ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021

Γιά το «καλό» μας …


Ἐχθές ἡ πολιτική μόδα ἦταν να χωρίζωνται οἱ πολίτες σέ "ἀριστερούς" καί "δεξιούς"... Σήμερα ἐξελίσσεται πρός τήν ἐποχή καί μᾶς χωρίζει σε "μπολιασμένους" καί "ἀμπόλιαστούς῾..

Πρέπει να γνωρίζουμε ἐπίσης ὃτι τό ἀντικείμενο πού βάζουν γιά να μπολιάσουν τά φυτά, ὀνομάζεται καί "φόλα" ...
                             

Εἶναι τρομερά ἀσύληπτη ἡ ἀγάπη καί ἡ φροντίδα πού τρέφει αὐτό τό κράτος γιά τούς «πολίτες» του !!!... 

Νοιώθεις τά δύο αὐτά στοιχεῖα νά σε ἀγκαλιάζουν σε τέτοιο σημεῖο, πού ἡ ψυχή συχνά δέν τό δέχεται καί ἒτσι βλέπεις καθημερινά ἀνθρώπους νά κοσμοῦν μέ θηλιές τόν λαιμό τους ἢ νά πηδοῦν στό κενό ἐπειδή δέν ἀντέχουν τόση ἀγάπη … 

Αὐτή ἡ ἀγάπη, εἶναι διαχρονική καί ἒχει μεγάλη ἱστορία...

 Ξεκινᾶμε ἀπό τό σήμερα ὃ,που τα πάντα γίνονται γιά «τό καλό» μας καί πᾶμε πρός τά πίσω γιά νά διερευνήσουμε μέσα ἀπό τά γεγονότα τήν αἰώνια γνησιότητα τῶν σκοπῶν... 

Γιά τό «καλό» σου κύριε, θα κυκλοφορεῖς ὃλη μέρα μέ το προστατευτικό πανί στήν μούρη σου, γιά τό «καλό» σου  θά σοῦ κάνουμε τήν ἒνεσι, γιά τό καλό σου θά ἐλέγχουμε ποῦ πᾶς, τί κάνεις, πῶς κινεῖσαι, γιά το καλό σου θά σοῦ κλείσουμε τήν ἐπιχείρησι, θά σέ ἀπαλλάξουμε ἀπό τά περιττά εἰσοδήματα μέ σοβαρά πρόστιμα καί φόρους, ὃλα αὐτά γιά νά σέ προσγειώσουμε στήν πραγματικότητα καί  ἒτσι να μήν ἐπιζητᾶς πράγματα πού σέ ἐκθέτουν σε κινδύνους… 

Ἐμεῖς ἒχουμε «ἐπιστήμονες» πού εἶναι ὑπεράνω κάθε νόμου, ἂλλης ἐπιστήμης καί συμβατικῆς ἠθικῆς, καλύπτουν ὃλα τά κοινωνικά πεδία καί κρατοῦν ὑπεύθυνα στά χέρια τους τις ζωές σας … 

Τί μπορεῖτε νά ἀμφιβάλετε γι’ αὐτό ;.. 

Ἐμεῖς, δέν εἲμαστε αὐτοί πού σᾶς σώσαμε με τά μνημόνια ; 

Οἱ οἰκονομικοί μας ἐπιστήμονες οἱ ὁποίοι ἐκπαιδεύτικαν στά high school of economics τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἀκριβῶς γιά να ἀναλάβουν τό σωτήριο ἒργο στήν κατάλληλη στιγμή,  δέν ἦσαν αὐτοί πού σᾶς ἒσωσαν με τούς πονετικούς ξένους δανειστές ;... 

Ἂν δέν δάνειζαν τίς τράπεζες, ποῦ θα βρισκόταν σήμερα ἡ οἰκονομία σας ; Πῶς θά ἀντέχατε να βλέπατε τόν θάνατο τοῦ φτωχοῦ τραπεζίτη, ἐσεῖς πού ἀπό τήν φύσι σας βιώνετε μία ἀνώτερης στάθμης ἠθική ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπό τήν «ἰδεολογία» σας;... 

Ἀλλά ἂς πᾶμε καί πάρα πίσω... 

Εἲχατε λοιπόν τό ἐθνικό σας νόμισμα, τήν δραχμή! 

Σεφτεῖτε τί πονοκέφαλος εἶναι να βαδίζεις ἀνεξάρτητα καί νά κινδυνεύεις διαρκῶς ἀπό κακούς γείτονες καί πονηρά φαντάσματα... 

Ἒτσι, παραδίδεις τό νόμισμά σου σ’αὐτούς πού θα σέ «προστατέψουν» σε σχέσι δύο προς ἓνα, δηλαδή δίνεις τά δύο καί πέρνεις πίσω το ἓνα, τούς παραδίδεις δρόμους, λιμάνια, ἀεροδρόμια, δίνεις ὃλες τίς οἰκονομικές δραστηριότητες, γιά να ἒχεις το κεφάλι σου ἣσυχο ... Ἃλλωστε ἒχει κόστος ἡ κάθε προστασία... 

Ὃλα αὐτά γιά τό "καλό" μας...

Καί γιά να φθάσουμε βέβαια εὒκολα καί ἀπρόσκοπτα σ’αὐτή τἠν μεταβίβασι, ἓνας ἂλλος κλάδος σοβαρός ἀπό αδιαμφισβήτητους πολιτικούς «ἐπιστήμονες» εἶχαν φροντίσει ἀπό χρόνια νά χαράξουν τον τρόπο τῆς μεταβιβάσεως ... 

Ἁπλῆ πρακτική... Ἀφήνεις τά ὂρνια τῶν συνδικα ληστῶν ἐλεύθερα καί μέ νομικά πλαίσια κατοχυρωμένα... Ἀφήνεις ἐλεύθρους τούς δημόσιους κλέφτες τούς ὁποίους κατοχυρώνεις καί μέ νόμους φωτογραφικούς γιά να δροῦν ἀνενόχλητα... Προστατεύεις μέ ἀσυλίες καί παραγραφές ὃλους τούς κυβερνητικούς συμπαῖκτες  καί ἒτσι ἒρχεται στόν καταλληλο χρόνο το ἀποτέλεσμα... 

Κι’ἀπ’ὃτι εἲδαμε, εἶχε τέτοια ἐπιτυχία τό ἒργο, πού συνδικα ληστές καί ἐλεύθεροι κλέφτες δέν ἦρθαν ποτέ σέ μεταξύ τους συγκρούσεις.... 

Ἀλλά πέρα ἀπό αὐτά, ἂλλο ἓνα σοβαρό πεδίο τό ὁποῖο θα ἐμπόδιζε τήν ἀπρόσκοπτη μεταβίβασι τῶν εὐθυνῶν γιά τίς ζωές μας στίς πλᾶτες ἂλλων τούς ὁποίους ἀσφαλῶς πιάσαμε κορόϊδα, ἦταν αὐτο τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως... 

Ἒδωσαν, πῆραν, ἒραψαν, ξήλωσαν, ἒριξαν πολιτικά ὑπνωτικά οἱ πολιτικοι «ἐπιστήμονες» καί κατάφεραν νά τό φέρουν στά  μέτρα τους... 

Τώρα, ἆκρα τοῦ τάφου σιωπή στην χώρα βασιλεύει.... Τρέχουν οἱ «δημοκράτες» καί οἱ "δημοκράτησες", ἀκονίζουν τό κεφάλι τους να βροῦν λεφτά νά πληρωνουν φόρους καί ξανά φόρους, τέλη, εἰσφορές, πρόστιμα κλπ, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν τους μένει χρόνος νά τρομάζουν μέ τήν ἰδέα ὃτι ἒμειναν τρεῖς κι΄ὁ κοῦκος στά χωριά τους... Γιατί με τόν φόβο, μπορεῖ να χάσουν τόν κοῦκο και να μείνουν μόνο οἱ τρεῖς... 

Κι'αὐτό γιά τό καλό μας...

Φθάνοντας σ’αὐτό τό σημεῖο, ἂς μοῦ ἐπιτρέψεις ἀγαπητέ φίλε να σέ ἀναστατώσω λίγο με τήν «φασιστική» πρᾶξι ἑνός Εὐρωπαίου προέδρου, ὁ ὁποῖος τολμᾶ να διαταράξει τήν Εὐρωπαϊκή  τάξι μ’αὐτή τήν «φασιστική» ἐνέργεια καί ἒτσι νά ἀναπτύξουμε τά ἀντανακλαστικά μας... Δῆλα δή, εἶπε ὁ τῦπος ὃτι κάθε νέο ζευγάρι ἀπό τούς πολίτες τῆς χώρας πού συνάπτει γάμο, δικαιοῦται ἀπό τό κράτος 29.000 Εὐρώ δάνειο ἂτοκο καί μακροχρόνιο, τό ὁποῖο τοῦ χαρίζεται ἂν κάνει τρία παιδιά ! 

Ναί ὁ «φασίστας» ! Ἐδῶ στίς μουσουλμανικές χῶρες ἒχουν παιδιά τζάμπα πού πεινᾶνε στούς δρόμους κι’ αὐτός θέλει νά φτιάξει παιδιά ἀπό τήν δική του φάρα !!!... 

Αὐτή ἡ πολιτική ἐπιστήμη πού ἀναπτύχθηκε στήν Ἑλλάδα, ὑπερέβη ὃλες τίς ἂλλες ἐπιστῆμες πού ἢθελαν τούς ἀνθρώπους ἐνεργούς ξοδεύοντας φαιά οὐσία και κάθε ἐνέργεια σωματική... 

Ὃλα γιά τό καλό μας...

Ἀκοῦς, ἒφτιαξε ὁ ἂλλος ἀεροπλᾶνο ;... Γιατί ρέ μαλ@@@@κα να φτιάξεις ἀεροπᾶνο; Δέν σοῦ δίνουμε πιστοποίησι ρε... Νά πᾶς στήν Ἰταλία καί ὃ,που στόν δίαολο θέλεις... 

Ἒφτιαξε ἠλεκτρικό αὐτοκίνητο ; Ὂχι ρέ ἒξω ἀπό δῶ...

Θέλει να φτιάχνει καράβια ; Ὂχι ρέ ! Ποῦ τά βρῆκες ἐσύ τα λεφτά θαλασσοπνύκτη πού ἒρχεσαι νά ἐξαγοράσεις τόν ἱδρῶτα μας μέ τά βρώμικα λεφτά σου ! Ἒξω ἀπό δῶ ρε! Πήγαινε στήν Τουρκία, πήγαινε στήν Κορέα, πήγαινε στόν διάβολο ... 

Ἐμεῖς  γιά τό καλό μας, θέλουμε ἡσυχία καί πολιτική «ἰδεογία» πού ἒφτιαξαν γιά μᾶς οἱ πολιτικοί μας «ἐπιστήμονες»... 

Θέλουμε τήν καθεστηκυία δημοσιοϋπαλληλική τάξι πάνω στήν ὁποία στηρίζεται ἡ πολιτική «ἐπιστήμη» ἡ ὁποία μᾶς διασφαλίζει τό ἀνέμελο ταξίδι τῆς ἐθνικῆς μας μοναδικότητας... 

Ἐμεῖς, στό ὂνομα τῆς πραγματικῆς μας «ἐπιστήμης» καταναλώνουμε κάθε εἲδους ἐξευγενισμένο πνευματικό σανό ὁ ὁποῖος διαμοιράζεται ἂφθονα μέσα ἀπό τούς χώρους τῆς παιδείας καί τῶν μέσων δημόσιας ἐπιμορφώσεως... Ἐπειδή αὐτός ὁ σανός ἒχει τήν ἐγγύησι ἐδῶ  τῆς πολιτικῆς «ἐπιστήμης», δέν τόν ἀλλάζουμε με τίποτα... 

Ἐχθές αὐτή ἡ «ἐπιστήμη» γιά να διασφαλίσει τά πλαίσια πού τήν συντηροῦσαν γιά το «καλό» μας, ἐπέβαλε τίς κοινωνικές ἰσορροπίες χωριζοντας μας σε «ἀριστερούς» καί «δεξιούς» ... 

Αὐτή ἡ «ἐπιστήμη», ἒχει ἱστορία μοναδική στά μπολιάσματα... Μόλις μπεῖ ὁ φοιτητής στήν σχολή του, θά τρέξει ὁ ἐπιστήμονας τοῦ κόμματος, νά τοῦ ρίξει τήν φόλα πού θά τόν μπολιάσει σε εὐγενῆ «ἰδεολόγο»... Αὐτός μόλις ἀναπτυχθεῖ, θα σιτίζεται ἀπό τά ἂγρια φυτά τά ὁποία ἒμειναν ἀμπόλιαστα... Ἒτσι θα συντηρεῖται ἡ τάξις καί ἡ πειθαρχία πρός τήν πολιτική ἐπιστήμη... 

 Σήμερα ἡ ἲδια ἐπιστήμη, τρέχει πάντα μπροστά ἀπό τά γεγονότα καί μᾶς χωρίζει σε μπολιασμένους καί ἀμπόλιαστους...  Σέ ἀποδέκτες ἢ ἀρνητές τῆς φόλας... Σέ ὁπαδούς ἢ ἀρνητές τῆς μάσκας ... 

Ὃλα λοιπόν γιά «τό καλό» μας ... Δέν ἒχουμε παρά να τρέξουμε στίς οὐρές καί να τό ὑπερασπιστοῦμε ...

Καί εἲμαστε τόσο μεγάλοι γνῶστες τῶν πραγμάτων πού δέν χρειαζόμαστε ν΄ἀνοίξουμε τ΄αὐτιά μας σε κάθε διαφορετική πηγή πληροφορήσεως, οὒτε να βασανίζουμε τήν σκέψι μας, μιᾶς καί ἂλλοι σκεφτονται γιά λογαριασμό μας...


Ἂς δοῦμε ἐδῶ τήν πρόεδρο τῆς βουλῆς κυρία Μπενάκη πού εἶχε πεῖ ἐπίσημα τό 2014 μπροστά στόν πρόεδρο Παπούλια ὃτι...

Τα δικαιώματα του ἀνθρώπου και τοῦ πολίτη θα ὑποστούν μεταβολές και θα παραβιάζονται από ἀρχές και ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν και καθιερωμένων. Και ὃτι ἡ δημοκρατία θα δοκιμαστεῖ ἀπό ἐνδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης...
Τα σύνορα θα συρρικνωθοῦν χάριν της εἰρήνης....

Λέτε, μνημόνια, κορωνοϊοί, Μακεδονικό, μπολιάσματα, Αἰγαῖο, Θράκη, πρόστιμα, "ἀπαγορεύσεις", ἀνεργία, φτώχιες, μεταναστευτικό, μεροκάματα τῆς πείνας, πλειστηριασμοί, μετανάστευσις τῆς νεολαίας, κομματική αὐτοδιοίκησις κλπ νά εἶναι πράγματα τυχαία καί ἂσχετα μεταξύ τους ;...

Kaι μήν ἐννοηθεῖ ὃτι ἀμισβητοῦμε τήν σοβαρή κατάστασι μέ τόν ἐπικίνδυνο ἰό !

Αὐτὀ πού μᾶς προβληματίζει εἶναι να μᾶς πνίγουν σέ ὃλα τα πεδία, μέ τόση ἀγάπη, γιά τό καλό μας...

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021

Δέν σέβονται οὒτε τίς ἱερἐς μνῆμες !!!

 

Τήν ὦρα πού ἡ Ἑλλάδα ἑτοιμάζεται να γιορτάσει τά διακόσια χρόνια ἐλευθερίας, κάποιοι ἒφαγαν πάλι τά λυσσακά τους με δημοσιεύματα γιά να "ἀπομυθοποιησουν" δῆθεν τήν Ἑλληνική ἐπανἀστασι !!!

Μῦθος ἦταν ἡ καταπίεσις ἀπό τούς Τούρκους, μῦθος ἡ ἐπανάστασις, μῦθος ὁ ρόλος τοῦ κλήρου,  μῦθος ὁ Γρηγόριος ὁ Ε, μῦθος οἱ ἣρωες, μῦθος οἱ  ἐθνικές γιορτές !

Ὃλα ἀποτελοῦν μῦθο πού συγκρούεται με τήν μόνη πραγματικότητα πού ἀποτελοῦν οἱ ἲδιοι καί οἱ ὁποίοι διαιωνίζουν και ἀποδεικνύουν τόν μῦθο τοῦ γενίτσαρου...

Μέσα ἀπό αὐτούς, φυτρώνουν διαρκῶς τα παντός εἲδους Ρεπουστοειδῆ καί  οἱ ἐπαγγελματίες "ἀνθρωπιστές !"

Ἀκούσαμε μία μέρα κάποια ὑπουρ,,,γίδα, ἐκδιδόμενη στά κέντρα πού πληρώνουν καί πού ἀποκαθιστοῦν σέ δημόσιους θώκους τούς ὑπαλλήλους των, νά λέει ἐπίσημα ὃτι "ἡ Ἑλληνική ἐπανάσταση ἐμπνεύστηκε ἀπό τήν Ἀμερικανική !!!

Ρε κατσίκα τοῦ κερατᾶ, πρῶτον ἂν δέν ἢσουν τέτοια, δέν θά σέ εἶχαν κάνει ὑπουρ...γίδα και δεύτερον, οἱ Ἓλληνες δέν ἒπαψαν να ἀντιστέκονται ἀπό τήν πρώτη στιγμή !

Ἐδῶ ὁ ἀγαπητός φίλος πού ἒφτιαξε τό βίντεο, δίνει ἐπίσημη ἀπάντησι στούς ἀγράμματους καί κομματικοτραφεῖς ἀνιστόρητους κατ'ἐπάγγελμα ἀμφισβητίες !

Ἀξίζει να δοῦμε ὃλα του τα βίντεο καί να τά κοινοποιῦμε, διότι ἡ γνῶσις, ἀποτελεῖ δύναμι !!!


Κυριακή, 21 Μαρτίου 2021

Ἂς συντονιστοῦμε ....
Παντοῦ ὁμαδες, ἒντιμες, πατριωτικές, ἀγωνιστικες !

Καθημερινές ἀποδείξεις  ὃτι δέν ἒχουμε λειψανδρία ἀγωνιστῶν, ὃσο καί ἂν προσπάθησαν νά μᾶς πείσουν γιά τό ἀντίθετο οἱ ἀπερίσκεπτοι ἀποδέκτες τῶν πολιτικῶν σκουπιδιῶν καί τοῦ φόβου ! 

Αὐτοί πού λένε, ποιούς θα ψηφίσουμε, ἀφοῦ εἶναι ὃλοι ἲδιοι ...

Παραθέτουμε αὐτήν τήν ἀγωνιώδη διακήρυξι καί παλεύουμε γιά μία εὐρυτερη πατριωτική συνύπαρξι, ἀπαλλαγμένη ἀπό πάθη, διχόνοιες καί προκαταλήψεις, πού θα δώσει δυναμική ἀπάντησι στά μηνύματα τῶν καιρῶν...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ
ΓΙΑ 
ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σας στέλλομε άρθρα, τα οποία έχουν, ήδη, δημοσιευθή, ως βλέπετε, σε
πανελλήνιες εφημερίδες, στρεφόμενα κατά του απεργαζομένου
αφελληνισμού της Ελλάδος και μετατροπής της σε πολυπληθείς εθνικές
μειονότητες και χιλιάδες υπογραφές πολιτών Θεματοφυλάκων του
Ελληνισμού, οι οποίοι υπογράφουν την διακήρυξη, καθ΄ημέραν και
διαρκώς αυξανόμενης εγκολπίζοντες και προασπίζοντες τις αιώνιες
αρχές του Ελληνισμού, αναπαριστώμενες στην ρηθείσα διακήρυξη και
στα ρηθέντα δημοσιευθέντα άρθρα, και προμαχούντες για την σωτηρία,
ελευθερία και ευδαιμονία της γλυκυτάτης πατρίδος μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την άμεση αποτελεσματική συμβολή και ενεργό δράση όλων των αρχών
σε πανελλήνιο επίπεδο, και των απανταχού της γης διαβιούντων
Ελλήνων, κοντολογής όλων των παραληπτών του καλέσματος και της παραινέσεως
μας και των προρρηθέντων άρθρων ομοίως σε
πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, συναγείροντες τους Έλληνες, για την
απαρασάλευτη και απαρέγκλιτη τήρηση και εφαρμογή των
διαλαμβανομένων στα περί ου ο λόγος άρθρα αρχών, αξιών και
ιδανικών του Ελληνισμού και φορέων του πανελληνίου πνεύματος,
προς τον υπέρτατο σκοπό να αναχαιτίσωμε τον αφελληνισμό και
εξισλαμισμό της Ελλάδος, να αποσοβήσωμε τον εποικισμό της πατρίδος
μας από αλλοεθνείς, αλλόγλωσσους, αλλόθρησκους λαθρομετανάστες
και λαθροπρόσφυγες, την εγκατάσταση ξένων εθνικών μειονοτήτων
στην χώρα μας και να αποκαταστήσωμε την πρότερον Ελληνική
φυλετική ομοεθνία και ομοιογένεια, όπως μας την παρέδωσαν οι
αθάνατοι πρόγονοι και πατέρες μας, στην ιερή γη της φιλτάτης
Πατρίδος μας, καθοσιωμένη από το αίμα ηρώων και απλών ανθρώπων
για να διατηρηθή ελεύθερη, γνήσια, καθαρή και φυλετικά Ελληνική δια παντός.
Αλλοιώς η χώρα μας θα εκπορθηθή από τις ανομοιογενείς ξενικές
εθνικές μειονότητες και οι γηγενείς Έλληνες θα μεταβληθούν
βαθμηδόν, οίον επισυμβαίνει ολίγον κατ΄ολίγον τώρα, σε δυστυχή
μειονότητα διακινδυνεύοντες να εκλείψουν και να αφανισθούν
ασφαλώς στο προσεχές μέλλον.
Προς τούτοις παρακινούμε όλες τις Ελληνίδες, μητέρες και δεσποινίδες,
να πρωταγωνιστήσουν στον αγώνα για την σωτηρία, ελευθερία, γαλήνη
και καθαρότητα της ελληνικής φυλής, μαχόμεμες σαν αρχαίες
Σπαρτιάτισσες και Σουλιώτισσες κατά της ισοπεδωτικής των εθνών
τερατώδους και τερατογόνου παγκοσμιοποιήσεως και των υπηρεσιών της.

Έλληνες, νυν υπέρ πάντων ο αγών.

Εν Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2021

Ο Διακηρύττων
Θεόδωρος Παπουλάκος, Ph.D Διδάκτωρ του διεθνούς δημοσίου
δικαίου, είδικευθείς στο ποινικό δίκαιο, στη ποινική δικονομία και
έγκληματολογία παρά τη Μεταπτυχιακή Σχολή είδικεύσεως έν τη
προρρηθείση ύλη του Πανεπιστημίου της Ρώμης «LA SARIENZA»,
Δικηγόρος Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρώμης, Υποψηφίου
Καθηγητού του διεθνούς δημοσίου δικαίου παρά τη Νομική σχολή
πανεπιστημίων των ΗΠΑ, Δημοσιογράφου Μέλους της Πανελληνίου
Ένώσεως Δημοσιογράφων – Συντακτών.

Οι υπογράφοντες την διακήρυξη
Θεματοφύλακες του Ελληνισμού:Κωνσταντίνος Εμμ. Βαμβουκάκης    Επικοινωνήστε με το συντάκτη του ψηφίσματος

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

Τό τέλος τῶν κοινοτήτων σηματοδοτεῖ καί τό τέλος τῆς Ἑλλάδας !!!...

Σήμερα δίνουν τήν χαριστική βολή στόν ἱστορικότερο, ἱερότερο και ζωτικότερο θεσμό τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας...

Στήν κοινότητα !

Ναί καλά καταλάβατε...  οἱ προσπάθειες να ξεθεμελειωθεῖ ὁ Ἑλληνισμός μαζί με τις ρίζες του δέν τέλειωσε με τά μνημόνια, τόν στύλ κλόουν δουλικό "ἐξευρωπαϊσμό", με τίς ἀκατάσχετες φορολογήσεις, τίς φωτογραφικές ὑπέρ τῶν μεγάλων συμφερόντων γραφειοκρατίες, τά ὑπερβολικά τέλη, τίς φονικές ποινές καί τό ἀμέτρητο πλῆθος τῶν μέτρων πού μᾶς σκοτώνουν για "τό καλό μας"...  

Ἀφοῦ πρῶτα μέσω τοῦ στείρου καί ἀνεγκέφαλου κομματισμοῦ γκρέμισαν τούς θεσμούς πού θα ἀποτελοῦσαν βέβαιο ἀνάχωμα στά ἰσοπεδοτικά τους ἒργα, τώρα μέ τήν σκέψι μήπως ἡ κοινωνία ψάξει καί βρεῖ πεδία για να αὐτοοργανωθεῖ και ἁμυνθεῖ, τρέχουν να ἰσοπεδώσουν καί τά τελευταία τους θεμέλια. 

Νά καταργήσουν πλήρως τίς κοινότητες ! Γιά να σβήσει και το τελευταῖο Ἑλληνικό χωριό ἀπό τόν χάρτη ! 

Ἐπειδή ζήσαμε τόν θεσμό τῶν παλιῶν κοινοτήτων καί παλαίψαμε σέ πολλά μέτωπα γιά τήν καταξίωσι τους, θεωρῶ ὃτι ἐπιβάλλεται νά μεταφέρουμε τήν πεῖρα μας μαζί μέ εἰκόνες ἀπό τήν ἐποχή γιά να βοηθήσουμε κάποιους νέους ἀνθρώπους νά ἒχουν καθαρότερες εἰκόνες καί να ἐνισχύσουμε τήν μαχητικότητά τους γιά τήν ἀναβίωσι τῆς ἱστορικῆς κοινότητας...

Ἲσως ἐδῶ χρειάζεται κάποιος χρόνος διότι θα ἀκολουθήσει καί βίντεο γύρω ἀπό τό θέμα τό ὁποῖο θά χρειαστεῖ νά ἐπιστρετεύσει κάποιος τήν ἡρεμία τοῦ Ὁδυσσέα μπρόστά στούς μνηστῆρες γιά να τό παρακολουθήσει καί να ἀντιληφτεῖ σέ βάθος τό ἒγκλημα πού ἒχει διαπραχτεῖ !!!

Ποιά ἦταν ἡ κοινότητα τότε πού τήν κατήργησαν ;.

Ἒτσι λειτουργοῦσε καί ἦταν λέει, ἀκριβή καί ἀναποτελεσματική ἡ λειτουργία της !!!....

Δηλαδή χωρίς να μᾶς ἐπιδοτοῦν, κάναμε πολιτιστικές ἐκδηλώσεις καί μέσα ἀπό αὐτές συγkεντρώναμε καί χρήματα γιά διάφορους σκοπούς 
ὃπως, γιά νά ἀγοράσουμε γνήσιες παραδοσιακές στολές πού ἦσαν ἀκριβές... 


                    ... ὃπως, γιά να βοηθήσουμε με χρήματα τά κοινοτικά ἒργα στά ὁποῖα συμμετεῖχαν οἱ κάτοικοι μέ προσωπικές ἐργασίες! 

 

Καί πᾶμε πάρα κάτω ... δημοσίευμα μέ τίτλο "Ἀντικαλλικράτης'"  ὃταν ἒφτιαχναν τόν "Καλλικράτη" ...
Ἂς τό δοῦμε ἒτσι ὃπως δημοσιεύτηκε τότε μέ κάποιες ἁπλοποιήσεις γιά νά μήν κουράζει...

Ιανουαρίου 29, 2010

EΠΙ ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΛΥΣΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ !

ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ;

ΜΗΠΩΣ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ; ΜΗΠΩΣ ΑΓΩΝΙΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΜΗ ΛΥΣΕΙΣ ;.. ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΓΙΆ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ;

ΣΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΙ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ... ΗΤΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΤΟ ΠΑΛΙΟ !..

ΓΙΑΤΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ;

ΤΟ ΒΕΒΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΥΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΣ ΤΟΥ ! ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΗΣΦΑΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ, ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΔΙΑΡΚΩΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΕΡΟΓΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΟΧΩΝ (;..) ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΣ.!

ΕΜΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΘΙΞΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.

ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΝΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ΦΑΤΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΝΙΓΕΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΑΞΙΑ, ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΕΥΤΕΛΙΖΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ. ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕ ΑΣΥΛΟ ΑΛΗΤΕΙΑΣ, ΦΤΗΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ  ΑΜΑΘΕΙΑΣ, ΠΕΔΊΟΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΈΤΕΡΩΝ ΚΟΥΦΙΩΝ ΤΕΝΕΚΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΤΉΡΙΟ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΞΙΩΝ. ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΙ ΟΠΟΥ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ  <ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ> ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ...

ΕΤΣΙ ΚΑΘΕ ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΠΈΡΝΟΥΝ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΦΑΤΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ...

ΤΟΛΜΟΥΜΕ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΙΤΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.

ΓΙ΄ ΑΥΤΟ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΙ, ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΤΟΕΙΔΗ ΤΟΥ ΣΤΗΡΊΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕ Ο,ΤΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΡΕΜΟΝΤΑΣ ΜΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΟΥΝ ΓΙΑ "ΠΑΡΑΒΑΣΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΊΑΣ" Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΡΙΚΤΑ ΟΛΟΙ ΟΙ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ» ΚΑΙ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΕΣ» ...

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙ ΤΟΥ ΚΑΘ΄ΕΝΟΣ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΕΜΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΣΩΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΘΑΨΙΜΟ.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΙ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ . ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΙΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Η ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟΥΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΕΝΟΣ ΥΠΟΥΛΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΖΩΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ .

ΕΛΠΊΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΣ. ΕΤΣΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΥΞΙΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ  ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΠΟΨΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΖΩΤΙΚΟ ΘΕΣΜΟ.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΑΝΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΙ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

ΤΟ ΕΥΡΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ , ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΧΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙ .

 

Αντικαλλικράτης

Σέ κάθε θέσι, ὑπάρχει καί ὁ ἀντίλογος. Ὂχι ἀπό πρόθεσι γιά ἀντιπολίτευσι...

Ἒχουμε βαρεθεῖ τίς στεῖρες ἀντιπολιτεύσεις .

Σέ κάθε ἀντιπολιτευτική διάθεσι, δέν ὑπάρχουν πάντα ἀγαθές προθέσεις...

Ἡ πεῖρα ἀπέδειξε ὃτι σ΄αὐτή τήν χώρα, δέν εἲμαστε ἐπαρκεῖς οὒτε γιά κυβέρνησι οὒτε γιά ἀντιπολίτευσι.

Ἒχουμε ἓνα δυαδικό σύστημα ἁπόλυτων ἀντιθέσεων ἀνάμεσα σέ ἂσπρο – μαῦρο, καλό – κακό, ἀριστερό – δεξιό, τό ὁποῖο σύστημα, δέν ἐξυπηρέτησε καμμία πρόοδο.

Μέσα ἀπό αὐτές τίς στεῖρες ἀντιπαραθέσεις, δέν πείθει οὒτε ἡ κυβέρνησις οὒτε ἡ ἑκάστοτε ἀντιπολίτευσις γιά την τιμιότητα καί καθαρότητα τών προθέσεων τους.

Αὐτό τό μεῖγμα τοῦ στείρου διαλόγου που προηγήθηκε καί φθάνει ὡς τό σήμερα, ἒδωσε τούς σάπιους καρπούς  τούς ὁποίους ἀπολαμβάνουμε σε ὃλους τούς τομεῖς. Στά ἐθνικά θέματα, στήν οἰκονομία, στήν ὑγεία, στήν παιδεία, στον πολιτισμό, στό περιβᾶλλον, στήν κοινωνική μας συμπεριφορά, στήν ἀτομική μας καθημερινότητα, στίς συλλογικές ὑποθέσεις, στήν ὓποπτα ἀναποτελεσματική λειτουργία τοῦ κράτους...

Μάς βαυκαλίζουν συνέχεια γιά το καθεστός τής δημοκρατίας καί τών ἀρχών τού σοσιαλισμοῦ.

Ἀλλά σ΄ἓνα καθεστώς δημοκρατίας, ὑπάρχει πολύς σκεπτικισμός. Οἱ ἂνθρωποι ἐρευνοῦν μέ αἲσθημα εὐθύνης καί ἒρωτα γιά τήν ἀλήθεια χωρίς να περιχαρακώνωνται πίσω από θεωρίες ἀπυρόβλητες οἱ ὁποῖες ἒχουν γίνει ἀξιώματα καί ὃ,που, ὃποιος τίς ἀμφισβητήσει καίγεται στό πῦρ τό ἐξώτερον... Ὁ σκεπτικισμός, ἀποτελεί τήν οὐσία τῆς πραγματικῆς παιδείας καί κατ΄ἐπέκτασι τῶν γνήσιων δημοκρατικῶν θεσμών.

Τολμᾶμε νά ἀμφισβητήσουμε...

Μέσα ἀπό αὐτό το πεδίο, θα ἀμφισβητήσουμε κάθε τί που φθείρει καί ὑπονομεύει τίς συλλογικές μας ὑποθέσεις. Καί ὃσοι πιστοί, ἂς προσέλθουν...

Θά ἀμφισβητήσουμε τίς κομματικές δομές τού συστήματος το ὁποῖο ἒχει ἀποσυντονίσει καί ὑπονομεύσει τήν συλλογική μας πορεία.

Δέν θα μποῦμε στήν λογική με τούς ψεύτικους διαλόγους οἱ ὁποίοι ἀποσκοποῦν στό να ἀνασυντάξουν καί προωθήσουν πάρα πέρα τα κομματικά συμφέροντα μέ τήν ἀναδιοργάνωσι τοῦ θεσμοῦ.

Τά κόμματα ἀποτελοῦν φατρίες συμφερόντων ντόπιων και ξένων, λειτουγοῦν ὡς ὀργανωτική πυραμίδα ἡ ὁποία στηρίζεται στίς ἐκδουλεύσεις.

Οἱ ἡγέτες της στηρίζονται σέ σπουδαγμένους σέ διάσημα πανεπιστημιακά διαστρεβλωτήρια τῆς σκέψεως καί τῆς ἠθικῆς τοῦ ἐξωτρικοῦ (golden boys) οἱ ὁποίοι ἒχουν τό πάνω χέρι σέ ὃλες τίς ἀποφάσεις καί μέσα ἀπό τίς δικές τους εἰσηγήσεις περνοῦν ὃλα τά νομικά και διoiκητικά τερατουργήματα στό ὂνομα τοῦ ἀνυποψίαστου «δημοκράτη»...

Ἀποτέλεσμα ὃλων αὐτῶν ἓνα κράτος μπάχαλο μέσα στό ὁποῖο ὁ πολίτης πέρα ἀπό τούς σκληρούς φόρους καί τά ὑπερβολικά τέλη, ἒχει να πληρώνει βαριά διόδια γιά να ἒχη πρόσβασι στήν κυκλοφορία και στήν νομιμότητα !

Πεδίο ζωτικό γιά την λειτουργία καί συντήρησι αὐτῆς τῆς πυραμίδας, εἶναι οἱ κομματικές συντεχνίες τῶν ἐργαζομένων, οἱ ἐπαγγελματικές συντεχνίες, τα ἐπιμελητήρια, ἐπιδοτούμενες ὁμάδες γιά διάφορους σκοπούς (ΜΚΟ)  καί περισσότερο ὁ θεσμός που τοῦ ἒδωσαν τόν εἰρωνικό τίτλο τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως.

Ἐπί ἓναν αἰῶνα πειραματίζονται γιά τήν παιδεία καί το κάθε νέο στάδιό της εἶναι κάτι χειρότερο από το προηγούμενο!

Τό ἲδιο συμβαίνει με τήν Τοπική Αυτοδιοίκησι ὃ,που τό κάθε μέτρο, εἶναι χειρότερο από τό προηγούμενο.

Καί στίς δύο περιπτώσεις, τίς γραμμές ἢ κατευθύνσεις πού θα ἀκολουθήσουμε, τίς δίνουν τα σκοτεινῆς προελεύσεως καί σκοπῶν «ἰνστιτοῦτα ἐρευνῶν» μέ τήν σύνθεσι πού προαναφέραμε.

Τυπικό παράδειγμα ἀποτελεσμάτων στό θέμα μας  εἶναι πόλεις καί χωριά πού ἀποτελοῦν πρότυπα κακομοιριᾶς στή διαχείρησι καί σχεδιασμό τῆς χωροταξικῆς καί πολεοδομικῆς τους διατάξεως.

Πολυδάπανα ἐξωτερικά φτιασιδώματα, τα ὁποία δέν ἀνταποκρίνονται στίς στέρεες παραγωγικές δομές τῶν κοινωνιῶν καί μία ἀντικοινωνική συμπεριφορά ἡ ὁποία ἀποτυπώνεται στό μίζερο και ἂθλιο στένεμα τῶν δρόμων, στήν ἀπαξίωσι τῶν κοινόχρηστων χώρων  καί στήν βουλιμία γιά τήν ἁρπαγή τους.

Οἱ δρόμοι αὐτοί, ἐξυπηρετούν πανάκριβες οἰκοδομές μέσα στίς ὁποῖες οἱ ἂνθρωποι διασκεδάζουν τήν μοναξιά τους ἀποκομμένοι ἀπό τήν κοινωνία τήν ὁποία ἒμαθαν ἀπό τό σύστημα τοῦ βολέματος καί τῆς ἀναξιοπιστίας νά ἐχθρεύωνται καί νά ἀπαξιώνουν ...

Πλήρης ἀδιαφορία τοῦ θεσμοῦ γιά ζωτικά προβλήματα τῶν κοινωνιῶν εἰδικά στήν ὓπαιθρο ἡ ὁποία στενάζει καί φθείρεται μέσα σέ στενά λασπώδη μονοπάτια τα ὁποία χάραξαν κάποτε τα γαϊδούρια καί τα ὁποία μονοπάτια καλοῦνται σήμερα να ἐξυπηρετήσουν με τήν ἲδια χάραξι τα σύγχρονα μέσα μεταφορᾶς.

Ἀλλά κι’ ἐκεῖ πού τα γαϊδούρια δέν πρόλαβαν να χαράξουν καί πού ἡ ἀναγκαιότητα ἐπιβάλλει νέες χαράξεις, ο φτηνός ὑπολογισμός ἐπιβάλλει τούς ἂθλιους και δαπανηρούς κανόνες του οἱ ὁποίοι ἐπιβαρύνουν μέ οἰκονομικό και ἠθικό κόστος τίς παραγωγικές διαδικασίες ἐπιταχύνοντας ἒτσι τήν συλλογική δυστυχία.

Ἆραγε ποιός σώφρων πολίτης, θά μποροῦσε σήμερα να κοιμᾶται ἣσυχα μέσα σέ πολυτελεῖς κρεβατοκάμαρες;..

Ὁ θεσμός λοιπόν πρέπει να εἶναι μακριά ἀπό κόμματα και φατρίες. Διότι ὁ φατριασμός είναι ο χείριστος ἐχθρός τῶν συλλογικῶν συμφερόντων καθώς καί τής ἲδιας τής δημοκρατίας.

Ἡ ἒννοια Τοπική αυτοδιοίκησις, καθορίζει κατ΄ἀρχή συγκεκριμένο χῶρο. Τόν τόπο.

Λέμε γιά παράδειγμα, ποιός εἶναι ό τόπος σου ;

Καί δεν ἀπαντοῦμε ὃτι ο τόπος μου εἶναι ἡ Πελοπόννησος, ἡ Λακωνία ἢ ἡ ἐπαρχία Μυλοποτάμου στήν Κρήτη.

Λέμε μάλλιστα με ὑπερηφάνεια τήν πόλι μας ἢ τό χωριό μας. Π.χ. Εἶναι τό Ἡλιόκαστρο σέ κάποια περιοχή τῆς Πελοποννήσου...

Συνεπῶς, πρῶτο βῆμα εἶναι νά ἀποκαταστήσουμε τίς ἒννοιες τών λέξεων...

Καί στήν προκειμένη περίπτωσι, Τοπική Αὐτοδιοίκησις = Ὁ περιορισμένος χῶρος μέσα στόν ὁποῖο οἱ τοπικές κοινωνίες δικαιοῦνται να διαχειρίζωνται αὐτόνομα καί ὑπόλογα μόνον ἀπένατι στήν διαρκῶς καλλιεργούμενη λαϊκή συμμετοχή και ὑπευθυνότητα, θέματα που ἒχουν σχέσι με ἂμεσες συλλογικές ἀνάγκες τους, μέ τό περιβᾶλλον, με την ποιότητα τής ζωῆς των, μέ τήν ἲδια τήν αὐτοδύναμη οἰκονομική τους ἀνάπτυξι συμβάλλοντας ὡς μονάδες στήν εὐρύτερη πρόοδο, εὐημερία καί τάξι τῆς πολιτείας.

Τό δικαίωμα εἶναι πρωτογενές καί ὂχι κατά παραχώρησι. Διότι εἶναι ἂτοπο καί βλακῶδες να δεχτοῦμε ὃτι ἐξουσιοδοτημένα ἀπό μᾶς ἂτομα ( πολιτικοί), θα μᾶς ἐξουσιοδοτήσουν να διαχειριστοῦμε περιορισμένα τα δικαιώματά μας !

Ἡ μόνη ὑποχρέωσις τῆς πολιτείας,εἶναι να συντονίσει τούς ἐρευνητές τοῦ θέματος οἱ ὁποίοι θά μεταφέρουν προσωπικές ἐμπειρίες ὣστε μέσα ἀπό τίς εἰσηγήσεις τους να ψηφιστοῦν τά νομικά πλαίσια πού διευκολύνουν καί προωθοῦν τήν παραγωγική συμβίωσι τών μελλῶν τῆς κάθε τοπικῆς κοινωνίας.

Νά παύσουν τά «χρίσματα» ἀπό το κόμμα και ἡ λειτουργία τῆς κομματομηχανῆς....

Σήμερα ὁ «χρισμένος» δήμαρχος ἢ σύμβουλος, εἶναι καταδικασμένος να δουλεύη μέσα σε πλαίσια διασπαστικά, ὑπονομευτικά, να γίνεται ὑποχείριο ὀργανωμένων συμφερόντων τα ὁποία βρίσκονται σε διαρκῆ σύγκρουσι μέ τα συλλογικά συμφέροντα καί τῶν ὁποίων τό κόστος πληρώνουν δραματικά οἱ δημότες... Και εἲτε προσαρμοστεῖ σ΄αὐτά, εἲτε ὂχι, θά πληρώσει βαρύ τό κόστος με τόν πόλεμο καί τόν εὐτελισμό διότι ὃταν τό σύστημα ἒχει ἀνοίξει ὀρέξεις, ἂν τίς ἐξυπηρετεῖς, μοιραία θα ἐκτεθεῖς, ἂν δέν τίς ἐξυπηρετεῖς θα σέ πολεμοῦν πισώπλατα...

Μετά το πολυδιαφυμισμένο και οἰκτρά ἀποτυχήμένο σύστημα τό ὁποίο ὑπονόμευσε τὀ ἱερό ὂνομα τοῦ Καποδίστρια, οἱ τοπικοί ἂρχοντες, ἒδρασαν ὡς ἐξουσιοδοτημένοι διαχειριστές τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας προσθέτοντας διορισμούς καί πρόσθετους φόρους στούς δημότες !

Δέν ἒδρασαν ὡς δημιουργοί μέσα ἀπό δυνατές πρωτοβουλίες οἱ ὁποίες χαρακτηρίζουν ἱκανούς ἂρχοντες πού προωθοῦν τήν τοπική οἰκονομία, με φυσικό ἐπακόλουθο τήν δημιουργία παραγωγικῶν θέσεων ἐργασίας τίς ὁποίες θα ἐκάλυπτε ο νέος, αὐτοδίκαια και παραγωγικά, χωρίς να σκύβει τήν συνείδησί σέ φτηνές ἐκδουλεύσεις...

Φυσικά σ΄αὐτή τήν κατάστασι, θα ὑπάρχουν βέβαια καί κάποιες ἐξαιρέσεις ἱκανῶν ἐκπροσώπων που ἐκμεταλλεύτηκαν κάποιες συγκυρίες, ἀλλά αὐτές οι ἐξαιρέσεις, δέν ἀνατρέπουν τήν γενική πραγματικότητα .

Σ΄αὐτό λοιπόν τό τεχνιτό χάος, στηρίζεται ὁλόκληρο το πολιτικό ἐποικοδόμημα τῆς χώρας μας το ὁποῖο ἀπολαμβάνουν μέ ἂνεσι καί βουλημία οἱ κομματικές διαστροφές οἱ ὁποῖες δέν ἒχουν ἂλλο στόχο από τήν διαιώνισί τους !

Ἐπειδή ἐμᾶς ἐνδιαφέρει ἁπόλυτα η πορεία τοῦ λαοῦ καί τοῦ ἒθνους μας, θα δώσουμε πιστεύω δυνατό κτύπημα σ΄αὐτές τίς διαστροφές, ἂν προβάλλουμε ἀναλύσεις καί θέσεις οἱ ὁποῖες προωθοῦν τήν ἀξιοκρατία, τήν πρόοδο, τήν παραγωγική σκέψι καί δημιουργία, ἀδιαφορώντας γιά ὁποιοδήποτε ἀτομικό κίνητρο.

Διότι οι διευρυμένοι δήμοι, ἒδωσαν βασικά διέξοδο στίς ἀνησυχίες πολλῶν οἱ ὁποίοι ἐπιζητοῦν εὐρύτερη κοινωνική καταξίωσι ἢ οἰκονομική διέξοδο, ἒναντι οἱουδήποτε κοινωνικοῦ κόστους...

Θεωρῶ οὐσιῶδες νά παραθέσουμε ἀνάλυσι ἀπό τίς συστηματικά ἀπαξιωμένες πηγές τῆς ἱστορίας μας. Ἀπό τήν ἐποχή τών θεμελειωτῶν τῆς δημοκρατίας – Σόλων, Κλεισθένης κλπ ...

Ἐδῶ, ἒχουμε μία δυνατή προσπάθεια να καθυποταχτεῖ ὁποιοσδήποτε φατριασμός ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ δυνατό παράσιτο, ἓτοιμο να ἐμφανιστή σέ κάθε στιγμή στήν κοινωνία και να πνίξη τήν συλλογική της πορεία. Γι΄αὐτό, πρέπει να ὑπάρχη διαρκής ἐπαγρύπνυσις καί δρᾶσις ὃπως με τούς ἀγρότες πού ἀντιμετωπίζουν τα παράσιτα στίς καλλιέργειες καί τά ὁποία εἶναι πιό δυνατά ἀπό τα εὐγενῆ φυτά.

Ἐκτύπησαν λοιπόν οι σοφοί τής ἐποχῆς τόν ταξικό και φυλετικό φατριασμό, προοθώντας μία κοινωνία στήν ὁποία ὃλα θά ὑποτάσσωνται στό κοινό συμφέρον ἂσχετα μέ τό ποιός κατέχει τά μέσα παραγωγῆς.

Γιά τον σκοπό αὐτόν, συμβιώνουν στήν ἲδια βουλή πλούσιοι και φτωχοί και διασφαλίζονται δικλεῖδες γιά να μήν μποροῦν οι πρῶτοι να ἐξαγοράζουν τούς δεύτερους. Οἱ  ἂρχοντες ἐκλέγονται στίς δημόσιες θέσεις ὂχι κατά ὁμάδες καί ἀπό ὁμάδες οἱ ὁποῖες ἐκφράζουν συγκεκριμένα συμφέροντα ἀλλά κατά ἂτομα. Στίς πλεῖστες τών θέσεων διορίζονται, πράγμα που ἐκφράζει τήν ἀναγνώρισι τῆς πολιτείας ἀπέναντι στίς ἱκανότητες τού πολίτη ὁ ὁποῖος καί μόνον μέσα ἀπό τήν συμμετοχή του στίς δημόσιες συζητήσεις, ἀποκτοῦσε γνῶσι και ἐμπειρίες γιά τά κοινά και τήν ζωή.

Ἡ Ρώμη γεννήθηκε καί στέριωσε πάνω σ’αὐτές τίς ἀρχές μέχρι πού ἐπικράτησαν οἱ φατρίες δημιουργώντας χάος τοῦ ὁποίου οἱ συνέπειες φθάνουν ὡς τίς ἡμέρες μας.

Τό Βυζαντινό κράτος στέριωσε ἐπί χίλια χρόνια μέσα σέ δομές ἀξιοκρατίας καί ἒγινε ἐρείπιο ὃταν μετα τήν κατάλυσί του ἀπό τούς δυτικούς σταυροφόρους ἐγκαταστάθηκε ὁ μεγάλος φατριασμός πού ὀνομάζεται φεουδαρχια .

Ἀπέναντι λοιπόν σ΄αὐτόν τόν ὑπεύθυνο πολίτη, ὢφειλαν στίς παλιές κοινωνίες να λογοδοτήσουν οἱ διαχειρηστές τοῦ δημόσιου πλούτου και τῶν ὃ,ποιων ἀποφάσεων. Ὂχι σέ κάποιο ἐλεγκτικό συνέδριο πού δέν ξέρουμε ἀπό ποιούς διορίζεται, ποιοί τό ἁπαρτίζουν καί τί εἲδους συμφέροντα ἐξυπηρετεῖ...

Σ΄ αὐτή τήν λαϊκή παρουσία, δέν μποροῦσε κανείς να πάρη ἂφεσι ἂν ἡ δημόσια συμπεριφορά του ἢ ἡ οἰκονομική διαχείρησις δέν ἦταν καθαρή. Δέν θα τόν ἒσωζαν οὒτε οἱ «ἀντιστασιακές» του περγαμηνές, οὒτε οἱ κομματικές παρεμβάσεις, οὒτε οἱ πανάθλιες παραγραφές ...λόγω ἐκλογῶν ἢ ἁπλῶς λόγω θεσμοθετιμένης Ὓβρεως, ἀλλά θα ἒπεφτε στα σκληρά, σκορπίζοντας το μήνυμα ὃτι ὃποιοι παίζουν με τα κοινά συμφέροντα καίγονται ζωντανοί !..

Συμπέρασμά μας λοιπόν βασικό ὃτι τουλάχιστον σε χώρους περιορισμένους σέ πληθυσμό καί ἒκτασι, ἀρχικά, οἱ κάθε ἐκλογές δέν πρέπει να γίνωνται ἀνά συνδυασμούς οἱ ὁποίοι ἐκφράζουν  κομματικές φατρίες ἀλλά σε κοινό ψηφοδέλτιο.

Μέσα σ΄αὐτό το ἑνιαῖο ψηφοδέλτιο, να καθιερωθῆ ἡ ὑποχρεωτική πολυσταυρία. Tόσοι σταυροί, ὃσες καί οι θέσεις τών συμβούλων, ἓως μεῖον δύο. Ο πρῶτος σε σταυρούς να ἀναλαμβάνει τον συντονισμό τοῦ συμβουλίου.  Ἀπό κεῖ και πέρα ἀνάλογα με τά τοπικά δεδομενα, τίς διάφορες θέσεις θά τίς ἀναλαμβάνουν μετά ἀπό ἐσωτερικές διαδικασίες ἢ ἐκ περιτροπῆς τά ἐκλεγμένα μέλη.

Θα ὁρίζονται οἱ ὑπεύθυνοι γιά τα ἒργα, γιά τήν ἐνεργοποίησι τῶν πολιτῶν καί τῶν ἐπιστημόνων, τίς διάφορες δραστηριότητες, την οἰκονομική διαχείρισι καί προπάντων εἰδική ἐπιτροπή από ἐκλεγμένους ἢ μή, οἱ ὁποίοι θα δραστηριοποιοῦνται στον πολιτισμό, στήν διασύνδεσι του θεσμοῦ με τα σχολεία, στίς περιβαλλοντικές δραστηριότητες, στόν σχεδιασμό τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί στήν πρωτοβουλία γιά τήν προβολή καί προώθησι τών τοπικῶν προϊόντων μέσω ἐπαφῶν με ἂλλους δήμους τῆς χώρας ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

- Ἂς σκεφτοῦμε ἐδῶ, πόσο σημαντικό εἶναι να παρακολουθοῦν οἱ μαθητές ὃλων τῶν βαθμίδων τίς συζητήσεις καί πόσο θά συνέβαλε στήν ἀγάπη τοῦ περιβάλλοντος, τῆς κοινωνίας καί τῆς πατρίδας, ἓνα πρόγραμμα ἀναδασώσεων στό ὁποῖο θα συμετεῖχαν αὐτοί ἀπό τά πρῶτα τους σχολικά βήματα!!!  - 

Σέ μία ἀξιοκρατική, εὐνομούμενη κοινωνία, οἱ πολίτες δέν γίνονται ὑποχείρια τῆς φτώχιας καί ἀνεργίας διότι αὐτά ἀποτελοῦν συνέπεια τῆς ἀναξιοκρατίας καί ἀνομίας.

Σοβαρές λύσεις στά ἀτομικά προβλήματα, δίνονται κυρίως μέσα από συλλογικούς ἀναπτυξιακούς προγραμματισμούς οἱ ὁποίοι ἀποτελοῦν τίς βάσεις πάνω στίς ὁποῖες θά νοιώσει ἀσφαλής ἡ κοινωνία .

Εἶναι μεγάλο το κεφάλαιο τής ἀξιοκρατίας. Αὐτή θα φέρει νέους ρυθμούς οἱ ὁποίοι θά ἀνατρέψουν τήν πορεία παρακμῆς πού ἒχει γίνει ἐφιάλτης γιά ὃλους μας, δηλαδή «ἀριστερούς», «δεξιούς», «πασόκους», «οἰκολόγους», πράσινους, ἐρυθρούς, βένετους, κίτρινους κλπ...

Μέσα από τό σύστημα τής ὑποχρεωτικής πολυσταυρίας, θα ἀπελευθερωθεῖ ἡ τοπική κοινωνία ἀπό ἀνεπαρκεῖς ἐκπροσώπους οἱ ὁποίοι προωθοῦνται λόγω συγγενικῶν δεσμῶν ἢ ἀτομικῶν ἐκδουλεύσεων.

Εἶναι ἐπίκαιρο ἐδῶ το παράδειγμα πού δείχνει πώς οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι προωθοῦσαν τήν ἀξιοκρατία : Ἀπό το ἒργο «Βίοι παράλληλοι» τού Πλουτάρχου, στό κέφάλαιο Θεμιστοκλῆς. Μετά τήν ναυμαχία στήν Σαλαμίνα, ἒπρεπε οἱ ἲδιοι οἱ δέκα στρατηγοί να ἀπονείμουν τα ἀριστεῖα στόν μεταξύ τους ἂριστο. Γιά να τούς ἀπαλλάξουν οἱ Ἀθηναίοι από τό δίλημα τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τούς ὑποχρέωσαν να ψηφίσουν ἀπό δύο ἂτομα. Ἒτσι ο καθ΄ἓνας, ὡς δεύτερο μετά ἀπό τόν ἑαυτόν του, ἐψήφισε τόν Θεμιστοκλῆ μέ ἀποτέλεσμα να βρεθῆ αὐτός με δέκα ψήφους ...Μέ ἀνάλογη βᾶσι σκέψεως, οἱ ἱερεῖς τοῦ ναοῦ τῆς Ἀρτέμιδος στήν Ἒφεσο, ἒβαλαν τούς καλλιτέχνες να ψηφίσουν οἱ ἲδιοι τόν μεταξύ τους ἂριστο σέ διαγωνισμό που ἒγινε γιά τα καλλιτεχνικά τοῦ ναοῦ. Καί το πέτυχαν θαυμάσια !

Ἀνάλογα, με το σύστημα τής πολυσταυρίας, θα ὑποχρεωθεῖ ὁ καθ’ἓνας πέρα ἀπό τόν φίλο ἢ συγγενῆ, να ψηφίζει καί κάποιον πού εἶδε να τρέχει γιά τά κοινά...

Αὐτές οι θέσεις και ἀπόψεις, δέν ἀποτελοῦν οὐτοπική φαντασίωσι. Ἀποτελοῦν καταστάλαγμα προβληματισμῶν και πρακτικῆς τήν ὁποία ἐφάρμοσα στήν διάρκεια τής 12ετοῦς μου θητείας ὡς κοινοτάρχης σε συνδυασμό με τήν μελέτη τῆς ἂθλια περιφρονημένης ἀπό τό ἐκπαιδευτικό  σύστημα ἱστορικῆς μας πείρας.

Πάνω σ΄αὐτά, εἶχα κάνει και εἰσηγήσεις πρός τό αἰώνια κομματικό κράτος μέσω τῆς Ἑνώσεως Δήμων και Κοινοτήτων ὃταν ὑπῆρξα ἐκλεγμένο μέλος σέ ἐπίπεδο νομοῦ.

Ξεκινήσαμε με μία τσάπα και ἓνα φτυάρι τα ὁποία στήν συνέχεια ἐκτίμησε ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν δημοτῶν. Καλέσαμε λαϊκές συνελεύσεις μέσα ἀπό τίς ὁποῖες ἒβγαιναν σοβαροί προβληματισμοί καί δίκαια αἰτήματα τα ὁποία ἐσκόνταφταν στίς ὑπόγειες θελήσεις τῆς πολιτικῆς ἐξουσιας μέ ἀποτέλεσμα στό τέλος να ἀτονίσουν...  Κοσμούσαμε το χωριό μας με πολιτιστικές ἐκδηλώσεις οἱ ὁποῖες ἒβγαιναν μέσα ἀπό τήν συμμετοχή τοῦ χωριοῦ καί ὂχι μέσα ἀπό ἐπιδοτήσεις. Ἀντί να ζητᾶμε χρήματα γιά ἐκδηλώσεις, οἱ ἲδιες οἱ ἐκδηλώσεις ἂφηναν χρήματα γιά ἒργα μέσα στο χωριό τά ὁποία ἐκτελοῦσαν με τήν προσωπική τους ἐργασία οἱ ἲδιοι οἱ κάτοικοι.

Τό κοινοτικό συμβούλιο, δέν ἦταν το δοχεῖο τῶν γνώσεων ἀλλά ὁ ἒντιμος συντονιστής τῆς δυναμικῆς τῆς κοινωνίας ἡ ὁποία ἒτσι βρῆκε τό δρόμο νά βγεῖ στήν ἐπιφἀνεια.

Τελικό συμπέρασμα : Εἶναι βαθύ τό κράτος τής ἀνομίας. Ἂν θέλουμε να το γκρεμίσουμε, πρέπει να σκάψουμε τα θεμέλειά του. Τά θεμέλειά του ἐδώ, εἶναι στήν Τ.Α., στόν συνεταιρισμό, στόν συνδικαλισμό, κυρίως στήν παιδεία, στήν πληροφόρησι και σέ όλλες τίς «συλλογικές» δραστηριότητες.

Μαζί με τήν παιδεία εἶναι σημαντικό τό βάρος στήν Τοπική Αὐτοδιοίκησι. Διότι ἡ παιδεία σημαίνει θεωρεία καί ἠ Τοπική Αὐτοδιοίκησις, σημαίνει πρᾶξι. Στοιχεῖα πού πρέπει να πορεύωνται διαρκῶς παράλληλα μεταξύ τους. .

Ὁ θεμελειώδης θεσμός πού ἐξετάζουμε, ἀποτελεῖ τήν μικρογραφία τοῦ κράτους. Ἐδῶ θα διασφαλίσουμε την πολιτική παιδεία καί θα προκύψουν ἒμπειροι ἂνθρωποι οἱ ὁποίοι θα ἐπανδρώσουν αὒριο τό σκάφος τής πολιτείας μας.

Ἐδῶ σ΄αὐτόν τόν χῶρο ὁ ὁποῖος πρέπει να ἒχη ἀπόλυτη καί πρακτική διασύνδεσι με τούς χώρους τῆς παιδείας, θά προκύψουν πρακτικές οἱ ὁποῖες θα ὑπερασπιστοῦν ἂμεσα καί δραστικά το περιβᾶλλον, τίς ἀπέραντες πολιτιστικές μας παρακαταθῆκες, θα προωθηθεῖ ἡ γνήσια συλλογική συνείδησις και θα ἀγανακτοῦν οἱ πολίτες γιά κάθε ἀδικία πού διαπράττεται σε βάρος τῶν ἂλλων πολιτῶν.

Μέσα ἀπό τήν συλλογική συνείδησι, τήν ἀξιοκρατία καί τήν ἀπελευθέρωσι τῆς κοινωνικῆς δυναμικῆς, δέν θά μένουν ἀγροτικά προϊόντα ἀπούλητα, δέν θά ὑπάρχουν ἂνεργοι ἢ ἐργάτες τῆς πείνας, δέν θά φθείρονται ἠθικά καί οἰκονομικά οἱ πολίτες γιά νά ἀποκτήσουν ὁδική πρόσβασι στά κτήματά τους, θά ἀποκατασταθεῖ σταδιακά κάθε τάξις μἐσα στήν κοινωνία καί τά χωριά μας θά γίνουν οἰκονομικές μονάδες μέ βάσεις τουριστικές και ἐξαγωγικές .,

Μέσα ἀπό προγράμματα ἀδελφοποιήσεων θα ἀναπτυχθεῖ ἀμοιβαίος τουρισμός, με ἀποτέλεσμα καί το τελευταῖο μας χωριό να γίνη μία ζωντανή τουριστική μονάδα.

Οἱ «Εὐρωπαϊκές ἐπιδοτήσεις», μᾶλλον διέφθειραν καί κατέστρεψαν, παρά ἒσωσαν...

 

Β΄βαθμός Τ.Α.

Σήμερα στόν β’ βαθμό Τ.Α., ἒχουμε ἓνα πολύπλοκο γραφειοκρατικό μεῖγμα ὑπηρεσιῶν μέσα ἀπό τίς ὁποῖες βασανίζεται δραματικά ὁ πολίτης.

Ἐάν τό κράτος θέλει να ἀποκεντρώσει κάποιες ὑπηρεσίες του, αὐτό εἶναι θέμα διαφορετικό ἀπό τό να βαπτίζουμε ὡς Περιφερειακή Αὐτοδιοίκησι ὃλη αὐτή τήν πολυδαίδαλη καί πανάκριβη διαδικασια.

Κάποτε, οἱ ὑπηρεσίες περιορίζονταν σέ επίπεδο Νομαρχίας, ἐνῶ σήμερα μέσα στα πλαίσια τῶν ἀέναων πειραματικῶν «προοδευτικῶν ἐκσυγχρονισμῶν», προστέθηκε καί ἆλλος βραχνᾶς που ὀνομάζεται Περιφέρεια ! Ἡ Περιφέρεια, ἀποτελεῖται ἀπό παράλληλες πρός τήν νομαρχία ὑπηρεσίες πού δημιουργοῦν μεγαλύτερο ἀπό πρῶτα κόστος στά μικροοικονομικά δεδομένα τῶν πολιτῶν. Διότι ὀφείλουμε νά γνωρίζουμε ὃτι κάθε κόστος που ἐπιβαρύνει ἂμεσα ἢ ἒμμεσα τίς παραγωγικές διαδικασίες, σε ἐπίπεδο οἰκονομίας ἢ σπατάλης χρόνου, καταλήγει στόν καταναλωτῆ καί τού ὑφαρπάζει τό εἰσόδημα...

Καί μετά ψαχνόμαστε τί φταίει γιά την κακή μας τήν κατάντια ἡ ὁποία ἒχει πολυσήμαντα αἲτια.

Ἐδῶ εἶναι ἀνάγκη νά βροῦμε μεθόδους πρακτικές πού θά συμπληρώνουν τίς ἀδυναμίες τῆς κοινότητας καί τοῦ μικροῦ δήμου.

Θά ἦταν πρακτικά χρήσιμο ἂν στήν θέσι τῆς νομαρχίας δημιουργούσαμε Ἐπαρχεία τα ὁποία να ἐκάλυπταν τήν ἒκτασι τῶν «διευρυμένων δήμων»  καί ἲσως με μεγαλύτερη διεύρυνσι.  Σέ συνδιασμό με τήν ἐπανεξέτασι τής δομῆς των, νά ἀναθέταμε σε αὐτά ἁρμοδιότητες τῶν δήμων και κοινοτήτων, με εὐρύτερη γεωγραφική σημασία, οἱ ὁποῖες ἀπό τήν φύσι τους ἐπιβάλλουν εὐρύτερη ἀντιμετώπισι, (ὃπως εὐρύτερης σημασίας δημόσια ἒργα, ὑπηρεσίες καθαριότητος, ἀποχετεύσεων, ἀρδεύσεων, ὑδρεύσεων, πυροσβεστικῆς, ληξιαρχείων, οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν κλπ). Ἓτσι, θά ἒφευγαν ἀπό τίς μονάδες κάποια βάρη δίνοντας στίς τοπικές κοινωνίες εὐελιξία καί προοπτικές να δράσουν πιό ἀποτελεσματικά καί πρακτικά σε οὐσιώδη θέματασε.

Ἀνακεφαλαίωνοντας, τονίζουμε ὃτι ὁ μικρός δῆμος καί ἡ κοινότητα, περιέχουν τήν ζεστασιά τῆς ἂμεσης ἐπαφῆς ἀνάμεσα σε ἐκπροσώπους καί σε αὐτούς πού τούς ἐπιλέγουν. Οἱ πρῶτοι, δέν καταντοῦν καταπιεστικές μηχανές πού τούς ἐπιβάλλει τό κράτος να συμπεριφέρωνται ἒτσι στόν πολίτη.

Προσχηματικά, αὐτά τά τερατουργήματα μᾶς τά ἐπέβαλε ἡ Εὐρώπη! Μά ἂν ἡ Εὐρώπη εἶναι αὐτή, ποιά εἶναι ἡ δημοκρατία ;...

Θά εἲμασταν διαφορετικά ἂν ἀντί γιά την Εὐρώπη περιοριζαμε τήν σκέψι μας στήν γειτονιά, στην συνοικία, στο χωριό...

Να ξαναστήσουμε τα ἀμπέλια μας, τήν τοπική μας οἰκονομία, να ὀργανώσουμε σωστά τήν προώθησι τών ἀγροτικῶν μας προϊόντων, να ὀργανωθοῦμε συλλογικά γιά να ἀντιμετωπίσουμε τα ἀχόρταγα κυκλώματα τῶν παντός εἲδους μεσαζόντων πού ἒκαναν καταθληπτική τήν ζωή μας, τό ἀνάλγιτο κομματικό κράτος πού μᾶς ἐξοντώνει μέ ἀπάνθρωπους, δολοφονικούς φόρους καί ἐξωφρενικές ποινές, να τιμήσουμε μέ τό μέτρο τήν μητέρα Γῆ ἐπιτρέποντάς της να δώση καί στίς ἑπόμενες γεννιές τήν μερίδα που τούς ἀνήκει, να τήν προστατέψουμε ἀπό τήν ἂναρχη δόμηση, ἀπό τα μπετά, τίς καταπατήσεις, τίς κακοποιήσεις, να φτιάξουμε τα νοικοκυριά μας με τα ζῶα μας, να στηρίξουμε ἐναλλακτικές πηγές ἐνέργειας, να προστατέψουμε τά ποτάμια μας, τίς θάλασσές μας, τα ὑπόγεια νερά από τίς μολύνσεις, να προστατέψουμε τα δάση καί τα λειβάδια, να ἐπαναφέρουμε τήν νεολαία μας στήν δημιουργικότητα καί στό ἱερό πνεῦμα τῆς οἰκογένειας.

Δέν μπορεῖ νά ἐπιτρέπουμε νά μετατρέπουν ἀκόμη τήν ζωή μας σε καταθληπτικά τιμολόγια, σε σκληρούς φόρους καί ψυχοφθόρες γραφειοκρατιες .

Ἡ ζωή εἶναι χαρά καί ἀγαλίασις ὃταν εἲμαστε προσαρμοσμένοι στήν κοινότητα, στήν τοπική κοινωνία μέσα στην ὁποία θα βιώσουμε τό μετρο, τήν ἀσφαλεια, τήν ψυχική ἠρεμία.

Δέν θά ὑποκύψουμε στούς αὐθάδεις βιαστές τοῦ συστήματος οἱ ὁποίοι εἰρωνεύτηκαν τήν θέλησι μεγάλης ὁμάδας νέων αὐτοδιοικητικῶν νά ἐπαναφέρουν τόν θεσμό στίς σωστές του βάσεις.

Ἀγωνιζόμαστε λοιπόν, προχωρᾶμε δυνατά, πέρνουμε τήν σκυτάλη ἀπ’ὃσους δέν προσκύνησαν, πετᾶμε ἀπό τίς ψυχές μας ὃλα τά πολιτικά βαρύδια τοῦ παρελθόντος πού ἒχουν μετατραπεῖ σήμερα σέ ἂθλια δεσμά...

 dermatasp@yahoo.gr

( Σ'αὐτό τό βίντεο, μποροῦμε να δοῦμε τό ἒγκλημα πού διέπραξαν !!!,  Προτείνουμε να δεῖ ὁ καθ΄ ἓνας καί ἆλλα βίντεο σχετικά με τήν Ἀναύρα... )Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2021

Αὐτά ὡρίμασαν γιά να λυθοῦν στό 2021 ...
Γιορτάζουμε φέτος διακόσια χρονια ψευτορωμέϊκο καί τά πράγματα ὡρίμασαν γιά να ἐκπληρωθεῖ ὃ,τι ἒμεινε μισό ἀπό τότε... Διότι μετά τόν κορεσμό τῆς ἀναίδειας καί τοῦ ψέματος, ξεκινοῦν πάντα τά ἀντίστροφα...

Σήμερα ἀποκορυφώθηκε ὁ ἀνελέητος πόλεμος ἐναντίον μας μέσα ἀπό τίς παντός εἲδους πανουργίες οἱ ὁποῖες ἐφαρμώστηκαν μέ τόν νόμο ὁ ὁποῖος δολοφονεῖ συστηματικά τήν κοινωνική καί ψυχική ἡρεμία, τήν συνοχή, τήν πρόοδο, τήν κοινωνική μας ἀναπαραγωγή.  

Μέσα ἀπό αὐτόν τόν νόμο πού ἒχουν ψηφίσει αὐταρχικοί ὑπόδικοι οἱ ὁποίοι ἀπαλλάσσονται μεταξύ τους με παραγραφές καί ἀσυλίες, ὁ πολίτης εἶναι διαρκῶς «παράνομος» καί τοῦ ἐπιφυλάσσονται ἐξοντωτικά πρόστιμα, ποινές καί περιπέτειες πού σκοτώνουν τήν ψυχή καί τό σῶμα.

Ζοῦμε σήμερα τήν ἀποκορύφωσι τῆς μεσαιωνικῆς ἠθικῆς τοῦ πολιτικοῦ κόσμου ὁ ὁποῖος ἒφθασε στά ὃρια τοῦ ἀπόλυτου αὐταρχισμοῦ καί τῆς ὓβρεως !

Πρέπει να εἶναι κάποιος  βαριά διεφθαρμένος  ἢ μέγας βλάξ ἂν δέν καταλαβαίνει ὃτι τό μεγάλο παιχνίδι εἶναι στημένο μέ μαθηματική στρατηγική πρίν ἀπό πολλά χρόνια καί ὃτι ὁ ἲδιος μέσα ἀπό τήν ἐπιστημονική παραπληροφόρησι, ἒχει γίνει ἐργαλεῖο του ...

 Ἂς πάρουμε κάποια πράγματα με τήν σειρά γιά να τά δοῦμε στίς πραγματικες τους διαστάσεις.

Τό 1974, με τά πολυτεχνεῖα, ἦρθαν οί μεγάλοι "σωτῆρες" τῆς σύγχρονης μοναρχίας πού πάντα προέρχονται ἀπό τις ἲδιες «ἀντιμοναρχικές» οἰκογένειες και οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τήν «δημοκρατία», νά μᾶς πείσουν γιά τήν "προδοσία" τῆς Κύπρου ἀπό τήν "χούντα" χωρίς ὃμως νά τολμήσουν νά στείλουν τό θέμα στήν δικαιοσύνη γιά να ἀποκαλυφθοῦν ὃλοι οἱ συντελεστές τοῦ ἀνουσιουργήματος...

Οἱ «σωτῆρες» ἒφτιαξαν τίς δομές τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, τοῦ συνδικαλισμοῦ, τοῦ συνεταιρίζεσθαι, τῆς ἐπαγγελματικῆς δράσεως.

Τήν Τοπική Αὐτοδιοίκησι, ἀντί γιά χῶρο πού θά ἑνώνει δημιουργικά τήν κοινωνία, δηλαδή μέσα ἀπό κοινό ψηφοδέλτιο, τήν δίχασαν  βαθιά γιά να αὐτοβασανίζεται καί νά γίνεται στήριγμά τους... Συνέπεια σε ὃλα αὐτά, προοδευτικό χάος καί τρομερά κόστη σέ ὃλα τά πεδία τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν!

Ἒφτιαξαν τόν κομματικό συνδικαλισμό τόν ὁποῖο ἒριξαν στόν δημόσιο τομέα τῆς οἰκονομίας. Μέσα ἀπό αὐτόν, προέκυψαν τάξεις προνομιούχων οἱ ὁποῖες ἒβαλαν βαθιά τό χέρι στήν τσέπη τῶν ἀνοργάνωτων καί ὑπονομεύτηκε στήν συνείδησι τῶν πολιτῶν ἡ ἒννοια τοῦ δημόσιου γιά να γίνει καταφανέστατα στήν κατάλληλη στιγμή τό ξεπούλημα του ἒναντι πινακίου φακῆς ... Οἱ συνδικαλιστές, δέν ἒνοιωσαν καμία ἐνοχή γιά τό ποιός πληρώνει γιά τα ἐπαγγελματικά τους προνόμια, δέν ἒνοιωσαν  τήν ἀνάγκη να ἀντιδράσουν στήν ἀποδεδειγμένη κακή διαχείρησι, ἀλλά ἒγιναν συνταῖροι με τήν κάστα τῶν πονηρῶν διαχειριστῶν !

Στό θέμα τοῦ συνεταιρίζεσθαι πού ἀφορᾶ κυρίως τούς ἀγρότες, ἒπρεπε κι' ἐδῶ να κάνουμε ἐκλογές με παρατάξεις !... Τό τί προέκυψε, εἶναι γιά κλάματα ! Δηλαδή, με 2,30  τό κιλό τό λάδι ἀπό τόν παραγωγό καί κατάθλιψις στήν ὓπαιθρο !

Στό θεμα τῶν ἐπαγγελματικῶν ἐπιμελητηρίων, ἀκριβῶς τά ἲδια... Συνδυασμούς γιά τό κόμμα καί μέσω αὐτῶν, θέσεις γιά τούς πολιτικά ἡμέτερους... Ἒτσι, σήμερα πού οἱ ἐπαγγελματίες κτυποῦνται ἀπ΄ὃλες τίς πλευρές, πού ἐξαναγκάζονται ὃσοι μποροῦν να φεύγουν ἀπό τήν χώρα, τά ἐπιμελητήρια ἁπλῶς παρακολουθοῦν τόν θάνατο τοῦ ἐμποράκου ἐπιδοτούμενα ἀπό τόν ἲδιο ἐξαναγκαστικά γι’αὐτό τό ἒργο...

Καί μετά, ἦρθαν οἱ "ἱστορικές ἀποφάσεις" ...

Οἱ Τοῦρκοι εἶχαν πάρει με τήν πονηρία καί τήν συγκατάθεσι τῶν οἰκογενειῶν τήν μισή Κυπρο...

Ἒτσι, "κινδυνεύαμε" ἀπό την Τουρκία ... Καί ποιός θά μᾶς ἒσωζε; Ἡ Εύρώπη,φυσικά με τήν ΕΟΚ!

Καί μᾶς ἒβαλαν στήν Εὐρώπη βομβαρδίζοντάς μας καθημερινά με ψέματα καί ἐλπίδες ὃτι θά μπαίναμε σε μια κοινότητα 300 ἑκατομυρίων καταναλωτῶν... Ὁπότε θά βρίσκαμε λύσεις καί γιά τά ἀγροτικά μας προϊόντα...

Αὐτή ἡ Εύρώπη ἒδινε ἐπιδοτήσεις γιά ἀεριτζίδικες δραστηριότητες καί πίστευε ὁ καθ'ἓνας ὃτι ἦταν ξένα λεφτά... Δέν τόν ἂφηναν ἢ ὢθησαν να λογαριάζει τί δίνει, τί παίρνει, τί ὑποθηκεύει...

Ἒτσι σιγά σιγά, ἡ Εὐρώπη τοῦ Βορρᾶ μᾶς ἀπογύμνωσε ἀπό τόν δημόσιο πλοῦτο, κτύπησε κάθε παραγωγική μας δυναμική ἐπιδοτώντας τήν ἐξόντωσι της, ἒβαλε ψηλά τόν πῆχυ γιά κάθε ἐπαγγελματική δρᾶσι ὣστε να τόν φθάνουν διαρκῶς και λιγότεροι ντόπιοι, ὑπονόμευσε ὃλες αὐτές τίς πανάρχαιες δομές μέσα ἀπό τίς ὁποῖες διαχέοταν ὁ πλοῦτος μέσα στήν κοινωνία, ἐπέβαλε τήν ἐλευθερία στό ἐξωτερικό ἐμπόριο με ἀποτέλεσμα να κτυπηθεῖ καίρια καθε παραγωγική δρᾶσις ἀπό τήν γεωργία, τήν κτηνοτροφία, μεχρι τήν ἁλιεία.

Ἀλλά ἡ ἀποκορύφωσις τοῦ μυαροῦ της ἒργου ἦρθε ἀργότερα μέσα ἀπό τα μνημόνια καί τίς ἂλλες συμπεριφορές .

Μέ πρόσχημα το δημόσιο χρέος πού ἀποτελοῦσε φυσικά σέ κάποιο βαθμό συνέπεια ἁμαρτωλῶν καταστάσεων καί τό ὁποῖο  ἦταν  ἀπό τά μικρότερα στον κόσμο σέ σύγκρισι με τόν πληθυσμό,  μᾶς ἐπέβαλαν να δανειστοῦμε τεράστια ποσά τά ὁποία νά κατευθύνουμε στις τράπεζες οἱ ὁποῖες δέν ξέρουμε σέ ποιούς ἀνήκουν ...

Ἒτσι πολλαπλασιάστηκε το χρέος και μᾶς κοροϊδεύουν ἀναιδέστατα ὃτι δέν ἦταν βιώσιμο πρίν χρόνια πού ἦταν στο 110% τοῦ ΑΕΠ, ἀλλά θα γίνει βιώσιμο ὃταν φθασει στό 400% !!!

Ἐνῶ ἡ πραγματική ἐξουσία τῆς Εὐρώπης μᾶς χρωστοῦσε γιά ἀναγκαστικά δάνεια τοῦ παρελθόντος μαζί μέ τίς πολεμικές ἀποζημειώσεις ἓνα τεράστιο χρέος, κατάφερε αὐτό τό χρέος νά το περάσει στίς πλάτες μας με ἐργαλεῖα πολιτικούς της παλιάτσους πού διέπραξαν ἓνα ἀπό τα πλέον εἰδεχθῆ ἐγκλήματα τῆς ἀνθρωπότητας !

Γι’ αὐτό τό χρέος μᾶς «ἒδεσαν» νομικά καί ἂνομα, μέ ξένο δίκαιο, ψηφίζοντας χιλιάδες σελίδες τίς ὁποῖες κατάφερναν λέει  να διαβάζουν μέσα σέ ἓνα βράδυ ὃλα τά μνημονιακά τέρατα τοῦ κυνο...βουλίου....  ( Αὐτά πού κάποιοι χειροκροτοῦν στίς πλατεῖες, πού τρέχουν να τούς δώσουν τό χέρι καί πού οἱ ὁμοειδεῖς δῆμοι θεωροῦν ὡς τιμώμενα πρόσωπα!!!...)

Ἒβαλαν ρυθμιστή τῶν οἰκονιμικῶν μας πραγμάτων μία ὁμάδα στυγερῶν οἰκονομικῶν ἐκτελεστῶν πού ὀνομάστηκε «Τρόϊκα»  τήν  ὁποία μετά ἡ σοσιαλ ληστρική ὑπηρεσία τους μέ ἀρχηγό κάποιον πολιτικό ἀναβάτη ὁ ὁποῖος προωθήθηκε λόγω τῶν ἱκανοτήτων του στίς καταλήψεις, ἀναβάπτισε σε θεσμό !!!.. Δηλαδή αὐτός ὁ «ἀριστερός» Τσίπας πού ἒγραψε στά παλιά του ὑποδήματα τό ἀποφασιστικό δημοψήφισμα, τήν μετέτρεψε σέ νομιμότητα!!!

(Στό ψευτορωμέϊκο, θεωρεῖται καταξίωσις και «δημοκρατία» νά βρεθεῖ μία ὁμάδα δέκα ἀτόμων καί νά ἀποφαζίζει κατά πλειοψηφία να κλείνει τόν δρόμο σέ δέκα ἑκατομύρια πολίτες... Ὃποιος ἡγεῖται τέτοιων καταστάσεων, γίνεται λαϊκός ἣρωας καί καταλήγει ἒμμισθος ταγός στό ἐθνικό ...βολευτήριο μέσα ἀπό τό ὁποῖο τό 20% γίνεται πλειοψηφία καί ἀποφασίζει και διατάσσει γιά λογαριασμό τοῦ 50 σύν 1%!...)

Κι’ ἐνῶ φτωχοποίησαν ὃλοι τοῦτοι τόν Ἓλληνα πολίτη ὑπέρ τῶν τραπεζῶν, αὐτές, παρά τό γεγονός ὃτι ἐπωφελήθησαν πολλαπλάσια ἀπό τήν θυσία του, ὂχι μόνον δέν ἒδειξαν ἐπιείκια ἀπέναντι στόν πολίτη πού θυσιάστηκε γι’αὐτές, ἀλλά βρῆκαν τήν εὐκαιρεία νά τοῦ ἁρπάξουν καί τά τελευταία ἲχνη ἰδιοκτησίας του !!!

Καί ἐνῶ θά ἒπρεπε να διαγράψουν τά χρέη ἀπό τήν στιγμή πού τά εἰσέπραξαν πολλαπλάσια σέ βάρος ὃλων μας, τουλάχιστον θά μποροῦσαν νά μᾶς μεταβιβάσουν τό χρέος μέ ἓνα ποσοστό τῆς ἀξίας του.  Ἀντί αὐτοῦ τό μεταβίβασαν σε σκοτεινές συμμορίες ἀπό κερδοσκόπους  ἒναντι ἐλάχιστης τιμῆς καί οἱ ὁποῖες ἀσκοῦν καθημερινά ψυχολογικές πιέσεις ὠθώντας τούς ἀνθρώπους σέ ψυχοφάρμακα καί αὐτοκτονίες !!!

Ἀλήθεια, ποιά σχέσι ἒχει τό σύστημα τῶν πολιτικῶν μέ αὐτές τίς ὁμάδες; ... Ποιά σχέσι μπορεῖ νά ἒχει αὐτή ἡ μεταβίβασις με τίς συνέπειες τῶν ἐγκλεισμῶν λογω «πανδημίας»;...

Σήμερα διαπράττεται ἐθνική γενοκτονία καί ἐθνοκάθαρσις σέ βάρος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ἓνα ποσοστό τῶν ὁποίων μένει ἀκόμη μαγεμένο ἀπό τίς Σειρῆνες τοῦ κομματισμοῦ, τῆς ψεύτικης καί ἀναχρονιστικῆς ἰδεοληψίας, τοῦ φρικτά κατευθυνόμενου ψέματος, τοῦ κατευθυνόμενου «ἀνθρωπισμοῦ» πού αἰσθάνεται ὁ βολεμένος καί ὁ ὁποῖος τοῦ ἀποδίδει συμφέρον...

Στήν θέσι τῶν Ἑλλήνων πού φθείνουν δραματικά, ἒχουμε ἑκατομύρια ἀπό εἰσαγόμενους  τούς ὁποίους κατευθύνουν ὡς «πρόσφυγες» με σκοπό νά ἀλλάξει ὁ ἐθνολογικός χάρτης τῆς χώρας καί τῆς Εὐρώπης  διότι κάποιοι αὐτό ἒχουν ἀποφασίσει...

Καί ἂν κάποιος «προοδευτικός» πού χάνει λάδια ἀπό καμένες φλάτζες στά μυαλά μέ ὀνομάσει «ρατσιστῆ»  θα τοῦ πῶ ὃτι ἀπό τό φτωχό μου εἰσόδημα στέλνω λεφτά σε παιδιά τοῦ Κογκό στήν Ἀφρική καί πού δυστυχῶς  μείωσα τήν ροή διότι δέν μπορῶ νά ἀνταποκριθῶ ἀπό τά χρέη πού μοῦ ἐπέβαλαν με τούς ἂνομους, πανούργους και δολοφονικούς τους φόρους !

Σήμερα, Κυριακή, γράφει ὁ πατήρ Τιμόθεος, τάϊσα τα παιδιά πατάτες γιαχνί καί ἦσαν εὐχαριστημένα !!!...

Τήν ἲδια μέρα, οἱ ὀρδές τῶν βαρβάρων καί τῶν ἀπεσταλμένων στήν χώρα μας, πετοῦν στά σκουπίδια τόνους φαγητῶν πού ἒχουν ἐπιδοτηθεῖ ἂμεσα ἢ ἒμμεσα μέ κόστος αὐτῶν πού δέν ἒχουν νά φᾶνε καί να πληρώσουν καί τό ἠλεκτρικό ρεῦμα !

Ἀλήθεια λοιπόν, αὐτοί οἱ ...αὐαίσθητοι «ἀνθρωπιστικοί» ὀργανισμοί μαζί μέ τούς ἐπαγγελματίες «ἀνθρωπιστές» τοῦ τόπου μας τῶν ὁποίων τά πλοκάμια εἶναι δεμένα μέ ὃλο αὐτό το πανάθλιο μεσαιωνικῆς ἠθικῆς πολιτικοτραπεζιτικό σύστημα , γιατί δέν βλέπουν τούς ἀνθρώπους ὃταν εἶναι μεσα στήν χώρα τους καί νά τούς σώσουν μέ ἐλάχιστο κόστος ἀλλά προτιμοῦν νά τούς ἀφήσουν να κινδυνέψουν μέσα σέ ἐπικίνδυνες διαδρομές, σέ ἀποπνικτικά στρατόπεδα μέ ἀρρώστιες καί σε σαπιοκάραβα ;...

Καί δέν φθάνει μέχρι έδῶ τό κόστος αὐτῆς τῆς ἀνομίας ! Εἶναι πολύ ἀκριβώτερο διότι ἒχει σχέσι με τήν ἀτομική μας ὑγεία !

Ὃλα τά κρούσματα, ξεκίνησαν ἀπό τίς περιοχές τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως καί ἐπεκτάθηκαν στόν περίγυρο μέ ἀποτέλεσμα νά ἒχουν φθάσει σε μοναδικά ποσοστά!

Οἱ Ἓλληνες ἐξαναγκάστηκαν σέ κλείδωμα ἐνῶ οἱ ἀλλοδαποί κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα, κλειδώθηκε ἡ οἰκονομία μας στό μηδέν μέ συνέπειες προσθετικές πάνω στίς συνέπειες τῶν μνημονίων !

Δηλαδή, μνημόνια καί ἐγκλεισμοί, συμβάλλουν στήν πορεία μηδέν τῆς ἐθνικῆς μας οἰκονομίας!!! Μνημονια καί ἐγκλεισμοί, δουλεύουν γιά ἓνα ἂλλο φονικό στάδιο ἐξοντώσεώς μας μέσω τῶν εἰσπρακτικῶν οἱ ὁποῖες πῆραν μπίτ παρά τά χρέη πού μᾶς ἐπιβάρυναν με τά ἂνομα μνημόνια !

Καί ὃλοι αὐτοί λοιπόν πού εἶναι μέτοχοι στό διαβολικό ἒργο, μᾶς κλείνουν μέσα στά σπίτια «γιά το καλό μας» !!!...

Καί πάνω στήν δυστυχία, μᾶς παραγγέλνουν τά βόρεια ἀφεντικά στούς ὁποίους παραδωσαμε τήν ἐξουσία, στούς ὁποίους μένουμε βλακωδέστατα ὑποταγμένοι, τά ὁποία εἰσπραττουν τό καταπέτασμα ἀπό τόν ἐξοντωτικό ΦΠΑ, τά δολοφονικά ΕΜΦΙΑ κλπ, ὃτι δέν ὑπάρχει καμία ἐπιείκια με τήν πληρωμή τῶν φόρων !!!

Καί ἀπό τήν στιγμή πού ἡ ἰδιωτική οἰκονομία εἲτε ὠθεῖται σέ ματαναστεύσι, εἲτε πυροβολεῖται στά δύο μέτρα μέ συνέπεια τήν μείωσι τῶν κρατικῶν ἐσόδων, οἱ «δανειστές» ἀνταποκρίνται πρόθυμοι να μᾶς δανειζουν, με ὑποθήκη και τα τελευταία ἀσημικά...

 Εἶναι ἒνοχοι ὃλοι αὐτοί οἱ  Εὐρωπαῖοι ἐκπρόσωποι γιά τήν σατανική πλεκτάνη σε βάρος ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ, ἑνός ἱστορικοῦ ἒθνους! Συνένοχοι μέ τά ντόπια ὑποτακτικά τους γιά ὓψιστη ἀπάτη, γιά κατά συρροή ἐγκλήματα, γιά σύγχρονη γενοκτονία !

Ἀλλά παράλληλα μέ τήν οἰκονομία, ἒχουμε δραματικές συμπληρωματικές κατολισθήσεις στήν διπλωματία καί στά ἐθνικά θέματα οἱ ὁποῖες ἀπορρέουν ἀπό τίς ἲδιες πιέσεις  ...

Τό μεγάλο ὂνειρο τῶν ἡγετῶν τοῦ ΚΚ γιά «ἐλεύθερη Μακεδονία», μετά ἀπό χρόνια ὑπογράφεται ἐπίσημα ἀπό ἂλλους ...

Πρέπει νά ἒχει περάσει κάποιος ἀπό τό σκοταδιστικό σύστημα τῆς κομματικῆς παιδείας καί νά ἒχει ἐπενδυθεῖ στό δημόσιο γιά να μην ἀντιλαμβάνεται τέτοιες ἐξόφθαλμες καταστάσεις...

Διότι τό διαδικό σύστημα «δεξιά», «ἀριστερά» ἒχει μια βαθιά ἀλληλοσύνδεσι... Τό ἓνα παράγει τό ἂλλο καί ἀναπαράγεται ἀπό αὐτό με κοινό στοχο τήν ποδηγέτησι τῆς κοινωνίας μέσα στά πλαίσια παγκόσμιων σκοπιμοτήτων οἱ ὁποῖες ἐλέγχουν τά βάθη τῆς πολιτικῆς...  Μεγάλο ἐργαλεῖο γι΄ αὐτό τό ἒργο εἶναι ἡ σκοταδιστική ἀπαιδεία πού στηρίζεται στό ψέμα, στήν διαστροφή τῶν ἐννοιῶν, στήν προκατάληψι, στόν φανατισμό, στήν ἂρνησι τῶν πάτριων ἀξιῶν, στό μῖσος ἀπέναντι στήν πατρίδα...

Δέν  ὑπάρχει βέβαια ἀμφιβολία ὃτι ὑπάρχουν ἰδεολόγοι με τίμιες προθέσεις. Ὃπως ὑπάρχουν πάντα οἱ καταλληλοι πού καραδοκοῦν στίς γωνίες γιά νά τίς μετατρέψουν σέ ἒργο... .

Καί οἱ ...κατάλληλοι θά δώσουν τήν εὐκαιρία στούς ἂλλους ...κατάλληλους συν... ἀντιπάλους γιά νά δώσουν λύσεις βοηθούμενοι μέσα ἀπό τίς ἀνάλογες διαδικασίες συλλογικῆς ἀποκοιμήσεως...              

Ἆραγε, χωρίς Τσίπρα, θά μπορούσαμε νά ἒχουμε Κουλη ;...

Δηλαδή τό δίδυμο τῆς ὑποτέλειας στά ἲδια συμφέροντα... Ὁ μέν παραχωρεῖ τούς τίτλους τοῦ μεγάλου και ἱστορικότερου οἰκοπέδου τοῦ πλανήτη, χωρίς κἂν τήν συναίνεσι τοῦ λαοῦ, λές καί εἶναι δικό του, ὁ δέ πού «διαφωνεῖ», ὂχι μόνον ...ἀδυνατεῖ στήν συνέχεια να καταγγείλει τήν προδοσία, ἀλλά με περισσό πάθος ἐφαρμώζει τό ἐθνικό ἀνουσιούργημα !

Καί δέν φθάνουν ὡς ἐδῶ οἱ ἐθνικές μας κατολισθήσεις... Ἒχουμε καί τό Αἰγαῖο μέ τους Τούρκους, ἒχουμε καί τήν Θράκη, ἒχουμε...

Ἂν  κάποιος ἀμφισβητεῖ ὃτι τα πράγματα ἒχουν σχεδιαστεῖ ἀπό βαθιά βρώμικους ἐγκεφάλους πρός μία σκοτεινή σκοπιμότα, ἂς ἀπαντήσει στά ἑξῆς :

1ον  Οἱ τελευταῖοι  Ἓλληνες ἐκδιώχτηκαν ἀπό την Κωνσταντινούπολι τό 1955, στήν συνέχεια ἀπό τήν Ἰμβρο, τήν Τένεδο καί ἀλλοῦ κατά παράβασι ἠθικῶν νόμων και διεθνῶν συνθηκῶν. Ποιά σκοπιμότητα ἐπέβαλε στους πολιτικούς μας ἡγέτες να δεχτοῦν Τουρκικό προξενεῖο στήν Θράκη καί την στιγμή μάλιστα πού δέν ἀναγνωρίζεται ἐκεῖ τουρκική μειονότητα ἀλλά θρησκευτική ;

2ον Ἡ Τουρκία ἀπό τό 1990 περίπου, ἒχει ξεκινήσει ἓνα πρόγραμμα πολεμικῶν βιομηχανιῶν προσβλέποντας πρός τήν στρατηγική αὐτοδυναμία ἡ ὁποία ἀποτελεῖ προϋπόθεσι γιά πολιτικές ἀπεξαρτήσεις και βλέψεις ἐναντίον γειτόνων τίς ὁποίες διακαῶς δέν κρύβει καί τίς ὁποῖες περνᾶ μέ πάθος καί μέσα στό σύστημα τῆς ἐθνικῆς της παιδείας. Μέ λίγη προσπάθεια, εἶναι ἀντιληπτό ὃτι συμπολίτευσις καί ἀντιπολίτευσις ἐκεῖ ἐρίζουν μεταξύ τους γιά τό ποιός θα εἶναι πιό διεκδικητικός... Ἐρώτημα : Γιατί ἐδῶ στόν ἲδιο χρόνο ἐξοντώνουν τίς πολεμικές βιομηχανίες,  στέλνουν στό ἐξωτερικό τούς ἐπιστήμονες καί περνοῦν στήν παιδεία ἐξωπραγματικές εἰκόνες εἰρήνης ἀνάμεσα σε θύματα καί στόν μοναδικό λαό πού διδάσκεται νά εἶναι ὑπερήφανος γιά τίς κατακτήσεις του, τίς ἁρπαγές καί τίς γενοκτονίες του ;

3ον Μέ δεδομένους τούς ὑπερεξοπλισμούς τῆς Τουρκίας γιατί ἀπό τό 2012 μέχρι τό τέλος τοῦ Τσίπρα  ἂφησαν τά ἀεροπλᾶνα χωρίς ἀνταλλακτικά καί ἀγόρασαν ὑποβρύχια χωρίς ὃπλα;

Ἂς ἀρκεστοῦμε σ’αὐτά...

Διότι τό ζητούμενο εἶναι ἐμφανέστατα ἡ προώθησις τῆς στρατιωτικῆς ἀνεπάρκειας ... Ναί μέν ἒχουμε ἀριθμούς γιά να κοιμίζουμε τούς ἀδαεῖς, ἀλλά στόν χρόνο χ δέν θά ὑπάρχει ἡ οὐσιαστικη ἐπάρκεια γιά τήν προστασία τοῦ Αἰγαίου τό ὁποῖο πρέπει να περάσει καί αὐτό μέσα στά Γερμανικά συμφέροντα μέσω Τουρκίας !!!...

(Αὐτό, εὐτυχῶς ἀνατρέπεται σήμερα μέ πρωτοβουλίες τῶν στρατιωτικῶν καί παρά τίς κυβερνητικές παλινωδίες ἐξ αἰτίας τῶν Γερμανικῶν πιέσεων...)

Ἡ πολιτικη τοῦ drag nach Ost, καλά κρατεῖ ... ( Δηλαδή, τήν στιγμή πού τά ἀμούστακα τῆς παιδείας μας εὐνουχίζονται στήν σκέψι ἀπό τα κόμματα, περνοῦν οἱ μεγάλες πολιτικές τίς ὁποῖες στήν συνέχεια αὐτά μέσα ἀπό τήν ἂγνοια καί τήν βλακία ὑποστηρίζουν...)

Καί δέν σταματᾶ ἐδῶ ἡ θρασύτητα τῶν «ἑταίρων» καί τῶν «συμμάχων» μας στούς ὁποίους μᾶς μάντρωσαν οἱ πολιτικοί «σωτῆρες» γιά νά μην μᾶς φάει ὁ λύκος πού λέγεται Τουρκία...

Ἐδῶ σήμερα, μερίδιο ἀπό τίς σάρκες μας ἒχει καί ὁ λύκος καί ὁ Εὐρωπαῖος  χασάπης ...

Ὁ λύκος ἐνισχύεται μέ ὃπλα, μέ χρῆμα καί στηρίζεται διπλωματικά !

Ἐνῶ τό θῦμα ὑπονομεύεται παντοῦ καί οἱ φυσικοί του σύμμαχοι καταγγέλλονται ὡς ἐχθροί τῆς Εὐρώπης !!! (Βλέπε στάσι Γερμανίας καί Ἀμερικανῶν ἀπέναντι σέ Αἲγυπτο... )

Βέβαια, εἶναι βαθύ τό σκοτάδι πού διανύει ἡ ἀνθρωπότητα .... Αὐτό ὃμως πού διανύει ἡ πατρίδα μας, ἀποτελεῖ πραγματικό ἒρεβος !!!

Καί εἶναι βαριά ἀδικαιολόγητο γιά μᾶς τούς ἀποδέκτες οἱ ὁποίοι δεχτήκαμε τήν καρατόμησι τῆς σκέψεως ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μαζί μέ τήν ἱστορικη πεῖρα τήν οὐσία τῆς παιδείας μας .

Τά δύο μεγάλα ἐργαλεῖα πού εἶναι ἡ παιδεία καί ἡ ἐκκλησία, τά ἐντάξαμε σέ σκοτεινές πανάθλιες σκοπιμότητες ἢ τά ἀντιμετωπίσαμε με ρηχές προκαταλήψεις, στοιχεῖα πού μᾶς ἐπέβαλαν συστηματικά καί ὑποχθόνια μέσα ἀπό τίς  ἒκφυλες «ἰδεολογίες» τους ...

Ἀντί νά κάνουμε τήν Ἀθήνα πρωτεύουσα τοῦ πνευματικοῦ κόσμου μέσω τῆς παιδείας καί τοῦ πολιτισμοῦ, ὃπου ἀπό δῶ θά συντονίζονταν γιά δράσεις καί ἀντιστάσεις ὃλοι οἱ σοφοί τῆς γῆς, τήν καταντήσαμε πρωτεύουσα τοῦ τρίτου κόσμου!!!

Ἀντί οἱ ταγοί τῆς ἐκκλησίας νά ἐκμεταλλευτοῦν αὐτή τήν ἡγετική ἱστορική δυναμική πού τῆς δίνει τά ὃπλα να ρυθμίζει καί νά ἐπιβάλλει πολιτικές εἰρήνης καί συνυπάρξεως ἀνάμεσα στούς ὀρθόδοξους λαούς, κατήντησε ἒκφυλο ἐργαλεῖο πού τρέχει πίσω ἀπό τούς πολιτικούς, ὑποθάλπτοντας συγκρούσεις καί ἐξυπηρετώντας τά ἲδια μ’αὐτούς συμφέροντα !

Ἒτσι, ἀφήνεται ἢ προωθεῖται ἡ σύγκρουσις ἀνάμεσα σέ Οὐκρανική καί Ρώσικη ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἐξελίσσεται καί σέ ἐθνική σύγκρουσι με ἀπροσδιόριστες συνέπειες στήν παγκόσμια εἰρήνη.

Μέγιστο ἐργαλεῖο κοινωνικῆς ἀποβλακώσεως πού ἐπιτρέπει ἢ βοηθᾶ να περνοῦν ὃλα αὐτά, εἶναι καί ἡ χειραγωγούμενη «δημοσιογραφία» !

Ἡ ἱστορία ὃμως καί οἱ πραγματικές της ἀρχές, εἶναι ἡ ἀλήθεια καί τό αἷμα πού ἒχυσαν γι’ αὐτήν οἱ πραγματικοί δημοσιογράφοι ! Γιά χάρι αὐτῆς, καμία ἂποψις καί καμία πληροφόρισις δέν ἐπιτρέπεται να ἀποκλείεται διότι ἓνα καί μόνο ἁπλό στοιχεῖο μπορεῖ να ἀποτρέψει τό ἂδικο.  

Ἐδῶ, ἒχει καταντήσει μαύρη προπαγάνδα στά χέρια πραγματικῶν ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ ὁποῖες κατηγοροῦν καί καταδικάζουν ὡς «ἐγκληματίες» αὐτούς πού μποροῦν νά διαταράξουν τόν κοινωνικό ὓπνο καί τό μυαρό τους ἒργο...

Ὃλα αὐτά, εἶναι κομμάτι ἀπό το μεγάλο παιχνίδι τοῦ ὁποίου εἲμαστε τά μεγάλα θύματα... Ἡ ὡριμότητα τοῦ κακοῦ πού προσδοκᾶ ἐπειγόντως ἀπάντησι.

 Ἂν σέ συγκίνησαν, τά κοινοποιεῖς παντοῦ σπάζοντας κάθε διχαστική προκατάληψι καί συνυπάρχοντας με τόν κατά φαντασία πολιτικό σου «ἀντίπαλο»... διαφορετικά, φόρεσε τήν μάσκα σου καί περίμενε στόν καναπέ νά περάσει ἡ κρίσις τῆς «πανδημίας», νά πάρεις τό πιστοποιητικό τοῦ πειραματόζωου, να ξεσπιτωθεῖς ἀπό τά χρέη καί νά παρακαλεῖς νά σοῦ ἐπιτρέψουν να κυκλοφορεῖς στήν πλατεῖα ἢ στόν δρόμο στόν ὁποῖο ὃποιος παραβιάζει τά ἐθνικά σου σύνορα, κυκλοφορεῖ ἐλεύθερα καί χωρίς να δέχεται πειράματα στό σῶμα του και στήν ψυχή του!!!...