ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

ΟΛΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ....

Αὐτοί πού εὐθύνονται  για τήν καθημερινή ἀνασφάλειά μας, φυλλάσσονται με διπλοβάρδιες ἀπό τήν ἀστυνομία !
Ἂν καί ἒπρεπε να ἰσχύει τό ἀντίθετο... 
Ἃλλωστε ἀπολαμβάνουν ὑπέρμετρα  οἰκονομικά ὠφέλη σέ σχέσι μέ τόν ὑποσιτιζόμενο πολίτη καί ἑπομένως μποροῦν να καλύψουν με ἰδιωτικές ἑταιρίες τήν ἀσφάλειά τους....
Ὁ πόλίτης, πού πληρώνει τό κόστος τῆς ἀνεπάρκειας τῶν πάρα πάνω, καθώς καί τούς ἐπαχθεῖς φόρους, ἒγινε ἓρμαιο τῶν ντόπιων καί ξένων κακοποιῶν οἱ ὁποῖοι δροῦν πολλαπλασιαστικά !
Τό σύνταγμα μας, δέν ἀναγνωρίζει διακρίσεις .
Ἂν παραβλέψουμε τίς εὐθῦνες τῶν πάρα πάνω πολιτικῶν καί τούς θεωρήσουμε ἁπλούς πολίτες, τό ἲδιο δικαίωμα πού ἒχει στήν ἀσφάλεια ὁ Σημίτης, εἶχε καί ἡ Μυρτῶ, εἶχε καί ἡ ἡλικιωμένη γυναῖκα  στήν Καλαμάτα πού τήν κακοποίησαν παιδιά τῶν ...εὐπαθῶν ὁμάδων οἱ ὁποῖες ἀπολαμβάνουν ἰδιαίτερα κοινωνικά προνόμια ..., ἒχει καί ὁ καθ΄ἓνας μας.
Εἶναι ἱερό  χρέος τοῦ κάθε πολίτη να ὑπερασπιστεῖ τά δικαιώματά του .
Αὐτό ἒκανε ἡ μητέρα τῆς Μυρτῶς !  Δηλαδή ἀγωγή ἐναντίον τῆς πολιτείας ἡ ὁποία ὢφειλε νά ἒχει ἐλέξει ποιοί μπαίνουν μέσα στήν χώρα καί νά εἶχε πιστοποιήσει ὃτι δέν εἶναι ἁπλοί ἢ ἐν δυνάμει κακοποιοί.
Αὐτό δικαιοῦνται καί οἱ συγγενεῖς  τῆς ἡλικιωμένης καί τό κάθε θῦμα πού ὑπέστη τίς συνέπειες τῆς πολιτικῆς τους !
Τό πολύ σκύψιμο καί ἡ ἡττοπάθεια, βλάπτουν ἀνεπανόρθωτα...
Ἀπάντησις στά δεινά μας πού ἀποτελοῦν συνέπειες ἀνεπάρκειας ἢ σχεδιασμῶν, ἀποτελεῖ ἡ ἀντεπίθεσις .
Λεπτομέρειες γιά τίς ἐνέργεις τῆς μητέρας τῆς Μυρτῶς ἐδῶ
Γιά τήν ἐπαίσχυντη πρᾶξι στήν Καλαμάτα ἐδῶ .
Τό πάθημα τῆς ἡλικιωμένης, ἀποτελεῖ κόλαφο  ἐνάντια στήν ἀνεπάρκεια τῆς πολιτείας να διασφαλίσει τήν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν, κόλαφο ἐνάντια στά βολεμένα τσιράκια τοῦ συστήματος πού ξερνοῦν ἐμμετίλες μέ τά λόγια τους καί τίς πράξεις τους ἐνάντια στά πραγματικά  θύματα πού εἶχαν τήν ἀτυχία να γενηθοῦν Ἓλληνες καί οἱ ὁποίοι λύγισαν ἀπό τό βάρος να τά ταΐζουν !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: