ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Η δημοκρατία τοῦ χθές..... Ἡ "δημοκρατία" τοῦ σήμερα ....

 Ἡ δημοκρατία τοῦ χθές ....
Ἐάν τις Ἀθηναῖος ἑταιρήση,  μή ἐξέστω αὐτῶ τῶν ἐννέα ἀρχόντων γενέσθαι, μηδ΄ἱερωσύνην ἱερώσασθαι, μηδέ συνδικῆσαι τῶ δήμω, μηδέ ἀρχήν ἀρχέτω μηδεμίαν, μήτε ἒνδημον μήτε ὑπερόριον, μήτε κληρωτήν μήτε χειροτονητήν, μήδ' ἐπί κηρυκείαν ἀποσταλέσθω, μηδέ γνώμην λεγέτω, μηδ΄ είς τά δημοτελῆ ἱερά εἰσίτω, μηδ΄ ἐν ταῖς στεφανοφορίαις στεφανούσθω, μηδ΄ἐντός  τῶν περιραντηρίων πορευέσθω.  Ἐάν δέ τις ταῦτα ποιῆ, καταγνωσθέντος αὐτοῦ ἑταιρεῖν θανάτω ζημιούσθω.


Δῆλα δη ...
Ἐάν κάποιος Ἀθηναῖος πουστ@@@@@ψει,  ἀπαγορεύεται να γίνη ἓνας ἀπό τούς ἐννέα ἂρχοντες, μήτε να ἀσκεί καθήκοντα ἱερέως, μήτε νά δικάζει μαζί μέ ἂλλους στόν δῆμο, μήτε να ἀσκῆ κάποιαν ἀρχή, οὒτε μέσα στόν δῆμο, οὒτε ἒξω ἀπό τά ὃριά του, οὒτε ὡς κληρωτός, οὒτε ὡς ἐκλεγμένος , μήτε να ἀποσταλῆ ὡς κήρυκας, μήτε νά ἐκφράζη γνώμη, μήτε είς τά δημόσια ἱερά νά εἰσέρχεται, μήτε να στεφανώνεται στίς στεφανοφορίες,  μήτε νά πορεύεται στούς χώρους  ( τῆς ἀγορᾶς ) πού ἒχουν καθαγιαστεῖ μέ ράντισμα .  Ἐάν δέ κάποιος κάμη αὐτα καί ἀποδειχτοῦν μέσα ἀπό δίκη, ἡ ποινή του εἶναι ὁ θάνατος .


Ἡ   "δημοκρατία" τοῦ σήμερα....


  
 Τά ἐν οἲκω, μή ἐν δήμω ἒλεγαν ἐπίσης οἱ ἀρχαῖοι ... δῆλα δή ὃταν ἡ ίδιαιτερότης περιοριζόταν στόν ἰδιωτικό της χῶρο, δέν τούς ἀπασχολοῦσε ....
Ἐδῶ πρόκειται γιά πρόκλησι !
Καί αύτό που προκαλεῖ  ίδιαίτερα εἶναι οἱ μονομερεῖς ...εύαισθησίες τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν βουλευτῶν γι αὐτές τίς ἰδιαιτερότητες τήν ἲδια στιγμή πού κτυπᾶ μέ μῖσος τόν φτωχό καστανᾶ, τήν φτωχή γυναῖκα που πουλᾶ λίγο λιβάνι γιά να ψευτοεπιβιώση, τόν νέο πού τόν ἒριξε στήν ἀνεργία καί στήν ἀπόγνωσι !
Ποῦ μᾶς πᾶνε λοιπόν ;.........
...https://youtu.be/v80ktej1t4I

Δεν υπάρχουν σχόλια: