ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Ἡ Ἑλλάδα πού δέν ἀγάπησες !..

Τί σημαίνει Ἑλλάδα; Εἶναι συγκεκριμένος γεωγραφικός χώρος μέσα στόν ὁποῖον ζεῖς, δραστηριοποιεῖσαι και ἀναπτύσεις τήν προσωπικοτητά σου .
Τήν ἀποτελοῦν βουνά, πεδιάδες, θάλασσες, ἀτμόσφαιρα γεμάτη φῶς,  πόλεις ὂμορφες με δρόμους ἂνετους ἢ πόλεις τέρατα που μέσα τους ἒχουν ένσωμετωμένους ὠκεανούς μιζέριας καί κακομοιριᾶς, σχολεῖα γεμᾶτα φωνές, ἀφίσσες, ἀπορρίματα,  ἀλλά ἂδεια ἀπό ψυχή,  παιδιά φορτωμένα με σάκκες γεμᾶτες σκουπίδια καί δασκάλους ἐπιφορτισμένους να τα ἀποθηκεύουν στά δοχεῖα τῶν παιδιῶν πού στήν γλῶσσα μας ὀνομάζονται κεφάλια ! 
Μέσα σ'αὐτά τά πλαίσια, ἀκμάζουν φτώχια, δυστυχία, κρατική ληστεία, ἀνομία, τζόγος, ἀτομική καί εθνική ἀνασφάλεια, αὐτοκτονίες, φρικτό δημογραφικό πρόβλημα, θανάσιμη ἀναξιοκρατία, βιασμοί τῶν ελευθεριῶν μέσα ἀπό ἒναν νόμο σατράπη καί ὑποκριτή που στήνει τό σύστημα τῆς ἀθλιώτερης σατραπείας πού γεννήθηκε στόν πλανήτη καί πού ἐδῶ τήν ὀνόμασαν "δημοκρατία" !
Τριτοκοσμικές συμπεριφορές που αποκαλύπτουν πρόσωπα συπλεγματικά τά ὁποῖα αἰσθάνονται ἀποστροφή σε κάθε μορφή δημιουργίας και στήν ἱστορία πού ἀποτελεῖ συλλογική μνήμη.
Σ΄αὐτό τό κράτος, τό δικαίωμα στην ἂμυνα ἀπεναντι σε κάθε μορφῆς ληστεία ποινικοποιεῖται ὃταν πρόκειται γιά τόν λαό, ἑνῶ ἡ ἐξουσία καλύπτεται με σκανδαλώδεις ἀσυλίες στίς προγραματισμένες της ἀπάτες.
Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς συμπεριφορᾶς,  οἱ ψυχές σήμερα νά ἒχουν  σκλαβωθεῖ μέσα στα  σκοτεινά ὑπόγεια τῶν κάστρων τοῦ ἀτομισμοῦ και ἐκεῖ  ἡ κάθεμιά,  βασανίζεται μέσα στά δικά της ἀδιέξοδα...
Ἡ κάθε μιά ἒχει δεχτεῖ τήν δική της γλῶσσα καί τήν δική της σημαία.  Ὃταν θέλει να συνενοηθεῖ με τίς ἂλλες ψυχές, χρησιμοποιεῖ  τήν μέθοδο τῆς Βαβέλ ἡ ὁποία ἐδῶ ἒχει μετονομαστεῖ  "δημοκρατικός διάλογος"!
Κληρονομήσαμε τήν πλουσιότερη κληρονομιά πού ἒλαχε σε λαό στόν πλανήτη !
Καί ὃμως, ἀποδειχτήκαμε ἀνάξιοι κληρονόμοι, ἀνίκανοι νά  ἐπιδοθοῦν στήν διατήρησι  καί στήν αὒξησι τῆς κληρονομιᾶς, πού γκρινιάζουν μεταξύ τους πᾶντα γιά τά ἀσήμαντα, ἀδιάφοροι γιά τά σημαντικά, μέχρι που γίνονται σκορποχώρι...
Ἑνῶ τό ὂνομά τους ἒχει καταξιωθεῖ παγκόσμια ὡς συνώνυμο πολιτισμοῦ καί άξιῶν, ἀντί να ἐντρυφήσουν σ αὐτόν, ἢθελαν να γίνουν "Ευρωπαῖοι" !
Ἑνῶ  ἒκαναν τήν ἡρωϊκότερη καί ἐντιμότερη ἀντίστασι στόν πλανήτη, ἀντί να εἰσπράξουν τούς καρπούς τῶν μόχθων τους, κατάφεραν να πάθουν σύγχυσι ἀπό τά τότε εἰσαγόμενα και να ἐπιδοθοῦν σέ πόλεμο φρικτό ἀδελφοκτόνο με ἀποτέλεσμα σήμερα να εἰσπράττουν  τό μῖσος  καί τόν χλευασμό τῶν τότε ἡττημένων !
Ζοῦμε ἐπί πολλές δεκαετίες μία ἀπέραντη γκρίνια πού δέν ἦταν καθόλου τυχαία, ἀλλά συστηματικά κατευθυνόμενη. Μία ἀπέραντη δυσαρέσκεια ἀπέναντι στούς ἂλλους οἱ ὁποῖοι μᾶς ὀφείλουν τά πάντα ἀλλά ἐμεῖς δέν τούς ὀφείλουμε τίποτα!
Ὃλοι μιλοῦν γιά αἰτήματα τά ὁποῖα ἒχουν καθαγιάσει στήν συνείδησι τῶν πολλῶν, ὂσο ἀντίθετα ἒχουν ἐξορκίσει τίς ὑποχρεώσεις !
Εἶναι ἐντελῶς ἀδιανόητο να κατανοήσει κάποιος ὃτι τά δικαιώματα ἀποδίδονται αὐτόματα μέ τήν ἐκπλήρωσι τῶν ἀτομικῶν μας ὑποχρεώσεων !
Ἐπειδή τα ἀποτελεσματα αὐτῆς τῆς ἀχαλίνωτης γκρίνιας τά εἰσπράττουμε με θλιβερό κόστος σήμερα, θά προσπαθήσω αὐτές τίς ἒσχατες ὦρες να  κατεβάσω ἀπό τά ράφια ἓνα ἐλάχιστο μέρος ἀπό τά ἀρχαία καί νεώτερα συμβόλαια τῆς πατρικῆς μας κληρονομιᾶς.
Σκοπός μας εἶναι πᾶντα να συγκινήσουμε  ψυχές . Νά τις συν + κινήσουμε πρός μία πορεία παραγωγικῆς σκέψεως καί τίμιας αὐτοκριτικῆς.
Πρέπει να νοιώθουμε πάντα σάν το ταπεινό κανδῆλι μέ το φυτίλι που φώτιζε μέ τίς φανταστικές του ἀνταύγειες ἱερά πρόσωπα καί ἒδινε Θεϊκή ἀτμόσφαιρα στόν χῶρο τόν παλιό, γιατί τά σύγχρονα καστροσάλονα δέν καταδέχονται τέτοιου εἲδους ταπεινές λάμψεις !
Οἱ μορφές τῶν Ἁγίων, δέν ἒχουν δογματικό χαρακτῆρα ... Εἶναι ἃγιοι, δηλαδή ὁδηγοί πρός τόν δρόμο τῆς γνώσεως και τῆς ἀρετῆς, ὁ καθ'ἓνας με τόν δικό του τρόπο, (ἂγω= ὁδηγῶ) ἀπό τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα, σέ μία  ἀδιάληπτη ἑνιαία διαδοχική συνέχεια. Ξεκινώντας ἀπό τόν Ὃμηρο καί φθάνοντας στόν Παΐσιο.
Αὐτοί που μᾶς κληροδότησαν τήν σημαντικώτερη κληρονομιά πού ἒλαχε σε θνητούς στόν  κόσμο, μᾶς ἒδωσαν μεγάλες συμβουλές μέσα ἀπό τά δελφικά παραγγέλματα, μᾶς ἂφησαν τεράστιες ἀλήθειες παραλλαγμένες σέ μύθους,  μᾶς ἂφησαν μιά Ὁδύσσεια πού ἀποτελεῖ πυξίδα  τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ἡ ὁποία περνᾶ μέσα ἀπό στάδια γιά να φθάσει τελειωμένη στόν μεγάλο της προορισμό, μᾶς ἂφησαν τήν Ἰλιάδα που ἐκφράζει τήν σκληρότητα τοῦ ὑλικοῦ  πεδίου τῆς ζωῆς τό ὁποῖο οι μεταγενέστεροι μᾶς βοήθησαν να κατανοήσουμε καλύτερα, λέγοντάς μας ὃτι "πόλεμος πατήρ πάντων", ὃτι ἂν θέλεις εἰρήνη ἑτοιμάσου γιά πόλεμο, ὃτι τούς κανόνες στήν διεθνῆ τάξι τούς καθορίζει ἡ ἰσχύς .
Ἒτσι λοιπόν, ὃπως ἐχθές ἒλεγαν οἱ Ἀθηναίοι στούς ἀφελεῖς Μήλιους ὃτι θα ὑποχωρήσετε ὃσο οἱ δυναμεις σας σᾶς ἐπιτρέπουν να αντισταθεῖτε στήν ἰσχύ μας, ἒτσι καί σήμερα ἡ κάστα τῶν νέων  δυναστῶν ἀφοῦ μέ τά ντόπια της πιόνια ὑπονομεύει καθέ ἀντιστασιακή δυναμική, φέρονται ἀπέναντι μας μέ τόν ἲδιο σκληρό τρόπο που ἀναφέρει ἡ τότε ἱστορία. Δηλαδή μέ θάνατο, συμφορές και διάλυσι !
Τό ἲδιο λέει σήμερα ἡ Τουρκία στήν Ἑλλάδα !  Θά ὑποκύψετε ὃσο σᾶς ἐπιβάλλει ἡ ἰσχῦς μας καί θα ἀντισταθεῖτε ὃσο σᾶς ἐπιτρέπουν οἱ δυνάμεις σας.
Καί εἶπαν τότε οἱ Μήλιοι στούς Ἀθηναίους . Μά θα σεβαστεῖτε τήν Θεϊκή δικαιοσύνη. Θεϊκή δικαιοσύνη εἶναι ἡ ἰσχῦς τῶν ὃπλων μας, ἀπαντοῦν ἒμπρακτα οἱ Ἀθηναῖοι !
Ἂν τα παλαιά μαθήματα εἶναι μακρυνά, τά πρόσφατα παθήματα, ὃπως μέ τό Κυπριακό δέν θα μᾶς ἐπέτρεπαν να ὑπονομεύουμε στρατό, ἀμυντικές βιομηχανίες, ἐθνική παιδεία, ἐθνική οἰκονομία, πατριωτικό φρόνημα. Καί στίς δύσκολες στιγμές να ἐπικαλούμαστε τό διεθνές "δίκαιο" τοῦ ΟΗΕ !
Ἀλλά κι'ἀπό κεῖ μᾶς ἒρχεται ἒμμεσα ἡ ἲδια αἰώνια ἀπάντησις : Ἒχετε παραβιάσει τό δίκαιο τοῦ ἰσχυροῦ ...
Ἐχθές, ἡ ἱστορία μᾶς ἒλεγε ὃτι πάρα κάτω ἀπό τήν Μῆλο, ἦσαν οἱ Ρόδιοι οἱ ὁποῖοι δέν ἀποτελοῦσαν κοσμοκρατορία, ἀλλά ἢξεραν να καλλιεργοῦν ἐσωτερική συνοχή, νά σκοτώνουν τού πράκτορες τῶν ξένων καί να ἐπιβιώνουν ἀνάμεσα στήν αὐθαιρεσία καί ἀλαζονεία τῶν ἰσχυρῶν τῆς ἐποχῆς . 
Ἡ ἀδιάλειπτη διαλεκτική ἱστορία χιλιάδων χρόνων, συνθέτει τό νόημα τῆς Ἑλλάδας ! Τήν Ἑλλάδα που ἀγνοήσαμε, μισήσαμε καί στήν θέσι της στήσαμε σωρό "ἰδεολογικῶν" σκουπιδῶν πού μᾶς ἒστειλαν ἀπό  Δύσι καί Ἀνατολή καί στα ὁποία σκουπίδια ἀσκοῦμε μέ θαυμαστό ζῆλο τήν καθημερινή μας προπαίδεια !
Τά σκουπίδια αὐτά, τα μετέτρεψαν στόν σύγχρονο μῦθο τόν ὁποῖο ἐγκαταστήσαμε στίς ψυχές μας και ὁ ὁποῖος  ἀποτελεῖ τήν βάσι θανάτου  τῶν δυνάμεων που σήμερα μᾶς ταπεινώνουν και καταδυναστεύουν !
Ὁ ἀρχαῖος μῦθος ἦταν ὁ λόγος, ἡ λογική καί ἀλήθεια που ἐκπορεύεται μέσα ἀπό τήν πεῖρα τῶν αἰώνων και μεταφέρερει ἒτσι εὒκολα, ἀλληγορικά τά ζωτικά του μηνύνατα για τό μέλλον.
Σήμερα στήν θέσι του, ἒστησαν τό σκοτεινό ψέμμα. Μέ αὐτό ποτίζουν ἀδιάλειπτα τίς συνειδήσεις ὃλες οἱ ἑνιαῖες ἐσωτερικά καί φαινομενικά ἀντίπαλες πολιτικές δυνάμεις που μᾶς κυβερνοῦν ἐπί δεκαετιες.
Εἶναι ἀκριβῶς αὐτό  που ἀφήνεις να κτίζεται μέσα σου, συχνά μέ τό ἀζημείωτο....
Κι΄ἐσύ, δέν κατάλαβες ὃτι διάλογος εἶναι τα ὀρθάνοικτά παράθυρα τῆς συνειδήσεως γιά να μπαίνει διαρκῶς νέο φῶς τό ὁποῖο σκοτώνει κάθε μοῦχλα πάνω στήν ὁποία τρέφονται ὃλες οἱ ἀσθένειες που σε τυρανοῦν... Φοβᾶσαι τό φῶς γιά  να μην σοῦ χαλάσει τόν μῦθο που τρέφει καί συντηρεῖ τά δεσμά σου...
Φοβᾶσαι μην καταρρεύσει  ή ἀριστερή ἰδεοληψία σου που εἶναι φορτωμένη μέ παλιές καί σύγχρονες ἁμαρτίες μέ ἀποκορύφωσι τήν σημερινή ἡ ὁποία συνειδητά ὁδηγεῖ στόν τελικό ὂλεθρο τῆς πατρίδας!
Σέ ἒπεισαν ὃτι ζεῖς σε μία χώρα βιαστή που παραβιάζει τά "δικαιώματα" κάποιων μειονοτήτων στήν Ἑλλάδα οἱ ὁποῖες στεροῦνται τήν ἐθνική τους παιδεία, ἀγνοώντας ὃτι αὐτή ἒχει χαρακτῆρα προπαγανδιστικά ἐπεκτατικό, ἑνῶ σιωπᾶς ἒνοχα γιά τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων που ζοῦν σε γειτονικές χῶρες καί βάναυσα παραβιάζονται.
Ἂν ἀντίστοιχα νοιώθεις "δεξιός" καί σοῦ ἒρθουν στοιχεῖα ὃτι οἱ πλεῖστοι ἀπό αὐτούς πού ἒπαιξαν τούς ρόλους  τοῦ δεξιοῦ πατριώτη ἦσαν μεγάλης μορφῆς Ἑλλαδέμποροι που πουλοῦσαν τήν πατρίδα γιά να φτιάξουν τίς οἰκογένειές τους,  ἢ φῦτρα μαυραγωριτῶν τῆς κατοχῆς  δέν θά τό παραδεχτεῖς γιατί κατάφεραν νά σέ δέσουν μέ ἀτομικές ἐκδουλεύσεις.
Ἒτσι φθάσαμε στήν περιβόητη γενιά τοῦ Πολυτεχνείου ! Αὐτήν πού καυχιέται ἀκόμη γιά τό γκρέμισμα καί πού δέν εἶχε κανένα σχέδιο γιά να κτίσει κάτι καινούριο ἐκτός ἀπό τό να ἐξαργυρώνει ἀτομικές ἐπιταγές γιά τούς ψεύτικους ἀγῶνες της !
Μέσα ἀπό αὐτήν τήν γενιά, προῆλθαν καί οἱ παντός εἲδους ἀναρριχητές οἱ ὁποῖοι φόρεσαν καί τήν προβιά τῶν ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος !...
Σέ ὃλον τόν σοβαρό κόσμο οἱ πνευματικοί ἂνθρωποι ἒχουν ἰδιαίτερη βαρύτητα πάνω στά ἐθνικά καί κοινωνικά δρώμενα, ἑνὼ ἐδῶ, ἒχουν καταντήσει θαυμαστές ἢ ἁπλοί ἀδιάφοροι θεατές ἐμπρησμῶν, ἐκτρόπων καί κάθε μορφῆς ἀσχημοσύνης μέσα στούς πανεπιστημιακούς χώρους !
Κάτω ἀπό τήν παγερή ἀπουσία τους ἢ ἀνοχή, γίνονται ἐμπρησμοί καί καταστροφές σέ πανεπιστημιακά κτίρια, σέ δημόσιους καί ἰδιωτικούς χώρους, τά ὁποῖα πληρώνουν κυρτωμένοι ἀπό τά φορολογικά βάρη πολίτες.
Ὃλους αὐτούς, τό σύστημα τοῦ ὁποίου αὐτοί εἶναι μέρος, ἀδυνατεί να συλλάβει ἢ ἐμποδίσει!.. Τό ἲδιο σύστημα πού συλλαμβάνει καί ἐξοντώνει ἓναν φτωχό κουλουρά ὁ ὁποῖος πουλᾶ τίμια για να μήν κλέψει ὃπως αὐτοί ...
Ὃλοι αὐτοί, πουλώντας ψεύτικους ἀγῶνες καί "ἰδεολογίες", βολεύτηκαν ἂνετα στίς πλᾶτες τῶν δημιουργῶν οἱ ὁποίοι στενάζουν και ἀσφυκτιοῦν από τό βάρος τους.
Ἀλλά Ἑλλάδα δέν μπορεῖ να εἶναι ὃλα αυτά !  Ἑλλάδα,  μαζί μέ τόν τόπο σου, εἶναι ἡ ἱστορία του, ὁ συνάνθρωπός σου, εἶναι οἱ χαρούμενες παιδικές φωνές, εἶναι οἱ τίμιες κοινωνικές σχέσεις, εἶναι οἱ αἰώνιοι ἀγῶνες γιά τήν ἀλήθεια, στοιχεῖα πού χαρακτηρίζουν πραγματικά ἐλεύθερους ἀνθρώπους.
Ἑλλάδα, δέν μπορεῖ να εἶναι τό σύστήμα που ὀνομάζουν "παιδεία" καί μέσα ἀπό τό ὁποῖο παράγονται : Ἀγράμματοι, ἀμόρφωτοι, ἀλαζόνες, ξέκωλα που εὐτελίζουν τήν ψυχική ὑπόστασι καί ἀνθρώπινη ὀμορφιά, μέ στόχο να ἒχουν φτηνά καί ἠθικά ἂνευρα ἐργαλεῖα πού θα στηρίζουν τούς ὑποτελεῖς σε ξένα συμφέροντα πολιτικούς κανιβάλους.
 Ὃλα αὐτα ἂν και τά κρίνεις ἀπρεπῆ τά δέχτηκες ἀδιαμαρτύρητα. Δέχτηκες να ἐξαναγκάζωνται σε μετανάστευσι οἱ ἂξιοι πού ἒκαναν τήν ἡρωϊκή ὑπέρβασι καί ἒγιναν πραγματικοί ἐπιστήμονες διότι σ'αὐτή τήν χώρα, χωρᾶνε μόνον οἱ μέτριοι καί τά ἀνεπαρκῆ δημιουργήματα τοῦ φαύλου συστήματος.
Τό σύστημα αὐτό, παραδίδει τούς νέους στίς Σειρῆνες και στούς Λωτοφάγους γιά να ξεχάσουν τίς μεγάλες σκοπιμότητες τῆς ζωῆς.
Ἐπειδή λοιπόν τό σύστημα διαπαιδαγωγήσεως σ΄αύτήν ἐδῶ τήν χώρα ἒχει καταντήσει δυσνόητο και σκοτεινό, εἶναι ἀνάγκη πρῶτα να καθορίζουμε μέ σαφήνεια, τί εἶναι αὐτό πού ἐξετάζουμε ...
Ἐδῶ, νά ποῦμε δηλαδή, τί εἶναι ἡ πατρίδα μας που τήν ὀνόμασαν Ἑλλάδα καί  ποιά εἶναι ἡ συμπεριφορά μας ἀπέναντι σ αὐτήν .
Πατρίδα, δέν μπορεῖ να εἶναι ἡ Βαβυλωνία τῶν σκέψεων καί τῆς ἠθικῆς διότι μέσα ἀπό αὐτήν προέρχεται ἡ φθορά καί ἡ διάλυσις.
Στοιχεῖο συνοχῆς τῆς κοινωνίας εἶναι ἡ ἱστορική μνήμη ὃταν αὐτή λειτουργεῖ στά πλαίσια τῆς ἀλήθειας και ὂχι τῆς διχαστικῆς σκοπιμότητας ὃπως τήν κατήντησαν τά διάφορα συμφέροντα που ἐξουσιάζουν μέ τρόπο ἂμεσο καί ἒμεσο τήν χώρα.
Τήν ἱστορία, τήν ἒχουν μετατρέψει σε κομματική προπαγάνδα. Καί ὃσο περισσότερο παραδίδεσαι σ'αὐτήν , τόσο περισσότερο ἡ συνείδησίς σου κολυμπᾶ στό ἒρεβος.
Εἶναι γεγονός ὃτι μεσα στίς σκοτεινές νύκτες τών γεγονότων του 2008 τό σύστημα κατάφερε να βρεῖ ἢ δημιουργήσει τό θῦμα δόλωμα πάνω στό ὁποῖο θα ἐκτονώσει τίς διαστροφές του ...
Πρέπει λοιπόν κάθε χρόνονα καίγωνται περιουσίες πολιτῶν γιά νά τιμηθεῖ τό θῦμα, κάτω ἀπό τά ἀδιάφορα ἢ ὑποκριτικά βλέματα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος που μᾶς κυβερνᾶ στίς μεταπολιτευτικές δεκαετίες .
Σκέφτηκες ἆραγε γιά ποιό λόγο τό σύστημα  ἀντί γιά τήν ἑνωτική ἱστορία τῶν Κολοκοτρωναίων ψάχνει κάθε φορά να βρεῖ κάποιο θῦμα  που να κινητοποιεῖ και φανατίζει τούς μαθητές;...
Ἒβαλε ποτέ τό σύστημα στα σχολεῖα να ψάξουν  οἱ μαθητές τίς συνθῆκες καί τα βαθύτερα αἲτια αὐτῶν τῶν πραγμάτων ὣστε να ἀντιληφθοῦν ὃτι στόν λαό, δέν υπάρχουν  θύτες καί θύματα ἀλλα μόνον θύματα που στηρίζουν καί ἀναπαγάγουν τήν ἐξουσία τῶν μασκοφόρων δυνάμεων οἱ ὁποῖες τόν ἒφεραν ὡς ἑδῶ ;
Ὂχι τό σύστημα δέν θέλει τήν Ἑλληνική ἱστορία, οὒτε τήν Ἑλληνική σκέψι πού ἑνώνουν τόν λαό σε πορεία δημιουργική! Θέλει στήν θέσι ὃλων αὐτῶν τήν μαύρη περίοδο τῆς κατοχῆς πού ἀπέτυχε να μᾶς ὑποτάξει στόν ἀνατολικό "παράδεισο" καί αὐτη προσπαθοῦν να τήν ταυτίσουν με τήν Ἐθνική Ἀντίστασι !
Τό μεγαλεῖο τῆς ἑνωμένης κοινωνίας πού ἒστειλε παγκόσμιο μήνυμα νίκης σε ὃλον τόν πλανήτη τό ἀποσιωποῦν καί τούς ἐνοχλοῦν οἱ μνῆμες που τιμῶνται στά σχολεῖα και στίς στρατιωτικές παρελάσεις !
Μέ ὃλες αὐτές τίς πρακτικές πού μᾶς ἐπέβαλαν καί πού πολλοί ἀνόητα τίς ἐδέχτηκαν, τελματώσαμε παντοῦ και στίς συνειδήσεις ἐγκαταστάθηκε ἡ Βαβυλώνια πολυγλωσία.
Μ'αὐτήν, ἀντιμετωπίζουμε τό παγκόσμιο βαρομετρικό τῶν κοσμογωνικῶν ἐξελήξεων !
Ἒτσι, τό τέρας μας περισφύγγει από παντοῦ κι ἐμεῖς ζοῦμε στόν κόσμο τῶν ἀτομικῶν παραισθήσεων. (Εὐρωπαϊκά ἀφεντικά, Κύπρος, Ιρακ, Γιουγκοσλαβία,Συρία, Τουρκία, φονταμενταλιστές κλπ...)
Συνορεύουμε μέ μία χώρα πού παρά τά πεντακόσια χρόνια ἱστορίας της, δέν ὡρίμασε στήν ἠθική καί ἐξακολουθεῖ να βιώνει τίς ἲδιες ἀρχέγονες ἀξίες της που εἶναι ἡ ἁρπαγή και οἱ γενοκτονίες, στοιχεῖα γιά τά ὁποῖα ὂχι μόνον δέν αἰσθάνεται καμία ντροπή, ἀλλά ἀντίθετα σ'αὐτά στηρίζει τήν  ἐθνική της ὑπερηφάνεια !
Ἃρπαξε τήν γῆ τῶν γηγενῶν καί μετέτρεψε σε συστατικό της στοιχεῖο  τίς ρηχές συνειδήσεις τῶν ὑποδουλωμένων πού μετεράπηκαν σε γενίτσαρους και ἀπετέλεσαν τόν κύριο κορμό τῆς ὑπάρξεως της.
Οἱ ὑπόδουλοι πού ὀνομάστηκαν ραγιᾶδες, βίωναν μία διαρκῆ πάλι ἀνάμεσα στό εὒκολο πού εἶναι ἡ ἠθική ὑποταγή με πλούσια ἀνταλλάγατα καί στό δύσκολο πού εἶναι ὁ κακοτράχαλος δρόμος αὐτός τοῦ ἣρωα, τοῦ ὁδηγοῦ, τοῦ σύγχρονου Ἁγίου τόν ὁποῖο ἡ κυβέρνησις τῶν σοσιάλ ληστῶν, ἀποφάσισε σήμερα ὁλοκληροτικά να πετάξει στά σκουπίδια τῆς ἱστορίας !
Γιά να ἀποκόψουν καταφανέστατα τήν νέα γενιά ἀπό τίς ἠθικές της καταβολές, αποδεικνύοντας συγχρόνως καί στόν τελευταῖο πανύβλακα, στόν παντοειδῶς βολεμμένο ἢ συμβιβασμένο,  ὃτι ὁ λύκος, τό καύχημα τῶν νεογενίτσαρων, πέταξε ἐντελῶς τήν προβιά του ...
Χάσαμε παντοῦ ,κι ἐμεῖς τίς ἀπώλειες τίς ἑορτάζαμε ὡς νίκη τῆς "δημοκρατίας     καί τῆς προόδου".
Διαγράψαμε τό λαμπερό μας στῖγμα μέσα στόν χρόνο καί στήν ἱστορία και το ἀντικαταστήσαμε με ταπεινό σκουπίδι που το πατοῦν και το γελοιοποιοῦν τα παγκόσμια χαμαιτυπεῖα με τούς ἐκφραστές τους !
Ἡ Ἑλληνική Γῆ, σοῦ προσέφερε τίς ἀξίες της σέ ὃλα τα ἐπίπεδα, στήν φύσι, στόν ὀρυκτό πλοῦτο, στήν διατροφή, σε σπάνια φυτά με θεραπευτικές ἀξίες πού ἐσύ τα περιφρόνησες  γιά να ἱκανοποιήσεις μέ ψεύτικες ἀξίες τήν συμπλεγματική σου προσωπικότητα που ἒσπειραν μέσα σου ὀργανωμένα οἱ κατοχικές δυνάμεις μέσω τῶν νεογενίτσαρων πολιτικῶν ἐκφραστῶν τους.
Ἑλλάδα, ἦταν τό ἐργοστάσιο που λειτουργοῦσε δίπλα σου καί ἒδινε διέξοδο στον συλλογικό πλοῦτο καί στήν ἐργασία .
Σ'ένοχλοῦσε ὃμως τό ἐργοστάσιο, ὃπως σ'ἐνοχλοῦσε ἡ ἐμπορική ναυτιλία, τά ναυτηλιακά γραφεῖα τοῦ Πειραιᾶ, τα ναυπηγεῖα, τά μεγάλα πολυκαταστήματα, διότι ὃλοι αὐτοί πού τά κατεῖχαν, προκαλοῦσαν μέ τό "ἁμαρτωλό" τους παρελθόν τήν ἀναμάρτητη ὑπόστασί σου ἡ ὁποία προέκυψε μέσα ἀπό παρθενογένεσι ...
Ἒτσι κατάφερες να τα σβήσεις ὑπέρ τῶν ξένων πολυεθνικῶν, ἢ να τα στήλεις στίς μεγάλες χῶρες τῆς Εὐρώπης στίς ὁποῖες στέλνεις τώρα τά παιδιά σου μετανάστες θεωρώντας ὃτι αὐτοί πού κατέχουν τίς ἐπιχειρήσεις στό ἐξωτερικό, ἒχουν ἐξαγνιστεῖ ἀπό κάθε προπατωρικό ἁμάρτημα τοῦ κεφαλαιοκράτη ...
Καί ἀντί να προβληματίζεσαι που ἒδιωξες τά παιδιά σου ἀπό τήν πατρίδα τους, ἐκτρέφεις και ἐπιδεικνύεις τόν συμπλεγματικό σου "Ευρωπαϊσμό" ἑνῶ ἡ ποδάρα σου μυρίζει τσαρουχίλα !...
Σ΄ἐνοχλοῦσε ὁ στρατός καί ἡ ἃμυνα τῆς χώρας ! Ἒτσι ἀδιαφόρησες γιά τήν ἀναξιοκρατία στό στράτευμα καί τήν ὑποταγή του στά ξενόδουλα κομματικά καταγώγεια!  Ἀδιαφόρησες πού σκότωναν τίς πολεμικές μας βιομηχανίες μέσα ἀπό κάθε μορφῆς ὑπονόμευσι καί ἒστειλαν τίς θέσεις ἐργασίας σέ χῶρες που τώρα σε χλευάζουν καί ποδοπατοῦν, ἑνῶ ἐσύ πούλησες τήν ἀνοχή σου με ἀντάλλαγμα μία ἀντιπαραγωγική θέσι στό δημόσιο!
Πείστηκες ἀπό τήν κομματική ἀγυρτεία ὃτι ὁ στρατός καί ἡ ἃμυνά μας, διαταράσσουν τήν "εἰρήνη", ὃτι τό Αἰγαῖο "δέν ἒχει σύνορα", ὃτι "τό Αἰγαῖο ἀνήκει στά ψάρια του", ἀδιαφόρησες γιά τήν ἃμυνα μέχρι πού βρέθηκες σήμερα γυμνός καί μοναχικός στόν κόσμο, ἀντιμέτωπος μέ πρωτοφανεῖς πολεμικές μηχανές πού ἒφτιαχναν οἱ γείτονές σου γιά τό δικό σου κεφάλι ὃλα αὐτα τά χρόνια πού στήριζες ἢ ἀνεχόσουν τήν κάθε κομματική ἀκολασία !
Κατάλαβέ το φίλε ! Εἶσαι στό σημεῖο μηδέν ! Ἒτσι κατάντησες τήν ἱερή σου στέγη !  Παράγκα τοῦ Καραγκιόζη !
Εἶναι τό μόνο καταφύγιο πού διασφάλιζε τήν ζωή σου. Αὐτό δέν μπορεῖ πλέον νά σε προστατεύσει ἀπό τίς συνεχεῖς καταιγίδες γιά τόν πρόσθετο λόγο ὃτι ἒχουν ἐπιλεκτικά μερίδιο καί νέοι ἒποικοι!
Ἂν λοιπόν κατάλαβαμε κάτι ἀπό ὃλα αύτά, ἂς μηδενίσουμε ἐπειγόντως τόν μετρητή (κοντέρ) τῆς συνειδήσεώς  μας και ἂς ξεκινήσουμε ἀπό τήν άρχή !  Διότι οἱ ψυχικές τροφές πού τρέφουν τίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων ἀπό τά πρῶτα βήματα τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ κράτους με ἀποκορύφωσι τήν σημερική ἐποχή, δέν ἦσαν τροφές ζωογόνες ἀλλά δηλητήρια θανατερά πού στόχο εἶχαν να ἀφανίσουν ἓναν λαό ὁ ὁποῖος ἂντεξε τίς χειρότερες δοκιμασιες στήν ἱστορία τοῦ κόσμου καί ὁ ὁποῖος ἒχει προσφέρει τά μέγιστα στήν ἀνθρωπότητα !
Παναγιώτης Δερματᾶς

Δεν υπάρχουν σχόλια: