ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Ποιά εἶναι ἡ Ἀντιγόνη πού ἒδιωξαν ἀπό τά σχολεῖα ...

Ἡ θλῖψις τῆς Ἀντιγόνης...
Ὃποιος θέλει να διαπράξει τέλειο ἒγκλημα, δέν ἀρκεῖσαι στα σωματικά κτυπήματα ἀλλά προχωρᾶ στό στοιχεῖο πού συγκρατεῖ τά μέλη τοῦ σώματος.
Δηλαδή στήν  ψυχή !
Μπορεῖ να κτυποῦν τό σῶμα διάφοροι καιροί, τύραννοι, διαβόλοι μεταλλαγμένοι σε "σωτῆρες", Τρόϊκες μεταλλαγμένες   σε  "θεσμούς" οἱ ὁποῖες μεταλλάξεις, ἀποτελοῦν τήν μοναδική ἀποκορύφωσι τῶν ... σοσιαληστρικῶν δικαιώσεων , δέν πετυχαίνουν ὃμως τίποτα, ἂν δέν φτάσουν στήν ψυχή!.....
Καί ψυχή τοῦ σώματος, τοῦ λαοῦ ἐδῶ, εἶναι ἡ ἲδια  του ἡ παιδεία, ἡ ἱστορία, ἡ γλῶσσα , οἱ παραδόσεις του, στοιχεῖα ὃλα αὐτά που συνθέττουν τό ἠθικό του ὑπόβαθρο.
Ὃ,τι φυσικά ἀπό αὐτά ἀπέμεινε γιατί τό ἒγκλημα ἒχει βαθιές ρίζες, εἶναι  ἀπό χρόνια σχεδιασμένο, διαπράττεται σταδιακά, μεθοδικά καί ἐπιστημονικά. Ἁπλῶς σήμερα φθάνει στήν ὁλοκλήρωσί του.
Ἒχθές παραποιοῦσαν τήν ἱστορία μέ τούς "συνοστισμούς" τῆς Σμύρνης, με τίς θρασύτατες ἀμφισβητήσεις μεγάλης σημασίας ἱστορικῶν μας γεγονότων καί μέ ἆλλα τραγικά !
Σταδιακά μᾶς βομβάρδιζαν οἱ "ἀριστεροί δημοκράτες" μέ τήν αὐθάδη ἀπαίτησι να σταματήσουν οἱ ἐθνικές ἑορτές καί στρατιωτικές μας παρελάσεις διότι εἶναι ξεπερασμένες, ἑνῶ στήν θέσι τους νά μποῦν αὐτές τῶν τρανσέξουαλ !
Πρίν λίγους μῆνες, μάθαμε ὃτι ἀποβἀλλεται ἀπό τά σχολεῖα ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους, ἓνα ἒργο που τό σέβονται σε  ὃλον τόν κόσμο καί το ὁποῖο ἀποτελεῖ τόν ὑμνο τῆς  δημοκρατίας ! Καί μάλλιστα αὐτοί πού διάπραξαν τήν ἐνέργεια, εἶναι ἀκριβῶς αὐτοί πού προσδιόριζαν τούς ἑαυτούς των ὡς ἀκραίους "δημοκράτες" !
Σήμερα μάθαμε ὃτι  δίνουν τό ἀνάλογο ἐξοντωτικό κτύπημα στήν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους !
Καί ἡ ἐπίσημη ἐκκλησία, ἁπλῶς ψέλησε δύο ψυθήρους ὡς ἀντίδρασι γιά τήν περιθωριοποίησι τῶν θρησκευτικῶν καί κάθε ἠθικῆς ἀγωγῆς στα σχολεῖα, ὃπως καί ἡ μεταλλαγμένη μέ παλιά φθαρμένα ὑλικά  ὡς"δεξιά ἀντιπολίτευσις", πυροβολεῖ μέ ἂσφαιρα πυρά ἀπέναντι σέ ὃλα αὐτά, γιά να μαντρώσει τούς ἀφελεῖς και να τούς βάλλει στό μαντρί τοῦ τρεῖς ἐξαμαρτεῖν ...
Ἀλλά ἂς δοῦμε λίγο ποιό εἶναι αὐτό τό ἱερό θεατρικό ἒργο πού ἒπαιζαν οἱ ἀρχαῖοι ἠθοποιοί, δηλαδή αὐτοί πού ποιοῦσαν  τό ἦθος στήν κοινωνία, τό ὁποῖο ἒργο διαπαιδαγώγησε  ἀμέτρητες γενιές ἀνθρώπων ἀπό τότε μέχρι σήμερα καί σε ὃλο τόν κόσμο ;
Ἡ ἱστορία  ἒχει ὡς τόπο τίς Θῆβες. Κύρια πρόσωπα τοῦ ἒργου εἶναι ὁ βασιλεύς Κρέων, ἡ Ἀντιγόνη, ἡ ἀδελφή της Ἰσμήνη, ἡ βασίλισσα Εὐρυδίκη, ὁ Μάντης, Τειρεσίας, ὁ χορός καί ο Αἲμων γυιός τοῦ βασιλιά .
Οἰ δύο ἀδελφές εἶχαν καί δύο ἀδέλφια τά ὁποῖα  φιλονεικοῦσαν  μεταξύ τους γιά τήν ἐξουσία . Τόν Ἑτεοκλῆ καί τόν Πολυνείκη .
Ὁ δεύτερος ἐπειδή θεώρησε ὃτι ἀδικήθηκε ἀπό τόν ἀδελφό του πού ἦταν στόν θρόνο και δέν τοῦ παρέδειδε τήν ἐξουσία ἐπειδή θα κυβερνοῦσαν ἐκ περιτροπῆς, ἒφερε στρατό ἀπό τό Ἆργος ἐναντίον  του καί στόν πόλεμο  που ἀκολούθησε, σκοτώνονται καί οἱ δύο.
Ἒτσι ἒγινε βασιλιᾶς ὁ Κρέων ὁ ὁποῖος ἒδωσε διαταγή να μήν ταφεῖ τό σῶμα τοῦ Πολυνείκη διότι εἶχε στραφεῖ κατά τῆς πατρίδας του.
Ἒπρεπε να μείνει ἂταφος καί να τόν φᾶνε τα ἀγρίμια ! Ἀπόφασις πού ἦταν ἀντίθετη στούς ἱερούς κανόνες τῆς ἠθικῆς καί τῶν Θεῶν !
Ἡ ποινή γιά τόν παραβάτη, θά ἦταν ὁ θάνατος !
Ἐδῶ ἀκριβῶς ξεκινᾶ ἡ οὐσία που ἀποτελεῖ καί τό αἰώνιο μεγαλεῖο τῆς ἀνατάσεως τῆς ψυχής  τοῦ άνθὠπου . Καί πολύ μεγάλη σημασία ἒχει ἐπίσης ὃτι ὁ ἂνθρωπος ἐδῶ εἶναι γυναῖκα !
Δύο μορφές ἀντικρουόμενες στό πρόσωπο τῶν δύο γυναικῶν, εἶναι αὐτές πού ἐδέχτηκαν τήν συμφορά τοῦ χαμοῦ δύο δικῶν τους ἀνθρώπων.  Ἡ Ἀντιγόνη και ἡ Ἰσμήνη .
Ἡ Ἀντιγόνη, εἶναι τό στοιχεῖο τό πραγματικά ἀντιστασιακό πού ὑπακούει στόν νόμο τῆς ἠθικῆς καί τῶν Θεῶν ὁ ὁποῖος  βρίσκεται ἀπείρως ὑψηλώτερα ἀπό τόν ἐπίγειο νόμο τῶν ἀρχόντων , ἐνῶ ἡ Ἰσμήνη εἶναι δειλή , μοιραία καί ἂβουλη  πού φοβᾶται να παραβεῖ τόν νόμο τοῦ βασιλιᾶ .
Στόν μεταξύ τους διάλογο, ἡ πρώτη δίχνει τήν ἀποφασιστικότητά της ἀπό τήν πρώτη στιγμή νά πάει ἀντίθετα στόν νόμο τοῦ ἂρχοντα και να θάψει μαζί μέ τίς πρέπουσες τιμές τόν ἀδελφό της, χωρίς να λογαριάζει συνέπειες, ἑνὼ ἡ ἂλλη μέσα ἀπό πολλές δικαιολογίες προσπαθεῖ να καλύψη τόν φόβο της, τόν συμβιβασμό και τήν ἡττοπάθειά της.
Δηλαδή σε ποιό ἐλεύθερη ἀπόδοσι, ἡ πρώτη στήν σημερινή ἐποχή θα σήκωνε ἐπανάστασι ἀπέναντι στούς νόμους καί στίς ἀποφάσεις ἀθλίων ἀρχόντων  που ἒχουν παραδόσει τήν χώρα στα ξένα ἁρπακτικά, που ἒχουν νομοθετήσει νόμους πού παραβιάζουν τήν ἠθική τάξι, τό ἀνθρώπινο δίκαιο καί λειτουργοῦν ὑπέρ αὐτῶν .
Ἑνῶ ἡ Ἰσμήνη, ἀπό φόβο ἀπέναντι στήν ἐξουσία ἢ ἀπό προσωρινό βόλεμμα, θά ἐδέχετο στερήσεις, κοινωνικές ἀδικίες, ἐγκλήματα τῆς ἐξουσίας, παραβιάσεις ἠθικῶν κανόνων, ἠθικῶν ἀξιῶν, ἀνατροπή τῶν πάντων πρός τό κακό καί θά ἒτρεχε με κάθε τρόπο  να πληρώσει τίς ἂνομες φορολογικές ὑποχρεώσεις που τῆς ἐπέβαλαν !
Ἀλλά ἡ πρώτη, μέ τήν ἀνώτερη στάσι της, τελικά θα ἀνατρέψει τά πάντα καί ἡ ἲδια δεν θα ζήσει να δεῖ τίς ἀνατροπές ὃπως ἀκριβῶς δέν ἒζησαν οἱ πλεῖστοι που εἶπαν τα μεγάλα ΟΧΙ στήν ἀνθρωπότητα !
Διότι ἡ ψυχή τοῦ ἐπαναστάση, αὐτοῦ δηλαδή πού ταξιδεύει με πυξίδα τούς  Θεϊκούς νόμους, δέν ἒχει ἐδῶ πατρίδα!
Τελικά ἡ Ἀντιγόνη θανατώθηκε μέ τρόπο ἀργό διότι ὁ ἂρχοντας τήν ἒκλεισε σε μία σπηλιά χωρίς τροφή καί νερό περίπου ὃπως σήμερα θανατώνουν οἱ σημερινοί ἂρχοντες τούς Ἓλληνες ἐπειδή ὃλη τους ἡ ἱστορική διαδρομή εἶχε τό πνεῦμα τῆς Ἀντιγόνης.
Μάταια ὁ μάντης Τειρεσίας διαμήνυε στήν Ἐξουσία ὃτι ἀσεβεῖ ἀπέναντι στήν θέλησι τῶν Θεῶν !
Διότι σέ λίγο, ἡ Θεϊκή τάξις τά βάζει ὃλα στήν θέσι τους καί στόν πρέποντα χρόνο ἀφοῦ πρῶτα ἒχει δοκιμάσει τόν ἂνθρωπο .  
Ὁ γυιός τοῦ Κρέοντα ὁ Αἲμων, εἶναι ἐρωτευμένος μέ τήν Ἀντιγόνη καί μόλις μαθαίνει τό γεγονός  αὐτοκτονεῖ .
Ἀπό αὐτό το σημεῖο ξεκινᾶ τό δρᾶμα τῆς ἀλλαζονικῆς ἐξουσίας . Ἡ βασίλισσα, δέν ἀντέχει τόν χαμό τοῦ γυιοῦ της καί αὐτοκτονεῖ ἐπίσης!
Στό τέλος ὁ Κρέων περιφέρεται ὡς φάντασμα μέσα στήν ἂλλοτε ἰσχῦ του καί κατηγορεῖ τόν ἑαυτόν του γιά τἰς ἀσύνετες ἀποφάσεις του πού διέλυσαν τό παλάτι του !
Αὐτά φυσικά ἀναγγέλλει καί σήμερα ὁ μάντης Τειρεσίας γιά τούς Γερμανούς, ὃπως ἐδῶ εἶχε προειδοποιήσει τόν Κρέοντα !...
Αὐτό εἶναι περιληπτικά τὀ ἒργο τό ὁποῖο οἱ δουλοπρεπεῖς ἂφρονες μιᾶς πλασματικῆς ἐξουσίας, ἀποβάλλουν ἀπό τα σχολεῖα με καταφανέστατο αἲτιο τήν πραγματικά ἐκπαιδευτική του ἀξία.
Γιά να μήν μάθουμε ἢ συνειδητοποιήσομε ὃτι ἡ ἐξουσία τους στηρίζεται σε δουλοπρεπεῖς καί φοβισμένους "πολίτες" ὃμως ἀκριβῶς ἀναφέρεται στό ἒργο με τήν Ἰσμήνη ...
Διότι ἂν ἐπικρατοῦσε καί σήμερα τό  πνεῦμα τό γνήσια ἀντιστασιακό, δηλαδή τό πνεῦμα τῆς Ἀντιγόνης, κύριος ἀγώνας στά σχολεῖα  θά ἦταν ὂχι μόνον να μελετᾶται σωστότερα τό ἒργο στα  Λύκεια ἂλλά ἀντίθετα να προστεθεῖ και στα ἀναγνωστικά τοῦ δημοτικοῦ .
Εἲδαμε λοιπόν τό πνεῦμα τῶν χειραγωγημένων χθεσινῶν ἀντιστάσεων ! Λεφτά ! Λεφτά ! Λεφτά ! Πενταμελῆ καί ἐκδρομές γιά διασκέδασι !
Ἒτσι, σκοτώθηκαν οἱ ἀντιστάσεις καί βρῆκαν ἐλεύθερες εἰσόδους τά νέα  φροῦτα !!!
Οί τρανσέξουαλ σχέσεις στά σχολεῖα!
Δέν κρίνουμε τίς σεξουαλικές ἰδιαιτερότητες κανενός, διότι δέν μᾶς ἀφοροῦν. Ἀλλά οἱ άρχαῖοι ἒλεγαν : Τά ἒν οἲκω, μή ἒν δήμω ...
Σέ ποιό ἐλεύθερη μετάφρασι, ὃ,τι κάνεις μέσα στήν κατοικία σου εἶναι ἁπόλυτα προσωπικό σου θέμα καί δέν ἀφορᾶ τόν δῆμο, δηλαδή τόν λαό .
Διοτι σε διαφορετική περίπτωσι, ἐπειδή τήν πολιτεία τήν ἐνδιέφερε νά ὑπάρχει ὑγιής τάξις στήν  κοινωνία, σε ὃσους  τίς έν οἲκω ἰδιαιτερότητες τίς μετέφεραν μέ ἀναίδια στόν δῆμο, ἀπαντοῦσε με τον νόμο πού ἒλεγε :
Ἀπαγορεύεται 1ον Νά γίνεις ἂρχοντας 2ον Νά γίνεις ἱερέας, 3ον Να δικηγορεῖς σε δημόσια δίκη, 4ον  Νἀ πάρεις ὁποιοδήποτε δημόσιο ἀξίωμα μέσα στά ὃρια τοῦ δήμου καί ἒξω άπό αὐτά 5ον Νά ἀσκεῖς τα καθήκοντα τοῦ κήρυκα 6ον Νά μπαίνεις σε δημόσιους χώρους, σε στεφανοφορίες και να περιφέρεσαι σε ἱερούς χώρους πού ἒχουν καθαγιαστεῖ μέ ράντισμα .
Ἡ παράβασις τῶν πάρα πάνω, τιμωρεῖται μέ θάνατο !
Τί κατάλαβες λοιπόν, ἀγαπητέ φίλε ; Μπῆκαν στήν πόλι οἱ ὀχτροί κι'ἐσύ, δυστυχής, μοιραῖος καί ἂβουλος, οὒτε ἓνα δάκρυ γιά τήν Ἀντιγόνη πού σέ βλέπει ἀπό ψηλά καί θλίβεται ἡ ψυχή της !!!

Παναγιώτης  Δερματᾶς 

Δεν υπάρχουν σχόλια: