ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

Σχέδιο ἑνός πραγματικά ἀντιπροσωπευτικοῦ συντάγματος.

Θέλει χρόνο να τό μελετήσουμε, ἀλλά ἀξίζει !
Μέσα ἀπό αὐτή τήν συλλογική ἐργασία, καταρρίπτεται ὁ μῦθος τοῦ καναπέ...
Εἶναι πολλοί αὐτοί πού προβληματίζονται καί δουλεύουν στήνοντας δομές.
Προσωπικά, ἐπειδή ἒχω προβληματιστεῖ  μέ τό θέμα τοῦ ἰσχύοντος συντάγματος μέσα ἀπό τό ὁποῖο διασφαλίστηκε ὁ ὀχετός τῶν πολιτικῶν ἀνομιῶν, τό βρῆκα πολύ ἐνδιαφέρον καί ρηξικέλευθο. 
Ἂς τό μελετήσουμε μέσα ἀπό τόν πάρα κάτω σύνδεσμο καί ἂς τό προωθήσουμε καί σε ἂλλους γιά να γίνει διάλογος καί να ἀποδείξουμε ὃτι εἲμαστε ἐνεργοί πολίτες. Πολύ ποιό ἐνεργοί θα εἲμαστε με τήν συμμετοχή μας σέ συντακτικές ἐπιτροπές .
Εἶναι στό πνεῦμα τῆς ἂμεσης δημοκρατίας τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια τήν ὁποία ὁ ἲδιος  πέρασε στήν Ἑλβετία, ἀλλά δέν ἂφησαν να περάσει στήν Ἑλλάδα οἱ ξένοι ἐπικυρίαρχοι .
Γιά τούς ντόπιους ὑποτακτικούς, βολεμένους καί τά "ἰδεολογικά" τους θύματα, αὐτή δέν εἶναι ἐφικτή!...
Πρόκειται γιά μία δημοκρατία οὐσιαστική, πρακτική, ἂμεση, μέ στοιχεῖα καί ἀπό ἱστορικά δεδομένα, χωρίς κόμματα τα ὁποῖα ἀπεδείχτησαν οἱ ὑπονομευτές τῶν ἐθνικῶν καί κοινωνικῶν μας συμφερόντων, οἱ ἐκπρόσωποι σκοτεινῶν κέντρων τά ὁποῖα τούς προώθησαν με ἐργαλεῖα τίς πολιτικές "ἰδεολογίες".
Δέν πρέπει να θεωροῦμε βέβαια ὃτι ὁ γνήσιος ἂνθρωπος πού ἀσπάστηκε τίς ἀριστερές ἰδεολογίες, ἒχει τό ἦθος καί τήν συμπεριφορά τοῦ Τσίπρα.
Οὒτε αὐτός πού πίστεψε στόν δεξιό πατριωτισμό, ἒχει τό ἦθος πού ἒχουν ὃλοι αὐτοί οἱ ψευδοπατριῶτες μνημονιακοί ἐκπρόσωποι πού δούλεψαν καί δουλεύουν καταφανέστατα ὑπερ τῶν ληστῶν τοῦ Βορρᾶ.
Ἂς καταγράψουμε τόν πάρα κάτω σύνδεσμο...


Δεν υπάρχουν σχόλια: