ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Η Αμυντική Γύμνια Της Ευρώπης

Πῶς θά μποροῦσε να ἀναπτύξει ἀμυντικές δομές ἡ Εὐρώπη ὃταν οἱ ἀξιακές της δομές  εἶναι σάπιες ;

Ἡ ἱστορία τῆς Εὐρώπης, εἶναι ἡ ὑπόγεια προσπάθεια τοῦ Βορρᾶ να ὑποδουλώσει τόν Νότο.

Ὃλοι οἱ νόμοι φωτογράφιζαν τά συμφέροντα τοῦ Βορρᾶ σε ὃλα τά ἐπίπεδα. Στήν βιομηχανία, στό ἐμπόριο, στόν ἀγροτικό τομέα .

Ἡ Εὐρώπη ἐπιδότησε τούς παραγωγούς νά παραιτηθοῦν τῶν δικαιωμάτων τῆς καπνοκαλλιέργειας, τῆς ἀμπελουργίας, τῆς ἁλιείας ἀφοῦ πρῶτα εἶχε καταφέρει μέσω διεθνῶν συμφωνιῶν να πλημυρίσει ἐλέυθερα τίς ἀγορές μέ ξένα φτηνά προϊόντα τά ὁποῖα δέν μπορούσαμε να ἀνταγωνιστοῦμε..

Κατάφερε να ἐλέγχει ὁδικό δίκτυο, λιμάνια, ἀεροδρόμια καί λοιπές ὑποδομές.

Ἂς σκεφτοῦμε ὃτι μέ τό ὁδικό δίκτυο, ἒχει ἐπιβάλλει τά βαρύτερα σε βαθμό ὓβρεως διόδια στόν κόσμο!

Δηλαδή ἡ Εὐρώπη, δέν ἦρθε ὡς ἑταῖρος ἀλλά ὡς ὓπουλος κατακτητής ...

Γι'αὐτό, ὂχι μὀνον μᾶς εἶναι ἀδιάφορο τό ὃτι δέν ἀνέπτυξε ἀμυντικές ὑποδομές, ἀλλά  εἶναι συμφέρον μας αὐτή ἡ ἀδυναμία.  

Ἂς σκεφτοῦμε ὃτι μέσα ἀπό τήν στρατιωτική ὀργάνωσι, θά ἦταν ἀκόμη δεινότερη ἡ θέσις μας μέ τά μνημόνια .

Τώρα, ἀρκεῖ μία ἀπόφασις μιᾶς πατριωτικῆς κυβερνήσεως να τα καταγγείλει καί να ἀπελευθερώσει τόν λαό ἀπό αὐτήν τήν πρωτοφανῆ ἂθλια δουλεία.

Περιμένουμε στιβαγμάνοι ἀνάμεσα σε πόνο καί ἐρείπια... Ἲσως μία ἀνοησία τῆς Τουρκίας, μᾶς ἀποβεῖ σωτήρια ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: