τα ρηχά πηγάδια πετρελαίου στήν Κεφαλονιά, καταργοῦσαν τό ΙΓΜΕ (Ἰνστιτοῦτο Γεωλογικῶν Μελετῶν) πού ἀποτελεῖτο ἀπό Ἓλληνες ἐπιστήμονες οἱ ὁποῖοι ἐρευνοῦσαν και κατέγραφαν τόν ὀρυκτό μας πλοῦτο καί ἐπί σαράντα χρόνια, μᾶς ἒπειθαν ὃτι ἡ Ἑλλάδα δέν ἒχει πετρέλαια !!!!!
Δηλαδή ἡ "Χούντα" τόλμησε νά ἀρνηθεῖ σημαντικά πράγματα στούς "συμμάχους"  γεγονός πού τό πλήρωσε με τούς "ἀγωνιστές" τῶν Πολυτεχνείων οἱ ὁποῖοι προέκυψαν στόν κατάλληλο χρόνο καί ἀποτελοῦν τό ἀπαύγασμα τῆς "δημοκρατίας" σήμερα!
Αὐτοί ἂνοιξαν τούς δρόμους στούς δεξιούς "Ἐθνάρχες" οἱ ὁποῖοι μαζί μέ τούς "ἀντίπαλους" σοσιάλ ληστές παζάρεψαν τήν Κύπρο στό σκοτεινό καταγώγειο που κυβερνᾶ καί τίς ΗΠΑ, μέ ἀντάλλαγμα τήν ἐξουσία !
Γι΄αὐτό, ὃταν ἐφαρμώζονταν τα σχέδια πού εἶχαν συμφωνηθεῖ, ἂφησαν τήν Κύπρο χωρίς βοήθεια καί εἶπαν τό περιβόητο ὃτι " κεῖται μακράν..."  !
Ἂν ἡ δημοκρατία ἦταν χωρίς παρένθεσι, δέν θα εἶχε να φοβηθεῖ καμία "Χούντα" καί καμίας μορφῆς ἀντίλογο ... Διότι ὁ ἀντίλογος ὁδηγεῖ  στήν διόρθωσι τῆς πορείας, με προϋπόθεσι βέβαια τήν γνησιότητα τοῦ ἀποδέκτη .
Ἀλλά ἐπειδή ἡ γνησιότητα ἀπουσιάζει, ἡ ἀνεπάρκεια περισσεύει, τά μόνα ὃπλα που τῆς ἀπέμειναν εἶναι τα ξόρκια, οἱ ἀφορισμοί και ταμπέλες στήν κάθε ἀμφισβήτισι.  Μ'ἓνα μοναδικό έπιχείρημα : Εἶσαι "φασιστας" και ἒχει ἀπόλυτα καλυφθεῖ...
Καί τό ἐρώτημα που προκύπτει, ποιά πραγματικά εἶναι ἡ Χούντα χωρίς παρένθεσι ;.... 
Παναγιώτης Δερματᾶς

2 σχόλια:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝ είπε...

http://el.metapedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝ είπε...

Στη διάρκεια της διακυβερνήσεως της Ελλάδος από τον Παπαδόπουλο υπήρξε πραγματικός οργασμός έργων. Κατασκευάστηκαν τα φράγματα ηλεκτροπαραγωγής στον Αλιάκμονα, στο Καστράκι του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και στο Πολύφυτο, επεκτάθηκαν οι θερμοηλεκτρικές μονάδες Ερέτριας, Πτολεμαΐδος, Μέγδοβα, Ρυμνίου και Σερβίων στον Αλιάκμονα και δημιουργήθηκαν τα αεροδρόμια Ζακύνθου, Καβάλας, Κυθήρων, Λήμνου, Μυκόνου, Πάρου, Ρόδου, Σάμου, Σκιάθου και Χίου. Ανεγέρθηκαν πολλά κρατικά κτίρια όπως του Διοικητηρίου τουΟργανισμού Λιμένος Πειραιώς, [Ο.Λ.Π.], του Εθνικού Νομισματοκοπείου, του τότε Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας-Τηλεοράσεως, [Ε.Ι.Ρ.Τ.], του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, [Ο.Σ.Ε.], του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, [Ο.Τ.Ε.] του Πολεμικού Μουσείου και του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τα δικαστικά μέγαρα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λαρίσης και Πατρών. Ο μέσος γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωνε ετήσια άνοδο 5% ανά έτος, ποσοστά που κατέταξαν την Ελλάδα στην τέταρτη θέση εξ επόψεως ρυθμού αυξήσεως της βιομηχανικής παραγωγής μεταξύ όλων των χωρών-μελών του Ο.Ο.Σ.Α. Η Ελληνική κυβέρνηση διέγραψε τα χρέη των αγροτών προς την Αγροτική Τράπεζα, ύψους 7.380 δισεκατομμυρίων δραχμών για τους ιδιώτες και επιπλέον 384 εκατομμύρια δραχμών οφειλές προς τις συνεταιριστικές τους οργανώσεις. Οι διάφορες πιστώσεις προς τους αγρότες ανήλθαν στα 14.339 δισεκατομμύρια δραχμών κατά το 1968, έναντι 11.491 δισεκατομμυρίων που ήταν το προηγούμενο έτος.

Το διάστημα από τη λήξη του συμμοριτοπολέμου μέχρι το 1967, από τον ελληνικό προϋπολογισμό δεν είχε προβλεφθεί δαπάνη ούτε μιας δραχμής για την αγορά πολεμικού υλικού. Μετά την επικράτηση του καθεστώτος της 21ης Απριλίου αγοράσθηκαν 4 υποβρύχια εξοπλισμένα με τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους, από την Γερμανία, 4 πυραυλάκατοι, μεγάλος αριθμός τορπιλλακάτων και συγχρόνων αρμάτων μάχης τύπου AMX-30, από τη Γαλλία, καθώς και 40 υπερσύγχρονα αεροπλάνα Φάντομς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στη συνέχεια αγοράστηκαν, από την Γαλλία 40 υπερσύγχρονα αεροσκάφη Μιράζ F-IC, 60 βομβαρδιστικά Corsair-A7 αμερικανικής κατασκευής, 18 μεταφορικά αεροπλάνα 4 πυραυλάκατοι και 100 άρματα μάχης τύπου AMX-30, από τη Γαλλία, αεροσκάφη μεταφοράς προσωπικού και υλικού τύπου C-130 και μεγάλος αριθμός ελικοπτέρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ιταλία, σημαντικός αριθμός τορπιλακάτων αλλά και μεγάλες ποσότητες αντιαρματικού και ανθυποβρυχιακού υλικού.

Στην Παιδεία καταγράφονται η έναρξη της κατασκευής των Πανεπιστημιουπόλεων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών. Η κατασκευή σχολείων σε όλα τα χωριά που υπήρχαν μικρά παιδιά, και δημιουργία νέων σχολείων σε όποια μεγάλη πόλη χρειαζόταν. Η καθιέρωση κρατικών βραβείων για τους αριστούχους μαθητές των Γυμνασίων και υπήρξε διπλασιασμός των κονδυλίων για την παιδεία. Χορηγήθηκαν υποτροφίες στους αριστούχους μαθητές, καθώς και σημαντικό χρηματικά ποσά σε αριστούχους φοιτητές για την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Καθιερώθηκε η παροχή δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής περιθάλψεως σε όλους τους φοιτητές, μη χορήγηση σπουδαστικών δανείων, η αύξηση της χρηματικής αμοιβής για το ημερήσιο φοιτητικό συσσίτιο, η χορήγηση ειδικού κονδυλίου για την ψυχαγωγία των φοιτητών, η παροχή 3ης εξεταστικής περιόδου στους φοιτητές, καθώς και η δωρεάν χορήγηση βιβλίων για όλους τους μαθητές και φοιτητές. Σε συνέντευξη του στο Ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Αθηναίων, ο ομότιμος καθηγητήςΦαίδων Βεγλερής, που κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη των πρωταιτίων της 21ης Απριλίου, δήλωσε ότι, «..Λυπούμαι που θα το πώ, αλλά οι φοιτητές είχαν δωρεάν Παιδεία μόνον επί δικτατορίας..».