ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Πολεμικός παροξισμός στήν Τουρκία !

Ἀπό
ὃλο τό φᾶσμα τῆς πολιτικῆς  !

Δέν εἶναι βέβαια κεραυνός ἒν αἰθρία . Εἶναι τό ἀποτέλεσμα διεργασιῶν πού δέν ἒπαυσαν να ὑπάρχουν καί οἱ ὁποῖες τίς τελευταῖεςδεκαετίες ἐκφράστηκαν με πραγματική μεθοδικότητα ἀπό ὃλο το πολιτικό σύστημα αὐτῆς τῆς χώρας. 
Ἒκπληξι μπορεῖ να ἀποτελεῖ τό γεγονός γι'αὐτά ἐδῶ τά "ἀριστερά" καί "δεξιά" γρεκυλίδια τά ὁποῖα προκειμένου να ἱκανοποιήσουν τίς κομματικές ἀκολασίες καί τίς παντός εἲδους μωροφιλοδοξίες τους, ἒφτιαξαν ἓναν ἰδεατό παράδεισο με πλούσιο κουτόχορτο ἀπό τό ὁποῖο τάϊζαν μέχρι σκασμοῦ τούς ἀνεγκέφαλους ὁπαδούς των. 
Μόλυναν τήν παιδεία μέ σαχλαμαροειδεῖς θεωρίες στίς ὁποῖες ὃποιος μποροῦσε να ἀνταποκριθεῖ ἀποτελεσματικότερα, ἒπαιρνε καί εἰσητήρο γιά τό δημόσιο μέσα ἀπό τό ὁποῖο ὑπενόμευε καί ὑπονομεύει τήν πρόοδο καί εὐημερία τῶν πολλῶν.
Τήν ὦρα πού στήν ἀντίπερα ὂχθη ἒστηναν βαριές πολεμικές βιομηχανίες καί μάθαιναν στά παιδια τῶν σχολείων τους "νά  εἶναι ὑπερήφανοι πού γενήθηκαν Τοῦρκοι", ἐδῶ ὃλοι αὐτοί οἱ ἂθλιοι, μάθαιναν στά παιδάκια να ἐξορκίζουν τόν πόλεμο μέ χάρτινα περιστεράκια "εἰρήνης",  στίς σχολές τά κομματικά εὐνουχιστήρια ἒκοβαν  μεθοδικά κάθε ἲχνος πατριωτισμοῦ εἰσάγοντας σ' ἓναν διεθνῆ κόσμο ἀνύπαρκτο, οὐτοπικό, ἀγγελικά φτιαγμένο...!
Ἒστηναν καί ἐπάνδρωναν "κινήματα εἰρήνης"  τά ὁποῖα ἒφτυναν τήν ἱστορική πραγματικότητα καί θεμελείωναν τίς βάσεις τοῦ πολέμου πού θα ἀκολουθήσει...
Τήν ὦρα πού ἐκεῖ ἒστηναν βαριές πολεμικές βιομηχανίες οἱ ὁποῖες εἶχαν μιά βαθιά σκοπιμότητα, ἐδῶ τίς διέλυαν καί παράλληλα, ὃλα τά κομματκά κατακάθια τῆς κάθε οἰκογενειοκρατίας, ἒτρεμαν μήν δυσαρεστήσουν τούς "συμμάχους" ἐργοδότες τους στούς ὁποίους μᾶς παρέδωσαν ὡς ταπεινούς μοιρολάτρες.
"Ἐ ἀφοῦ τό θέλουν οἱ μέγάλοι, ἐμεῖς τί μποροῦμε νά κάνουμε;"....
Καί χλευάζαμε τούς Τούρκους μέσα ἀπό τήν κατευθυνόμενη πληροφόρησι γιατί πήγαιναν κόντρα στούς "μεγάλους" !!!
Καί ἐνῶ ἐμεῖς δέν μπορούσαμε να ἐξοπλίσουμε τόν στρατό μας με Ρωσικά συστήματα τά ὁποῖα θά ἀποκτούσαμε με γεωργικά μας προϊόντα καί συμπαραγωγές, αὐτοί ἀγοράζουν ἀπό τούς Ρώσους S-400 καί παράγουν δικά τους ὃπλα μεγάλου βεληνεκοῦς ἀξιοποιώντας κάθε προοπτική πού δίνει ἡ αὐτόνομη ἒρευνα τῆς πολεμικῆς τεχνολογίας. 
Διώξαμε τούς  Ρώσους γιά να ὑποταχθοῦμε βαθύτερα καί μέχρι πλήρους διαλύσεως στήν Εὐρώπη τῶν φαύλων καί τῶν ληστῶν !
Καί κάθε φορά πού θέλουμε να δείξουμε τήν "πυγμή" μας καί τα "ἐπιχειρήματά" μας διαλαλοῦμε ὃτι ἒχουμε ὡς ὃπλο να ἐμποδίσουμε τήν "Εὐρωπαϊκή προοπτική"τῆς Τουρκίας !
Θαρρεῖς καί χαίστηκαν οἱ Τοῦρκοι γιά τήν Εὐρώπη !!!
Αὐτοί τήν Εὐρώπη ξέρουν νά τήν ἐκβιάζουν καί να τά ἁρπάζουν...
Καί αὐτούς σέβεται πραγματικά ἡ Γερμανία πού ἀποτελεῖ τήν Εὐρώπη!
Ὃσο καί να προβάλλουν τά φθηνα ΜΜΕ τίς δῆθεν συγκρουσιακές καταστάσεις ἀνάμεσα σέ Γερμανία καί Τουρκία δίνοντας κάλπικες ἐλπίδες στούς Ἓλληνες, ἡ λυκοφιλία τους ἒχει πολύ βάθος σέ χρόνο καί σχεδιασμούς ...
Καί πρέπει νά εἶσαι βαριά ἡλίθιος γιά να μήν καταλαβαίνεις ὃτι ὁ κατακτητής μας Γερμανία, πέρα ἀπό τήν ὑπονόμευσι στήν οἰκονομία, μᾶς ὑπονομεύει στήν ἃμυνα γιά να μήν μποροῦμε να ἀντισταθοῦμε στούς Τούρκους καί να ἒρθει το βιολογικό τέλος τῆς Ἑλλάδας ὣς χώρας καί ὡς λαοῦ! 
Ἒπαθαν ἀμόκ στήν Γερμανία μόλις ἒμαθαν γιά τίς Γαλλικές φρεγάτες πού πυθανότατα παρενέβησαν στήν ἀκυρωσί τους ...
Μπροστά σ'αὐτην τήν φρικτή πραγματικότητα, δέν ἒχουμε να ἀντιτάξουμε τίποτε ἂλλο ἀπό ἐθνική ὁμοψυχία , ἐπαγρύπνισι, περισυλλογή καί τήν πρέπουσα συμπεριφορά ἀπέναντι στούς ντόπιους πολιτικούς ἐκπροσώπους των...
Να καλλιεργήσουμε τήν σκέψι καί να διαγράψουμε ὃλες τίς ψευτοπροοδευτικές κωλοθεωρίες οἱ ὁποῖες ἐγκαταστάθηκαν στά κεφάλια μας καί ἀποτελοῦν τίς πραγματικές βάσεις θανάτου!
Να καταλάβουμε ἐπιτέλους ὃτι ἡ "Ἀριστερά" γέννησε τήν "Δεξιά" καί δέυτερη ἀναζωογόνησε τήν πρώτη . Καί οἱ δύο μαζί δούλεψαν γιά ξένα συμφέροντα! Καί οἱ δύο μαζί ὑπενόμευσαν τήν ἐλεύθερη πολιτική σκέψι, μαζί μέ κάθε γνήσια παραγωγική διαδικασία καί ἐξέληξι ! Καί οἱ δύο μαζί, ὑποδούλωσαν τήν δικαιοσύνη στήν ἂνομη πολιτικἠ ἐξουσία τους ἡ ὁποία ξεπουλᾶ, ἁρπάζει, λεηλατεῖ  καί αὐθαδιάζει χωρίς κανέναν φόβο ! Διότι ἡ δικαιοσύνη εἶναι δομημένη ἀπό ὃλους αὐτούς γιά νά ἀσχολεῖται μόνον μέ τά πταίσματα τῶν πολιτῶν.
Ἂν θέλουμε ἓνα πειστικό στοιχεῖο πού να ἀποκαλύπτει τήν φαυλότητα τοῦ ἑνωμένου ἂλλοτε ὑπόγεια ἐνῶ τώρα  φανερά, ὡς συγκοινωνοῦντα δοχεῖα πολιτικοῦ συστήματος, ἂς πάρουμε τήν περίπτωσι με τίς Ρωσικές συμφωνίες πού ὑπονομευτηκαν. 
Ποιοί ἀντέδρασαν σ'αὐτές ; 
Οἱ οἰκογένειες πού ἒχουν βολευτεῖ ἀπό τήν Δύσι μαζί μέ τήν Ἀριστερά. 
Οἱ δυτικοί, μαζί με κάθε  εἲδους σκοτεινούς πράκτορες πού ἒβλαπτοντο ἀπό αὐτήν, ἀφοῦ βρῆκαν τήν Ἑλλάδα ξέφραγο ἀμπέλι, κατέκαψαν τήν ὓπαιθρο !
Ἐνῶ οἱ ἀριστεροί "προοδευτικοί" πού εἶχαν τόν ἒλεγχο τῆς παιδείας, ἒβαζαν φωτιές ἀπό ἂκρη τῆς χώρας στα σχολεῖα μέ πρόσχημα τήν δολοφονία τοῦ Γρηγορόπουλου  !
Ὃλο λοιπόν τό πολιτικό σύστημα τῆς χώρας ὂζει καί δουλεύει ἀκατάπαυστα εἰς βάρος μας !
Ἀντίθετα μέ τό ἂλλο, τῆς γειτονικῆς χώρας πού δουλεύει γιά να συνεχίσει τήν γενοκτονία μας  τήν ὁποία κάπου σταμάτησε πρίν λίγες δεκαετίες!
Καί μήν ξεχνᾶς Ἓλληνα "πολίτη" ὃτι τό "Αἰγαῖο  ἀνήκει στά ψάρια του" τά ὁποῖα περιμένουν να τά ταΐσεις μέ τό πτῶμα σου, ὃπως τά τάϊσαν κάποτε οἱ Ἓλληνες μέ τόν "συνοστισμό" τῆς Σμύρνης...
Γιατί καί τότε, κάποιοι τυχοδιῶκτες "πατριῶτες" μαζί μέ κάποιους "προοδευτικούς" τῆς ἐποχῆς, εἶχαν φροντίσει γιά τήν τροφή τους...

Δεν υπάρχουν σχόλια: