ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΕΣ...

«ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΤΙΜΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ». Μπαίνουμε μπροστά. Είμαστε εδώ γιατί είμαστε παιδιά βιοπαλαιστών και εργατών και όχι εργολάβων και πολιτικών.....

Αὐτή εἶναι ἡ ἀνακοίνωσις ἀπό τό Μακελειό τοῦ Στέφανου Χίου . Νεώτερα ἐδῶ

Ἂλλη μία εἲδησις πού ἀποδεικνύει ὃτι πατριωτικές καί γνήσια ἀντιδραστικές φωνές ἒρχονται ἀπανωτά ἡ μία μετά τήν ἂλλη. 

Ὁ καθ΄ἓνας μεταφέρει τό μέγεθος τῆς ἀγανακτήσεως ἀπέναντι στά εὐτελῆ πιόνια τῶν ξένων κυριάρχων, με τήν δική του ἒντασι καί τόν δικό του τρόπο. 

Ἲσως κάποιοι με τρόπους περισσότερο διπλωματικούς ἐπειδή τά δικά τους δεδομένα ἐξακολουθοῦν νά στηρίζωνται στήν Εὐρώπη τῆς χθεσινῆς οὐτοπίας καί δέν ἒχουν πιστέψει ἀκόμη ὃτι τρέμουν τά σάπια θεμέλειά της...

Ἂλλοι ὃμως ἒχουν διαφορετικά δεδομένα πού στηρίζονται στό νεῦρο καί στήν ἁπλῆ  διαχρονική πρακτική ἡ ὁποία λέει ὃτι ἡ θέλησις τοῦ λαοῦ, παράγει δίκαιο, ὃτι ὁ λαός ἒχει τόν πρῶτο λόγο στήν χάραξι τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ὃτι ἒχει τό δικαίωμα να μήν δεσμεύεται ἀπό ἂνομες ἐξωτερικές παρεμβάσεις καί δεσμεύσεις.

Τό δίκαιο αὐτό, εἶναι ὑπεράνω τῶν πρόστυχων νομικίστικων διαδικασιῶν γιά εἰδεχθοῦς ἢθους παραγραφές πού ἒκαναν γιά τό σινάφι τους οἱ ἀπατεῶνες καί τίς ὁποῖες δέν ἀναγνωρίζει.

Εἶναι ὑπεράνω τῶν πρόστυχων  χρεῶν πού μᾶς φόρεσαν καί τά ὁποία ὂχι μόνον δέν ἀναγνωρίζει ἀλλά κάνει ἀντεπίθεσι καί ζητᾶ τίς ἀνάλογες ἀποζημειώσεις γιά τίς ἐγκληματικές ἠθικές βλάβες καί οἰκονομικές ζημειές ἀπό τούς διεθνεῖς ἐγκληματίες καί ἀπό τά ντόπια ὑποτακτικά τους.

Δέν θα σταθοῦμε βέβαια σ' αὐτές τίς διαφορές πού ἐκφράζονται ἀνάμεσα στίς δυνάμεις τοῦ πατριωτισμοῦ καί οἱ ὁποῖες γρήγορα ἁμβλύνονται λόγω τῆς ταχύτατης  έξελήξεως τῶν πραγμάτων . 

Αὐτό πού ἒχει βασική σημασία γιά μᾶς, γιά τά ὓψιστα ἐθνικά καί τά καθημερινά μας συμφέροντα, εἶναι να συνειδητοποιήσουμε βαθιά ὃτι ἒχουμε δύο σύνολα πολιτικῶν δυνάμεων μέ ξεχωριστό κοινόν παρονομαστή τό καθ΄ἓνα. 

Στό πρώτο σύνολο ὑπάγονται ὃλα τά κόμματα καί ἀπο...κόμματα πού ἒχουν σχέσι με τά μνημόνια, δηλαδή με τήν νομιμοποίησι καί ἐφαρμογή τῆς μεγαλύτερης ἀπό τίς ἀπάτες πού διανοήθηκαν ποτε διαστραμένοι ἐγκέφαλοι εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τά ὁποία ἒχουν κοινόν παρονομαστή τόν περιβόητο Σόρο με τά συναφῆ κέντρα τοῦ Βορρᾶ.

Στό δεύτερο σύνολο ὃλα τά κόμματα καί οἱ πατριωτικές πρωτοβουλίες πού ἒχουν παρονομαστή τήν Ἑλλάδα με τίς διαχρονικές της ἀξίες καί τά τρέχοντα λαϊκά δίκαια. 

Ὑπάρχει καί μία ἐξωπλανητική μονάδα ἡ ὁποία δέν  ἒχει παρονομαστή καί ἡ ὁποία ρίχνει πάντα τό βάρος της ἐκεῖ πού γέρνει ἡ πλάστιγκα κατά τῆς Ἑλλάδας...

Στό πρῶτο σύνολο, οἱ ὁπαδοί ἀπό τό βόλεμα ἒχουν χάσει τόν προσανατολισμό καί ὁ καθ'ἓνας ...ἀγανακτεῖ ἐναντίον τοῦ ὑποτιθέμενου ἀντιπάλου προσδοκώντας ὃτι θα τοῦ δώσει λύσεις ὁ προηγούμενος πού ψήφιζε...

Τήν ὀργή  ἐναντίον τοῦ Τσίπρα, θα τήν ἐκφράσει με τήν στήριξι τοῦ συνεταίρου του πού φορᾶ σήμερα τήν μουτσοῦνα τῆς ἀντιπολιτεύσεως...

Μία καταστασις ἀλλοπρόσαλη πού γρήγορά θα ἒχει τέλος...

Ἀρκεῖ, ἐμεῖς δηλαδή πού ἀποτελοῦμε μέρη τοῦ δεύτερου συνόλου, νά μήν σπαταλήσουμε τίς δυνάμεις μέ ἀτομικές παλικαροσύνες ...

Ἀρκεῖ, ὃλοι ἐμεῖς ὃσοι ἒχουμε κοινόν παρονομαστή τήν Ἑλλάδα, να συγκλίνουμε τάχιστα σέ ἓνα σχῆμα σωτηρίας τῆς πατρίδας...

Τό ἀκοῦς φίλε Στέφανε ;

Σ΄ἓνα κοινό σχῆμα σωτηρίας τῆς πατρίδας γιατί τά μοναχικά σχήματα, τά τρώει ὁ λύκος...

Σωτηρίας ἀπό τά κολοβά φίδια ὃλου τοῦ περίγυρου πού σήμερα ζωντάνεψαν καί κοιτοῦν ὃλα πρός τό μέρος μας... 

Σωτηρίας ἀπό τά ντόπια ἀνδρείκελα πού φοροῦν μουτσοῦνες μεταξύ τους ...ἀντιπαλότητας καί μᾶς ἑτοιμάζουν βορᾶ γιά τά φίδια...

Ἐκεῖ, χωρᾶμε ὃλοι ! Καί ἂς ρίξουμε ἀναθέματα σέ "δεξιούς" καί "ἀριστερούς" χαρακτηρισμούς πού ταυτίζονται στήν ψυχή τοῦ σκεφτόμενου πολίτη μέ ἐθνικές ἦττες, μέ διχασμούς, μέ κοινωνικές περιπέτειες καί μέ μπόλικους "ἐθνάρχες" ...

Ἂς προχωρήσουμε λοιπόν τάχιστα σε κοινό σχῆμα ! Ἂς σπάσουμε δεσμά καί κάθε μορφῆς διχαστικές προκαταλήψεις πού ἒχουν φυτευτεῖ στήν κοινωνία ἀπό χρόνια με μεθόδους σατανικές καί γιά σκοπούς σατανικότερους...

Δεν υπάρχουν σχόλια: