ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΙΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΖΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΝΔΗΜΗ ΚΗΔΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ ΣΤΑ ΔΙΔΥΜΑ!...

Θεωρῶ ὃτι δέν ἒχει ἀνάγκη ἀπό δόξες καί τιμές κάποιος πού ἐκπλήρωσε τήν γήϊνη ἀποστολή του μέσα ἀπό τήν πορεία τῆς θυσίας του.

Διότι τό σύμπαν εἶναι γεμᾶτο ἀπό τίς ἀνώνυμες ψυχές τῶν ἐκλεκτῶν του οἱ ὁποῖοι κατέκτησαν μέ τίς προσωπικές τους ἐπιλογές τά ὓψιστα πεδία μέσα ἀπό τόν χῶρο τῶν μεγάλων ἀξιῶν !

Αὐτοί πού ἒχουν ἀνάγκη να διατηροῦν στήν μνήμη καί να τιμοῦν αὐτούς πού καταξιώθηκαν, εἶναι αὐτοί πού συνεχίζουν τήν ζωή καί πού χρειάζονται  ζωντανά παραδείγματα να τούς βοηθήσουν γιά να περάσουν μέσα ἀπό τά σκοτάδια τῆς πλάνης, τοῦ ἀτομισμοῦ καί τῶν καλλιεργούμενων παραισθήσεων ὣστε ἒτσι νά διασφαλήσουν τήν ἱστορική τους συνέχεια. 

Ἡ πλάνη, εἶναι ὁ μέγιστος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου πού ριζώνει μέσα στήν ἡμιμάθεια διότι μέσα ἀπό τίς καταπληκτικές μεταλλάξεις της  ὑποκρίνεται τήν ἀλήθεια καί τόν παρασύρει σε πράξεις ὀλέθρειες γιά τόν ἑαυτόν του και τήν κοινωνία .

Καί δέν εἶναι ποιό βέβαιος γιά τήν ἀλήθεια ἀπό τό θῦμα τῆς πλάνης  !

Γιά να ἀντιμετωπήσει αὐτό τό φαινόμενο πρέπει να ἒχει διαρκῶς τά αἰσθητήρια ἀνοικτά σε κάθε πληροφόρησι καί να συνειδητοποιήσει ἀπόλυτα ὃτι εἶναι μέρος ἑνός συνόλου καί ὃτι ἀπό μόνος του δέν ἀποτελεῖ τό σύνολο .

Στήν προκειμένη περίπτωσι λοιπόν ἂς ἀξιολογήσουμε κάποια ἀπό τά σημεῖα πού ἐντόπισαν οἱ ὁμιλητές μέσα ἀπό αὐτή τήν τελετή ἡ ὁποία ἦταν μία ἀπό τίς συγκινητικότερες πού μπορεῖ να ζήσει ἂνθρωπος και τά ὁποῖα βοηθοῦν να κτυπηθοῦν οἱ πλᾶνες!


Μίλησαν ἀρκετοί, εὐτυχῶς ὂχι πολιτικοί, τῶν ὁποίων οἱ ὁμιλίες δέν εἶχαν τήν βαρύτητα τῶν αὐτοπτῶν μαρτύρων οἱ ὁποῖοι ἒζησαν αὐτές τίς τραγικές στιγμές τοῦ πολέμου. 

Μεγάλη βαρύτητα εἶχαν ἐπίσης τά λόγια τῆς ἀγωνίστριας γιά τούς ἀγνοουμένους καί τῆς ὁποίας δέν κατάφερα να μάθω τό ὂνομα .

Μέσα ἀπό τίς ὁμιλίες λοιπόν τῶν δύο συναγωνιστῶν τοῦ ἣρωα Κωνσταντινου Δορμπάρη οἱ ὁποίοι βίωσαν τα δραματικά γεγονότα τῆς ἐποχῆς, ἒβγαινε διάχυτη μία μεγάλη πῖκρα !  Ἡ πῖκρα γιά την διαρκῆ ἀπαξίωσι τῶν ἀγωνιστῶν καί γιά τήν μεγάλη προδοσία !

Ἢρθαμε ἀπό τόν πόλεμο λέει ὁ ἓνας καί ἀντί ἡ πατρίδα να μᾶς ὑποδεχτεῖ, μᾶς ἒστειλε το τελωνεῖο γιά να ἐλέξει τά πράγματά μας"!

Γιά τήν "πατρίδα" οἱ θυσίες μας ἦσαν ἀνύπαρκτες, ὃπως κι'ἐμεῖς ὑπήρξαμε ἀνύπαρκτοι γιά σαράντα χρόνια!

"Οἱ Ἓλληνες ἀγωνιστές" λέει ὁ ἂλλος,   "δώσαμε πραγματική μάχη μέ πεῖσμα καί αὐταπαρνησι, ἓνα φαινόμενο μοναδικό που μελετοῦν στις σχολές πολέμου κάποιων χωρῶν" !

Καί τό ἐρώτημα γιά ὃλους μας . Γιατί χάσαμε σ΄αὐτόν τόν πολεμο ;

Διότι ἡ "Κύπρος  κεῖται μακράν" εἶχαν πεῖ οἱ τότε διαχειριστές τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας !  Καί παρά τό γεγονός ὃτι ἡ Ἑλλάς διέθετε ἀπό τίς πλέον ἀξιόμαχες ἀεροπορίες στόν κόσμο μέ σύγχρονα για τήν ἐποχή ἀεροσκάφη ( τά Φάντομ) , ἂφησε ἒκθετο τόν Ἑλληνισμό τῆς Κύπρου στήν διαρκῆ Ἀσιατική βαρβαρότητα ἡ ὁποία διέγραψε ἓνα ἀπό τά φρικτότερα ἐγκλήματα πολέμου χρησιμοποιώντας ἀπαγορευμένα ὃπλα μαζικῆς καταστροφῆς ἐναντίον στρατιωτῶν καί ἀμάχων, πού ἦσαν οἱ βόμβες Ναπάλμ ! 

  Διότι τα ὑποβρύχιά μας, ἒλεγχαν τόν Τουρκικό στόλο καί εἶχαν ἐντολή να μήν κτυπήσουν γεγονος πού τό κατήγγειλε ὁ τότε διοικητής ὑποβρυχίου σε συνεντεύξεις του !

  Διότι οἱ πολιικές ἡγεσίες πού μᾶς ἒστειλαν ὡς "ἐθνοσωτῆρες" καί "σοσιάλ ἐπαναστάτες" ἂν καί εἶχαν στά χέρια τους τόν φάκελο τῆς μεγάλης προδοσίας  δέν τόλμησαν ποτέ να τόν ἀνοίξουν!  Γιατί ἆραγε ;...  Μήπως οἱ ἲδιοι ἦσαν βουτηγμένοι μέσα σ'αὐτόν ;...

Διότι μέσα στόν φάκελο αὐτό δέν ἦταν μόνον ἡ παραχώρησις τοῦ 40 %  τοῦ Κυπριακοῦ ἐδάφους στούς βάρβαρους κατακτητές !  Ἦταν καί ἡ διαγραφή τῆς σημερινῆς μας πορείας ! 

Μιά πορεία βαθιά ἐπιστημονική  πρός τήν ἀπαξίωσι τοῦ Ἓλληνα, τήν ἠθική του διάλυσι καί πρός τόν πλήρη ἀφανισμό του !

Δηλαδή πρός αὐτό πού βιώνουμε σήμερα !

Ὃ,που μπῆκαν μέ δόλο στίς ψυχές μας καί προδιέγραψαν τόν διχασμό, τήν μικρότητα, τήν παράνοια, τόν ἀποπροσανατολισμό γιά να μᾶς καταντήσουν πτώματα πάνω στά ὁποία ἀσελγοῦν μέ μανία ξένα ἀνώμαλα συμφέροντα !

Εἶπε ἓνας ἀπό τούς ἀγωνιστές ὁμιλητές ὃτι "στερέψαμε σήμερα ἀπό ἣρωες"  !

Μήπως αὐτό εἶναι ἀλήθεια ;  Τέτοιο σκύψιμο ἀπέναντι σέ ξένα, δόλια δολοφονικά  συμφέροντα καί στούς ντόπιους ὑπηρέτες των δέν θα ἒχει δείξει ποτέ ἡ ἱστορία τοῦ πλανήτη !

Ἑδῶ σοῦ σκοτώνουν τήν πατρίδα καί ἐσύ προσπαθεῖς νά βρεῖς λογική μέσα στό παράλογο καί νά τό δικαιολογήσεις !

Καί ὃλα αὐτά γιά να ἱκανοποιηθεῖ ἡ μικρότητα πού συμβιβάστηκε με κατακτητές και δέν ἒχει τήν δύναμι να καταδικάζει αὐτούς  πού στέρησαν ἀπό τά παιδιά της τίς ἐλεύθερες πύλες τῆς ἐπαγγελματικῆς καί κοινωνικῆς καταξιώσεως ἀλλά τα ἀνάγκασαν να περνᾶνε μέσα ἀπό σκοτεινές σκωλυκότρυπες που ὀνομάζονται κόμματα, ἓρποντας καί φιλώντας τό χῶμα μαζί με τους γονεῖς τους!

Πρωτεύσαμε παγκόσμια σε κατάντια !  Τέτοια κοινωνία νομιζω ὃτι δέν δικαιοῦται να θάβει ἣρωες διότι πρῶτα πρέπει να θάψει τόν κακό της ἑαυτό !...
Δεν υπάρχουν σχόλια: