ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Συλλαλητήριο Στο Σύνταγμα: Πατριωτική Αναγέννηση!

Τό μήνυμα δώθηκε  καί ἦταν πολυδιάστατο ! 
Ἂν καί αὐτοί ἒχουν τόσο ...εὐαίσθητες δημοκρατικές κεραῖες πού  μεταφέρουν τίς ἐντολές τοῦ λαοῦ κατ'εὐθεῖαν στά παλιά τους ὑποδήματα...
Καί ἓνας ὁπαδός ψηφοφόρος να τούς μείνει αὐτοί θά ἐνεργοῦν ὡς ἀπόλυτη πλειοψηφία πού στηρίζεται στίς πλᾶτες τῶν Εὐρωπαίων πατρόνων! 
Ἡ ἀμφισβήτησις λοιπόν πρέπει να ἒχει ποιό ἒντονο καί πρακτικό χαρακτῆρα...
Ἀκριβῶς αὐτόν πού εἶπε ἡ Γεωργία Μπιτάκου : Θά μᾶς βρεῖτε μπροστά σας στούς δρόμους, στίς πλατεῖες, στούς πλειστηριασμούς... 
Καί γιά νά φθάσουμε ἐκεῖ, δέν πρέπει γιά κανένα λόγο να γκρεμίσουμε τήν μαζικότητα πού δείξαμε.
Εἶναι σπουδαῖο να συνειδητοποιήσουμε ὃλοι ὃτι σβήνουμε τό παρελθόν ὡς πρός τά λάθη τοῦ καθ'ἑνός καί προχωρᾶμε στό μέλλον  !
Ἃλλωστε κανένας μας δέν γεννήθηκε μέσα ἀπό παρθενογέννεσι...
Τό παρελθόν ἀποτελεῖ τήν ἱστορία ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ σωστή παιδεία πού θά τό ἐρευνήσει σέ ὃλες του τίς πτυχές, θά τό καταγράψει καί θά τό παραδώσει στήν μνήμη τῶν ἑπόμενων γενεῶν γιά νά γνωρίζουν τίς ἀλήθειες καί να ἀποφεύγουν τά λάθη .
Ἐπειδή εὒκολα παρασυρόμεθα στίς κριτικές καί στήν ἀποστροφή, ἂς κρατήσουμε κάθε καλό πού βγαίνει ἀπό τό καθε τί, χωρίς ὃμως να παραδιδόμαστε στήν ἀγκαλιά του...
Θεωρῶ ὃτι εἶναι ἀνάγκη να μελετοῦμε συχνά τήν Ὁδύσσεια .
Ὃπως ὁ Ὁδυσσέας ἂκουγε τίς Σειρῆνες ἀλλά μένοντας γερά δεμένος στό κατάρτι τοῦ πλοίου του...
Συμπέρασμα : Ἀκοῦμε τούς πᾶντες καί τά πᾶντα, χωρίς να δεθοῦμε σ' αὐτούς ...
Μόνο στό κατάρτι τοῦ πλοίου πού λέγεται Ἑλλάς ὀφείλουμε νά εἲμαστε δεμένοι...

Δεν υπάρχουν σχόλια: