ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Μετά τόν ...ἀέρα στά Ἲμια, σήμερα ἡ τύχη παρασύρει τήν Ἑλληνική σημαία !!!....


           Ἡ Ἑλληνική φιλοσοφία καί ἱστορία, μέσα από τά βάθη τών χιλιετηρίδων εἶχε ὡς ἀρχή να ἀμείβη, να σέβεται τούς ἀρίστους, νά τούς στηρίζη καί να στηρίζεται σ'αὐτούς!
            Διότι πάνω σ' αὐτούς στηρίζοταν πάντα  τό κοινωνικό οἰκοδόμημα!
           Ἧσαν πρῶτοι οἱ ἂριστοι ἀπό τα Ὁμηρικά χρόνια μέχρι σχεδόν στά πρόσφατα,  στίς δημόσιες τελετές καί στίς μεγάλες κοινωνικές ἐκδηλώσεις ! 

            Εἶχαν πεῖ κάποτε οἱ σοφοί ὃτι εἶναι ἂρτια ὀργανωμένη κοινωνία ὃταν μέσα σ'αὐτήν ὑπάρχουν πολλά ἒπαθλα ἀρετῆς !
            Κάτι πού εἶναι ἀπόλυτα ἀποδεκτό καί ἐφαρμώζεται στίς σύγχρονες σοβαρές κοινωνίες !
            Κάτι που μερικῶς εἶχε γίνει σεβαστό στήν σύγχρονη Ἑλλάδα καί ἐφαρμόζοταν μέχρι χθές στά σχολεῖα δίνοντας τήν τιμή στούς πρωτεύσαντες μαθητές να σηκώνουν τήν σημαία στίς παρελάσεις !
            Διότι ἡ σημαία εἶναι τό σύμβολο τῆς ἑνότητας, τῆς  προόδου καί τῆς ἐπιβιώσεως τῆς κοινωνίας ἀνάμεσα στίς συμπληγάδες τῶν φανερῶν καί μέ πνεῦμα Δούρειου Ἳππου ξένων ἐπεκτατισμῶν.

           Ἑπομένως πρέπει να στηρίζεται σε ἂξια καί ὂχι σε τυχαῖα  χέρια.

            Τί έγινε σήμερα σ΄αὐτην ἐδῶ τήν χώρα ; 
            Τί εἲδους ἐποικοδόμημα ἒφτιαξαν ἐπί δεκαετίες μέσα ἀπό τήν ἂθλια κομματική τους παιδεία ὣστε σήμερα νά στηρίζεται χωρίς ἐμπόδια ἡ ὑπέρτατη ὓβρις ἀπέναντι στήν κοινωνική τάξι καί ἀξιοπρέπεια αὐτοῦ τοῦ λαοῦ ; 
            Πάνω σ'αὐτό τό ἐποικοδόμημα στηρίζεται κάθε ἀδυναμία ἀντιδράσεως καί κάθε βορβορώδης συμβιβασμός !
            Καί δέν φτάνει αὐτό. Ἀκολουθοῦν καί ἆλλα χειρότερα διότι ἒχουν συμφωνηθεῖ καί ἀθλιώτερες ἀποφάσεις ἀνάμεσα σε ξένα ἀφεντικά καί σε ντόπιους ἐντολοδόχους  μέ σκοπό να διαλύσουν τόν κοινωνικό  ἱστό τού ἱστορικότερου λαοῦ τῆς ἀνθρωπότητας
            Αὐτή εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παραλόγου τήν ὁποία ἀδυνατοῦν να ἀντιμετωπήσουν τα κοινωνικά πτώματα....
Ἂρθρο 1: Πολυπολιτισμική Παιδεία σε ὃλα τα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα της Χώρας, ἀπό 11.9.2016.
             2: Κατάργησις Θρησκευτικῶν ἑορτῶν και Ἐθνικῶν σε ὃλα τα ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα, ἀπό 11.9.2017.
             3: Κατάργησις Ἐκκλησιασμοῦ μαθητῶν, ἀπό 11.11.2016.
             4: Ὑποχρεωτική ἐπίσκεψις σέ Συναγωγή και Ἰσλαμικό Τέμενος από Ἐκπαιδευτική Βαθμίδα του Δημοτικοῦ και σταδιακῶς σε εκπαιδευτικές βαθμίδες Γυμνασίου και Λυκείου, ἀπό 11.11.2016.
            5: Εἰσαγωγή στήν Ἐκπαιδευτική Βαθμίδα τοῦ Δημοτικοῦ τοῦ μαθήματος σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως ἀπό 11.9.2016 και παροχή δωρεάν προφυλακτικῶν σε ὃλους τούς μαθητές ἀπό ἐκπαιδευτική βαθμίδα του Δημοτικοῦ, ἀπό 11.10.2016.
           6: Κατάργησις μαθήματος Ἑλληνικής Ἱστορίας, κατάργησις γιά τήν Ἑλληνική Ἐπανάστασι, εἰσαγωγή μαθήματος Εὐρωπαϊκής Ἀναγεννήσεως με κυρίαρχο ζήτημα την Γαλλική και Ἰταλική Ἐπανάσταση του Γαριβάλδη τοῦ 1843. Ἐφαρμογή Μεταρρυθμίσεως ἀπό 11.12.2018.
          7: Πρακτική ἐφαρμογή τοῦ μαθήματος σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως σε ὃλες τις Σχολικές Βαθμίδες, ἀπό 11.12.2017.
          8: Κατάργησις Ἐθνικών Ἑορτών και Παρελάσεων, από 16.10.2016.
         9: Εἰσαγωγή ἑορτών για το περιβᾶλλον σε ὃλες τις Σχολικές Βαθμίδες, ἀπό 17.10.2016. (Βλέπετε πατριαρχικές ἀποφάσεις Φαναρίου ...)
        10: Κατάργησις Θεολογικῶν Σχολῶν σε Πανεπιστήμιο ἀπό 16.10.2016. Μετατροπή σε Θρησκειολογικές Σχολές του Τμήματος των Φιλοσοφικῶν Σχολῶν. Κατάργησις μαθήματος Θρησκευτικῶν σε ὃλες τις Ἐκπαιδευτικές Βαθμίδες, ἀπό 11.9.2016, καί εἰσαγωγή μαθήματος Θρησκειολογίας από 12.9.2016.
        11: Κατάργησις πολλῶν Καθηγητῶν σε ἐκπαιδευτικές Βαθμίδες και εἰσαγωγή Διαδικτύου, ἀπό 1.1.2017.
        12:
        12 Α: Εἰσαγωγή εἰκόνων-slides στό μάθημα σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως, από 19.9.2016.
        12 Β: Εἰσαγωγή Ἡλεκτρονικής ταυτοποιήσεως τῶν μαθητῶν, ἀπό 20.9.2017

         12 Γ: Εἰσαγωγή Ἡλεκτρονικῆς Μπάρας ἀσφαλείας σε ὃλα τα Σχολικά και Πανεπιστημιακά Ἱδρύματα και εἰσαγωγή μαθητῶν-σπουδαστῶν-καθηγητῶν στά Σχολικά και Πανεπιστημιακά Ἱδρύματα μέ Κάρτα Ἀσφαλείας.            
          12 Δ: Ἐκδρομές Σχολείων Ἐκπαιδευτικών και Πανεπιστημιακῶν Ἱδρυμάτων σε μέρη σεξουαλικῆς ἀπελευθερώσεως, ἀπό 17.9.2017. ( Σέ ἐλεύθερη μετάφρασι, ἐκδρομές σε πορνεῖα και πουστράδικα !)
        12 Ε: Ἀπελευθέρωσι σεξουαλική τῶν μαθητῶν, ἀπό 16.9.2016. (Δηλαδή σε μετάφρασι, τα παιδιά θα κάνουν καθοδηγούμενα καί ἐλεύθερα, σεξουαλικά ὂργια στά σχολεῖα !)
         Δηλαδή συστηματική ἀποδόμησις τῶν πάντων !
          Καί λές, ποῦ εἶναι οἱ ἂνθρωποι τοῦ πνεύματος καί τῶν γραμμάτων παρά τά ἑκατομύρια πτυχεῖα που μοιράστικαν χωρίς φειδώ  !
          Λούφαξε ο καθ΄ ἓνας στό ἀτομικό του βόλεμα !
         Ἑνῶ σέ ὃλες τίς σοβαρές χῶρες τοῦ κόσμου προσπαθοῦν τά συστήματα νά φτιάξουν ἐλεύθερους ἀνθρώπους μέσα από τήν Ἑλληνική σκέψι καί παιδεία τήν ὁποία διαρκῶς ἀναβαθμίζουν , ἐδῶ ἒφτιαξαν καρνάβαλους ἀναμασητές φτηνῶν εἰσαγόμενων διχαστικῶν προτύπων πάνω στούς ὁποίους στήριξαν τήν ὑποδούλωσι τοῦ λαοῦ!
        Γι' αὐτό ἒκαναν τούς "Ἓλληνες πεντακόσα κομμάτια καί βιώνουν σήμερα στίς σκέψεις των τήν γλῶσσα τῆς Βαβέλ η ὁποία τούς φέρνει ἀδύναμους καί καχεκτικούς ἀπέναντι στήν ἐπερχόμενη  παγκόσμια θεομηνία  !
        Ἒξω λοιπόν ἡ Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους ἀπό τά σχολεῖα ! Τό ἠθικότερο τῶν ἒργων πού ποιεῖ πραγματικό ἦθος καί πού το μελετοῦν με σεβασμό σε ὃλα τα μήκη καί πλάτη τοῦ πλανήτη οἱ "φασίστες" τῆς οἰκουμένης ! Ὃλα αὐτά, κάτω ἀπό τήν ἀνοχή τῶν "προοδευτικῶν" ἀπομιζιτικῶν σαλτιμπάγκων τοῦ πολιτισμοῦ πού κατασπάραξαν τά δημόσια ταμεῖα γιά νά προωθοῦν στήν κοινωνία πάσης μορφῆς  μαλακία !
        Ἒξω ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους πού ἀποτελεῖ τόν ὓμνο τῆς δημοκρατίας, ἒξω ἡ ἱστορία τῶν Ἑλληνικῶν ἐπαναστάσεων ἀπό τά πανάρχαια χρόνια μέχρι τα πρόσφατα πού στηρίζεται στήν μοναδική κατασταλαγμένη σκέψι τῆς παραγωγικῆς συνυπάρξεως ἀναμεσα στούς ἀνθρώπους !
        Μέσα οἱ ψεύτικες Εὐρωπαϊκές ἐπαναστάσεις πού δίχασαν,δηλητηρίασαν τίς κοινωνικές σχέσεις, ἀπομάκρυναν τήν διαλογική συνύπαρξι, ἒφεραν κοινωνική παρακμή, χάος, διαίρεσι καί καταστροφή γιά τά συμφέροντα σκοτεινῶν κέντρων πού ἐλέγχουν τήν παγκόσμια πολιτική . 

        Εἶναι ποτέ δυνατόν Ἑλληνικές  κυβερνήσεις ὃσο καί ἀνίκανες να εἶναι, νά παίρνουν τέτοιες ἀποφάσεις ; ....
        Πόσο ποιό χαμηλά θα φθάσετε ὠρέ Γκιαούρηδες  !!!!!!!!!

        (Παναγιώτης Δερματᾶς)

Δεν υπάρχουν σχόλια: