ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

ΟΡΓΗ !!!!!!!!!!!


Τό "ἀτύχημα" με το πολεμικό μας ἀεροπλᾶνο στήν Σκῦρο δέν μπορεῖ να θεωρηθεῖ εὒκολα ὡς ἓνα ἁπλό ἀτύχημα...
Ἀποτελεῖ συνέχεια ἀνάλογων περιστατικῶν που συνέβησαν με τόν ἀλησμόνητο ἣρωα Νῖκο Σιαλμᾶ, μέ τόν Κώστα Ἡλιάκη πού κτυπήθηκε ἂνανδρα ἀπό Τοῦρκο σε ἀερομαχία, με το Chinook στήν Χαλκιδική πού ἒπνιξε τον Πατριάρχη Μακαριστό Πέτρο μία προσωπικότητα με βαρῦνον πολιτικό κῦρος στήν διεθνῆ σκακιέρα καί ὂχι ἰδαίτερα συμπαθῆ στήν Δύσι, με τό ἑλικόπτερο στά Ἲμια, με τήν ἁρπαγή τῶν στρατιωτικῶν μας καί μέ ἆλλα περιστατικά πού ἀποτελοῦν συνέπεια πιεστικῶν συνθηκῶν οἱ ὁποῖες ἂλλους ὑποβάλλουν σε θυσίες αἳματος ἑνῶ ἂλλοι τίς ἐξαργυρώνουν ξεδιάντροπα με τίς περιβόητες «Ἑλληνοτουρκικές φιλίες» καί με τήν μή διατάραξι τῶν σχέσεών μας με τούς «συμμάχους» !.
Καί ἐδῶ λοιπόν, ἡ πρόχειρη ἀπάντησις στό δραματικό γεγονός, εἶναι ὃτι πρόκειται γιά "λανθασμένη" ἀντίδρασι ἑνός ἒμπειρου ἱπταμένου !
Ἒπαθε λέει βέρτικο καί ἒχασε τον προσανατολισμό του !!! Δηλαδή ἓνας ἒμπειρος χειριστής, ἒπαθε αὐτό πού παθαίνει καθημερινά ὁ ἂπειρος τηλεθεατής πού βομβαρδίζεται ἀπό πάσης μορφῆς κατευθυνόμενη σαχλότητα ...
Αὐτήν τήν ἂποψι πού διαχέουν μέσα ἀπό τά δημόσια καί ἰδιωτικά κατευθυνόμενα μέσα μαζικῆς ἀποχαυνώσεως καί ἡ ὁποία ἒχει πολλά κενά, πρέπει να τήν ἀπορρίψουμε μέ βδελυγμία γιατί ἀποτελεῖ ὓβρι στήν μνήμη ἑνός ἣρωα στοῦ ὁποίου τό φέρετρο ἀκουμπᾶ σήμερα ὃλη ἡ Ἑλλάδα !
Ὃλα αὐτά τά περιστατικά, συνδυασμένα μέ τίς πολιτικές παραμέτρους πού θά δοῦμε στήν συνέχεια, πρέπει να μᾶς βαλλουν σε σοβαρές σκέψεις διότι ἒχουν σχέσι μέ τήν ἐθνική καί ἀτομική μας ἐπιβίωσι.
Ὃταν ἓνας ὀργανισμός ἀσθενεῖ, δηλαδή χάνει τό σθένος ἢ τήν δύναμι να ἀντιμετωπήσει τό πλῆθος τῶν ἰῶν πού τοῦ ἐπιτίθενται, ἐκδηλώνει τήν ἀδυναμία του σε πολλά μέτωπα.
Ἀκριβῶς ὃμως καί σήμερα ὃ,που ἒχουμε πολυμετωπες ἀδυναμίες ἐξ αἰτίας μιᾶς μακροχρόνιας καί στρατηγικά σχεδιασμένης ὑπονομεύσεως τοῦ ἐθνικοῦ καί κοινωνικοῦ μας σθένους .
Ἀλλά κάθε ασθένεια δημιουργεῖ ἀντισώματα. Αὐτά ἀκριβῶς πού προσπαθοῦν να σκοτώσουν καί να τα σβήσουν ἀπό τήν συλλογική μνήμη... Δηλαδή σκοτώνουν τήν ἱστορία πού μέσα τους αὐτά ἒχουν καταγεγραμμένη.
Ἒτσι, δρᾶ ἐλεύθερα τό κράτος δυνάστης πού ὑπόκειται σέ ξένες ἐξωτερικές δυνάμεις οἱ ὁποῖες μέ τρόπο στιγνό ἐπιβάλλουν στό ὑποκείμενό τους να σκοτώσει τούς πολίτες του καί νά ἁρπάξει τήν περιουσία τους.
Ἒτσι οἱ πολίτες του σκοτώνονται σε πολλά μέτωπα, ὃσοι δέν ἐκπατρίζονται βίαια, ἑτοιμάζονται γιά μαζικό ὁλοκαύτωμα.
Καί γιά νά γίνουν ὃλα αὐτά, ἒστηνε τό ξένο κράτος κυρίαρχος τίς δικές του ὑποδομές με μεγάλη στρατηγική καί ἐπί πολλές δεκαετίες ἐνισχύοντας τούς πολιτικούς του μεσάζοντες οἱ ὁποῖοι τοῦ μεταβίβαζαν τίς παραγωγικές ὑποδομές - ὂχι βέβαια με τό ἀζημείωτο ...- καί οἱ ὁποῖοι μεσάζοντες μέ τίς δολοπλοκίες τους, τίς «ἰδεολογίες» τους καί τόν ἒλεγχο τῆς κάθε μορφῆς πληροφορήσεως δημιουργοῦσαν βέρτικο στούς πολίτες, τό φαινόμεμο δηλαδή που ὑποχθόνια σήμερα κάποιοι ἀποδίδουν στόν ἱπτάμενο μαχητή.
Εἶναι ὃμως καιρός να συνέλθουμε μαζικά ἀπό αὐτό τό φαινόμενο διότι ἡ πρόσκρουσις εἶναι ὁρατή καί στόν τελευταῖο ...ἱπτάμενο αἰθερόβιο συμπολίτη ...
Τί δέν κατάλαβες λοιπόν ;
Σοῦ πῆραν τήν οἰκονομία, σέ θάβουν ζωντανό μέσα στήν προγραμματισμένη φτώχια, παραχωροῦν ἐδάφη μέσω τίς ἱστορίας σέ αὐθάδεις γείτονές σου, ἂνοιξαν διάπλατα τα σύνορα σε κάθε ὁλέθρια ἀπειλή τήν ὁποία χρηματοδοτοῦν σκανδαλωδῶς σέ βάρος δικό σου καί τῆς οἰκογένειας τοῦ κάθε ἂδικα χαμένου ἀεροπόρου μας γιά τήν ὁποία δέν ὑπάρχουν τά χρήματα πού ὑπάρχουν γιά ὃλους αὐτούς, ἐμποδίζουν δραστικά ὃλους αὐτούς να φύγουν ἀπό την Ἑλλάδα ἑνῶ τήν ἲδια στιγμη πιέζουν τούς Ἓλληνες νέους να τήν ἐγκαταλείπουν, ὑπονομεύουν τήν ἃμυνα στερώντας τόν στρατό ἀπό τά ἀπαραίτητα ἐξοπλιστικά συστήματα καί διέλυσαν τίς πολεμικές βιομηχανίες στούς ἲδιους χρόνους πού οἱ ἀντίπερα στήνουν με ἰλιγγιώδεις ρυθμούς πολεμικές μηχανές μέ σκοπούς ἐπιθετικούς τούς ὁποίους δέν κρυβουν. Δίνουν ἀφειδῶς δικαίωμα ψήφου σε ἀνθρώπους πού μπῆκαν με τό ἒτσι θέλω στήν χώρα, ἑνῶ στεροῦν αὐτό τί ἱερό δικαίωμα στούς Ἓλληνες πού ἐξαναγκάστηκαν να φύγουν ἀπό τήν Ἑλλάδα!
Ἂς καταλάβουμε λοιπόν ὃτι καί αὐτή ἡ θυσία ἒγινε για να ξυπνήσουμε μαζικά . Νά πάρουμε την εἲδησι ὃτι ἡ Τουρκία ἒχει στήσει στά πάράλια της ἢδη ἀπό τό 2015 σύστημα ἠλεκτρονικοῦ πολέμου .
Ἠλεκτρονικός πόλεμος, σημαίνει ὃτι μποροῦν να δημιουργοῦνται διαταραχές στίς ἠλεκτρονικές συχνότητες μιᾶς στοχοποιημένης περιοχῆς .
Καί τά ἀεροσκάφη, ὃταν ἀντιμετωπίζουν καταστάσεις φυσικῆς ὁρατότητας, χρησιμοποιοῦν συχνότητες γιά να καθοδηγοῦνται στήν προσγείωσι...
Τό κατάλαβες αὐτό ;
Κατάλαβε λοιπόν καί τό πάρα κάτω. Τήν στιγμή πού σέ ἒκαναν ὑποχείριο τῆς Μέρκελ καί σέ κρατοῦν μέ νύχια καί μέ δόντια στήν ὑποταγή της καί ἡ ὁποία Μέρκελ δέν ἐγκρίνει στούς πολιτικούς εὐνούχους της κάθε στρατιωτική δαπάνη, ὁ Πασᾶς ἀπέναντι ἒκανε τήν τελευταία ἀνακοίνωσι ὃτι ἐπιδοτεῖ με τό ποσό τῶν 33 δισεκατομυρίων δολαρίων τίς ἰδιωτικές ἑταιρεῖες πού παράγουν πολεμικά ὃπλα στήν Τουρκία !!!
Ἐ ρε ραγιᾶ με τούς «ἐθνάρχες» σου καί τούς σοσιάλ ...ληστές σου οἱ ὁποῖοι ἀλληλοπαράγονται καί ἀλληλοβιώνουν σε μία ἀγαστή διαλογική μεταξύ τους συνύπαρξι !!! Ὃ,που ἀπό τήν μία σε καθηλώνουν με τίς «ἰδεολογίες» τους ἑνῶ ἀπό τήν ἂλλη σε έξαγοράζουν με φθηνές ἀντιπαροχές !!
 Πᾶψε να δέχεσαι τόν ἑαυτόν σου ὡς φθηνό ἀναλώσιμο εἶδος διότι τό κάθε προσωρινό σου βόλεμα, τήν φόλα τῆς κάθε «ἰδεολογίας», θα τά ξεπληρώσεις με τό αἷμα τῶν παιδιῶν σου καί ξύπνα ἐπειγόντως ἀπό τό πραγματικό βέρτικο διότι λίγος χρόνος σοῦ ἒμεινε γιά τήν τελική  πρόσκρουσι ...
Αὐτό τό μήνυμα σοῦ ἒστειλε με τήν θυσία του ὁ σημερινός μας ἣρωας!
Σεβάσου το καί σύνελθε ἐπειγόντως !!!  
Μήπως ἐδῶ ἒχουμε τόν αὐτουργό  ;.... Πρόκειται γιά σύστημα ἠλεκτρονικοῦ πολέμου σχεδιασμένο καί κατασκευασμενο σ΄αὐτή τήν χώρα καί τό ὁποῖο ἒχει μπεῖ σέ ὑπηρεσία ἀπό τό 2016 !    Βλέπεις ἐδῶ "ἐπενδύουμε"  σέ πλαστά χρέη πρός ξένους τραπεζίτες καί ἐκεῖ ἐπενδύουν σε πολεμικές μηχανές !  Δηλαδή, τραπεζίτες καί γείτονες, ὁ καθ' ἓνας ἀπό τήν σκοπιά του, ἐναντίον μας !!!....Δεν υπάρχουν σχόλια: