ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Ἡ ὁμιλία μου στό Σύνταγμα ....

Αὐτά θά ἢθελα να πῶ ὡς κοινός πολίτης, ἐκφράζοντας τόν συμπολίτη μου ὁ ὁποῖος δέν θα ἐκφραστεῖ  ἀπό τούς ὁμιλητές γιά λόγους ἰσχυρῶν πιέσεων ...

Συνελληνίδες, Συνέλληνες
μεγαλειώδης συγκέντρωσις τῆς Θεσσαλονίκης δέν ὑπῆρξε ἓνα τυχαῖο γεγονός.
Ἦταν ἓνας σεισμός πού ἒβγαλε τήν πρώτη δόσι τῆς συσσωρευμένης ὀργῆς τῶν πολιτῶν οἱ ὁποῖοι σταυρώνονται καθημερινά σε ὃλα τά μέτωπα .
Ἐκδηλώθηκε ὡς ἀντίδρασις ἀπέναντι σε ἓνα διαρκές ξεπούλημα τῆς ἐθνικῆς ὑποθέσεως τῆς Μακεδονίας ἀλλά μέσα, πέρα ἀπό τίς ἐθνικές, ἒχει ἐξ ἲσου ἰσχυρές κοινωνικές διαστάσεις.
Σ’αὐτήν, ἐκδηλώθηκε μιά βαθιά ὡριμότητα τῶν πολιτῶν οἱ ὁποῖοι ἒχουν ὑπερβεῖ τίς πολιτικές ἡγεσίες που ἒχουν φερθεῖ ἀνάξιες τῶν περιστάσεων.
Ἐδῶ, οἱ ὁμιλητές ἒθιξαν πράγματα πού συζητᾶμε μεταξύ μας καί τα ὁποῖα οἱ κατεστημένες πολιτικές κεραῖες ἀδυνατοῦν πᾶντα να συλλάβουν διότι θεωροῦν ξένη ὑπόθεσι τα δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων πού ζοῦν ὡς μειονότητες στόν περίγυρο καί οἱ ὁποῖες βάναυσα καταδυναστεύονται.
Εἶχε μέσα της, ἐλεγχόμενη ὀργή ἀπέναντι σε μία πολιτική ἡγεσία ἡ ὁποία μέ τήν ἲδια εὐκολία πού ξεπουλά ἱστορικά μας δικαιώματα, ξεπουλᾶ τά κοινωνικά δικαιώματα καί τίς ἀξίες τῶν πολιτῶν σε ξένα συμφέροντα !
Τό πολιτικό σύστημα, μέ τήν ἲδια ἀπάθεια πού ἀντιμετώπησε τήν καταπάτησι τῶν δικαιωμάτων καί τῶν ἐλευθεριῶν τῶν Ἑλλήνων πού ζοῦν στό κρᾶτος τῶν Σκοπίων, με τήν ἲδια ἀντιμετώπησε τήν ἂδικη φυλακισι τοῦ μητροπολίτη Ὠχρίδος ἐπειδή ἀρνήθηκε να ὑπηρετήσει ὃλες αὐτές τίς ἂθλιες σκοπιμότητες τῶν Σκοπιανῶν, μέ τήν ἲδια ἀντιμετώπησε τήν σκληρή καταπίεσι τῶν Ἑλλήνων τῆς Β. Ἡπείρου ἀπό τό καθεστός Ράμα πού γκρεμίζει τα σπίτια καί τούς ἁρπάζει τίς περιουσίες, με τά ἲδια αἰσθήματα καί λογικές, ἀντιμετωπίζει τό ξεσπίτωμα τῶν Ἑλλήνων μέσω τῶν πλειστηριασμῶν πού προγραμματίστηκαν νά πάρουν μορφή μαζικῆς χιονοστιβάδας, τά προβλήματα τῆς τεχνιτῆς ἀνεργίας τῶν νέων οἱ ὁποίοι ἐξαναγκάζονται σε μετανάστευσι, τά καθημερινά προβλήματα τοῦ Ἓλληνα πολίτη ὁ ὁποῖος πέφτει σέ κατάθλιψι, σε μαρασμό, βρίσκει διέξοδο στήν ἀπομόνωσι καί στήν αὐτοκτονία, τά προβλήματα τῶν νοικοκυριῶν, τῶν συνταξιούχων, τῆς νεολαίας ἡ ὁποία ὁδηγεῖται σἐ τεχνιτή ἀποσύνθεσι !
Ὃταν ἐκλείψουν οἱ Ἓλληνες, μέσα ἀπό τήν προγραμματισμενη ὑπογενητικότητα, τότε, ποιός θα μιλᾶ γιά Μακεδονία, γιά Θράκη, ἀκόμη γιά Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά καί ὑπόλοιπη Ἑλλάδα ;
Ἒχουμε λοιπόν παραλληλα κτυπήματα σε δύο βασικά μέτωπα. Στό Ἐξωτερικό καί στό ἐσωτερικό.
Ἒτσι τό ἐθνικό δέν εἶναι ἀμέτοχο τοῦ κοινονικοῦ προβλήματος καί τό κοινωνικό τοῦ ἐθνικοῦ.
Ὁ Ἓλληνας πολίτης τα βιώνει ἒντονα ὃλα αὐτά καί τά ἐκφράζει στίς κοινωνικές του συναναστροφές.
Τόν κατηγοροῦν ἂδικα πιστεύω ὃτι ἀγωνίζεται μέσα ἀπό τόν καναπέ !
Αὐτό δέν εἶναι ἀλήθεια . Διότι προδώθηκε πολλές φορές ἀπό τόν πολιτικό κόσμο καί ἒτσι περιμένει να δεῖ βέβαιο καί σταθερό φῶς στόν ὁρίζοντα .
Νά λοιπόν πού σήμερα διαψεύδονται ὃσοι τόν κατηγοροῦν .
Καί τό φῶς αὐτό, τό θέλει να εἶναι καθαρό, να μήν μετατραπεῖ σε ἡμίφως μέσα ἀπό σκοτεινές παρουσίες ἐνδεχόμενων καιροσκόπων καί κακόβουλων κέντρων πού πᾶντα καιροφυλακτοῦν...
Ὁ Ἑλληνικός λαός, ἡ ἱστορία μας, ἀπαιτεῖ μέγιστη σύνεσι, ὑπευθυνότητα καί πλατιά συνύπαρξι ὃλων τῶν ἠθικῶν πατριωτικῶν δυνάμεων, χωρίς ἂκαιρους διχασμούς, μέσα στά πλαίσια τοῦ ἐμεῖς καί ὂχι τοῦ ἐγώ, τό ὁποῖο αὐτή τήν φορά θα συντρηβεῖ .
Ἀπαιτεῖ ὃλες οἱ κακές πτυχές τοῦ παρελθόντος να παραδοθοῦν με καλή θέλησι στούς αὐριανούς μελετητές τῆς ἱστορίας οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπό τό γνήσια ἐπιστημονικό ἐρευνητικό πνεῦμα καί ὂχι μέσα ἀπό τά διχαστικά πάθη μέ τά ὁποία ἒχουν μπολιαστεῖ μεγάλες κοινωνικές ὁμάδες, θα συγγράψουν τα πραγματικά γεγονότα καί τα συμπεράσματα, ὣστε να τα παραδώσουν στίς νεώτερες γενιές πού μέσα ἀπό τήν μελέτη τους θά γίνουν ποιό συνετές.
Καί τοῦτο θα συμβεῖ διότι ἀποτελεῖ ἱστορική ἀναγκαιότητα.
Καλοῦνται λοιπόν ὃλοι ὃσοι πιστεύουν ὃτι μποροῦν να ἡγηθοῦν συντονιστές τής λαϊκῆς δυναμικῆς σ’αὐτή τήν ἀνακαιότητα, να τό ἀποδείξουν στήν πρᾶξι καί ὂχι στήν θεωρεία .
Πρᾶξις σημαίνει ὃτι ἀποβάλλω τίς προκαταλήψεις, σέβομαι καί στηρίξω αὐτόν πού ἒχει να προτείνει ρηξικέλευθες λύσεις μέσα ἀπό συμπεριφορές ταπεινότητας πού ἐπιβάλλει ἡ ἒννοια τοῦ ἐμεῖς.
Ἀκούσαμε ὃλοι ὃτι ὑπῆρξαν καπελώματα ἀπό ὁμιλητές στήν μεγαλιώδη συγκέντρωσι τῆς Θεσσαλονίκης!
Αὐτό δέν εἶναι ἀλήθεια! Δέν θέλουμε να τό ἀφήσουμε να ὑποβόσκει. Διότι κανείς ἀπό ὃλους δέν έξέφρασε λόγο περιττό πού ἦταν ἒξω ἀπό τά συλλογικά θέλω.
Ἂν ἒξ ἂλλου θεωρεῖται καπέλωμα τό να περάσεις κάποιες ἀπόψεις πού βρίσκονται στήν ἐπιθυμία τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἑτοιμαστεῖτε να δεχτεῖτε τό δικό μου “καπέλωμα” ἂσχετα ἂν δέν φθάσει ἂμεσα ἡ φωνή μου στά αὐτιά σας ἢ ἂν θά φθάσει μέσω διαδικτυου...
Ἀκούσετε λοιπόν . Τό κομμάτιασμα πού ἒχουν ἐπιβάλλει τά κόμματα στήν Ἑλληνική κοινωνία μέσα ἀπό προσπάθειες πολλῶν δεκαετιῶν πρέπει να τελειώνει ἐπειγόντως διότι ἀπότελεσμα αὐτῆς τῆς τακτικῆς, εἶναι να ἒχει πληγωθεῖ βαθιά καί να αἱμοραγεῖ ἐπικίνδυνα μπροστά σέ μία παγκόσμια καταιγίδα πού μᾶς ζώνει ἀπό ὃλα τά μέτωπα.
Κόμμα σημαίνει κομμάτιασμα τῆς κοινωνίας. Καί ποιό πρακτικά σημαίνει ὃτι μία ὁμάδα πού παίρνει τήν ἐξουσία νέμεται ἀνεξέλεκτα καί με τρόπο ὑπερφίαλο τόν κοινωνικό πλοῦτο καί ἀπαξιώνει κάθε μορφῆς παραγωγικό διάλογο. Ὃπως συνήθως καί τό ἀντίθετο ὃ,που οἱ ἀντιπολιτεύσεις ἀντιπολιτεύονται μέ γνώμονα ὂχι τό συλλογικό καλό ἀλλά τίς ὑπόγειες σκοπιμότητες μέσα άπό τήν τακτική τοῦ “ρεβανσισμοῦ”...
Δέν πρόκειται λοιπόν να βροῦμε ἀπάντησι μέσα ἀπό κανένα, ἀκόμη καί μέ ἀγαθές τίς προθέσεις.
Διότι ἒχουν γαλουχίσει μέ βαθιά στοιχεῖα ἀρρωστημένων διχασμῶν τήν Ἑλληνική συνείδησι καί τήν ἒχουν στερήσει ἀπό αὐτό τό μεγαλεῖο τοῦ ἀνδρισμοῦ νά χειροκροτεῖ κάποιο καλό γιά τά συλλογικά συμφέροντα, ὃταν αὐτό προέρχεται ἀπό τόν “ἀντίπαλο” χῶρο !
Ὁ καθ’ἓνας, μέσα ἀπό τήν καθημερινή πλῦσι ἐγκεφάλου καί τήν καλλιεργούμενη ἀπαιδεία, ἒχει πεισθεῖ ὃτι ὃλοι εἶναι φορτωμένοι μέ βρώμικο παρελθόν, ἑνῶ ὁ ἲδιος γενήθηκε μέσα ἀπό παρθενογένεσι.
Ἒτσι πρέπει να καταργηθοῦν τα κόμματα πού φτιάχτηκαν σύμφωνα με τά διχαστικά πρότυπα τῆς Γαλλικῆς ἐπαναστάσεως καί να ἐπιστρέψουμε στα Ἑλληνικά πρότυπα τῆς κοινωνικῆς συνυπάρξεως .
Διότι ὁ Εὐρωπαϊκός διαφωτισμός ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα τοῦ ὑλικοῦ πλούτου πού προῆλθε ἀπό καταλήτευσι τῶν ἀγαθῶν ἀδύνατων κοινωνιῶν καί ἑπομένως ἀξία του ἦσαν τα ὑλικά άγαθά σέ ἀντίθεσι με τόν Ἑλληνικό πολιτισμό ὃπου οἱ ἀξίες εἶχαν πᾶντα ἠθική διάστασι.
Ἂς μήν παραλείψουμε τήν οὐσία τῆς ἱστορίας μας ἡ ὁποία βάλλεται ἀπό χρηματοδοτούμενα κέντρα τοῦ ἐσωτερικοῦ μέ σκοπό τήν ἐξυπηρέτησι ξένων συμφερόντων.
Ποιά εἶναι αὐτή ; Εἶναι ἡ πνευματική διάστασις τῶν πράγμάτων καί ὁ διαρκής πόλεμος ἀπέναντι στό ἐγώ τό ὁποῖο βρίσκει τήν ἒκφρασί του στίς παντός εἲδους φατρίες οἱ ὁποῖες καταδυναστεύουν τήν ἀνθρωπότητα.
Μέσα λοιπόν ἀπό αὐτές τίς μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις οἱ ὁποῖες ἐκφραζουν βαθιές καί κατασταλλαγμένες συλλογικές ἀνησυχίες καί ἐπιθυμίες γιά ἱστορικές ἀλλαγές ἂς μήν προδώσουμε τούς φορεῖς των .
Πρώτη ἐνέργεια να ἀμφισβητήσει εὐθέως τό φαῦλο πολιτικό σύστημα καί τούς κύριους φορεῖς του ὡς ἀντιδημοκρατικό καί ἀντεθνικό.
Διότι μέ ἐκλογικές ἀλχημείες ἒχουν παραβιάσει τήν θέλησι τοῦ λαοῦ καί ἐμφανίζονται ὡς πλειοψηφία ἑνῶ δέν εἶναι τίποτε ἂλλο ἀπό μία ἀλαζονική καταστροφική μειοψηφία, στοιχεῖο πού ἀπεδείχθη καί με το τελευταῖο δημοψήφισμα.
Διότι ἒχουν παραβιάσει τό σύνταγμα καταπανώντας ἀκόμη καί στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώμτα πού εἶναι κατοχυρωμένα μέσα ἀπό τόν καταστατικό χάρτη τοῦ ΟΗΕ διαπράττοντας ἐθνική γενοκτονία.
Διότι ἒχουν ὁδηγήσει τόν λαό σέ πλήρη διάλυσι, ἀποσύνθεσι, φτώχια, ἀπόγνωσι καί δυστυχία πού σημαίνει εὐρύτερα ὃτι οἱ ἲδιοι βρίσκονται σέ φρικτή ἠθική ἀποσύνθεσι. Ἂν συνέβαινε καί εἶχαν ψύγματα ἠθικῆς, θά εἶχαν παραιτηθεῖ καί θα ζητοῦσαν εὐρεία καί γνήσια συναίνεσι ὃλων τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων τῆς χώρας σε ἠθικό, πνευματικό καί οἰκονομικό ἐπίπεδο.
Εἶναι ἀδιανόητο ἀκόμη μέσα σέ στοιχειώδη μέτρα ἠθικῆς, να ξεσπιτώνωνται συμπολίτες, να δημεύεται ἡ περιουσία τους μέ πλειστηριασμούς για χάρι ἐξωτερικῶν συμφερόντων, να αὐτοκτονοῦν συμπολίτες, να φτωχαίνουν φρικτά καί οἱ ἐκπρόσωποι να διορίζουν τίς οἰκογένειές τους, να ἀπολαμβάνουν ἰδιαίτερα προνόμια καί παροχές, πού δέν ἀπολαμβάνουν οὒτε σε πλούσιες χῶρες οἱ ἀντίστοιχοι ἐκπρόσωποι.
Συνεπῶς εἶναι παραβάτες τοῦ ἠθικοῦ νόμου πού γιά να μήν τό άντιλαμβάνωνται καί συνειδητοποιοῦν οἱ πολίτες, πρώτα προσπαθοῦν νά τούς στρέψουν σε φτηνά τηλεοπτικά θεάματα, μέσα ἀπό τά ὁποῖα προωθοῦν συμπεριφορές ἠθικῆς καί κοινωνικῆς παρακμῆς. Τό ἲδιο κάνουν καί μέσα στούς ζωτικούς χώρους τῆς παιδείας, τήν ὁποία ἀφοῦ ἐπί χρόνια ὑπέσκαπταν με τόν κομματισμό, σήμερα ἀποδομοῦν μέ γρήγορους ρυθμούς ἀποβάλλοντας κάθε στοιχεῖο Ἑλληνικῆς παιδείας πού ἒχει ἠθική διάστασι γιγατόνων καί τά ὁποῖα σέβονται καί ἀξιοποιοῦν ὃλα τά ἐκπαιδευτικά συστήματα τοῦ πλανήτη.
Μέχρι καί τήν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους, ὑποβάθμισαν μέσα άπό τά σχολεία, μέχρι καί τό ἐπιτάφιο τοῦ Περικλέους πού ἀποτελεῖ τον ὓμνο πρός τήν δημοκρατία! Πρωταρχικό μέλημα τῆς παιδείας τους, εἶναι να προσδιορίζει τό παιδί μέσα ἀπό φρικτά πρώτυπα, ἂν θἀ εἶναι γένους ἀρσενικοῦ, θηλικοῦ, οὐδέτερου ἢ ὁποιασδήποτε μορφῆς ἀφύσικου μέσα ἀπό τόν ὁποῖο σχεδιάζονται προσμείξεις μέ ζῶα γιά να προκυψουν τερατογενέσεις στόν πλανήτη.
Προσέξετε αὐτό τό σημεῖο. Δέν εἶναι τυχαῖο . Εἶναι τό πρόγραμμα μιᾶς σκοτεινῆς κλίκας διεστραμένων ἐγκεφάλων πού θέλει να ἐλέγχει τόν κόσμο καί να πειραματίζεται...
Ὃλοι ἐμεῖς πού εἲμαστε κοινωνοί ἠθικῶν ἀξιῶν μέ πανάρχαιες ρίζες, πῶς μπορεῖ να ἀνεχώμαστε ὃλα αὐτά καί κάποιοι ἀντί γι’αὐτά, να ἒχουν στό πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ τους σε πρωτεταιότητα τά δικά τους εὐτελῆ συμφέροντα ἢ τίς δικές τους ἰδεοληψίες ;
Ἂς σκεφτοῦμε τήν ἀρχή τῶν Σπαρτιατῶν ὃσο ἀφορᾶ τήν ἒννοια τῆς κοινωνίας. Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατόν μέσα σ’αύτή τήν χαώδη κατάστασι πού ζοῦμε σήμερα, νά μήν καλλιεργοῦμε ἀπόλυτα τήν ἒννοια τῆς ἀμοιβαιότητας ἀλλά να δημιουργοῦμε δεκάδες κόμματα πού γιά να ἐπικρατήσουν, τό ἓνα ρίχνει λάσπες ἐναντίον τοῦ ἂλλου;
Στήν συγκέντρωσι τῆς Θεσσαλονίκης εἲχαμε τήν παρουσία τοῦ στρατηγοῦ Φράγκου. Για κάποιους ἦταν ἀπόλυτα ἀποδεκτός .
Σέ κάποιους δέν ἦταν ἀποδεκτός γιά διάφορους λόγους πού συνήθως ἀνάγονται στά ὃρια τῆς ἂγνοιας ἢ τῆς μικρότητας.
Τό ἲδιο συμβαίνει καἰ στήν συγκέντρωσι τῆς Ἀθήνας μέ τόν Μίκη Θεοδοράκη. Γιά κάποιους εἶναι ἀποδεκτός, γιά ἂλλους ὂχι.
Ἂς δοῦμε ὃμως τα πράγματα ἀπό τήν ἂλλη σκοπιά . Αὐτήν τοῦ συλλογικοῦ συμφέροντος.
Ὁ στρατηγός δέν ὑπῆρξε πολιτικός ἑπομένως κάποιες ἀπολίτικες συμπεριφορές του θα ξενίζουν.
Ὑπῆρξε ὃμως ἓνας ἂριστος στρατιωτικός πού κατά τήν διάρκεια τῆς θητείας του ὀργάνωσε τό στράτευμα καί ἒκανε σημαντικά ὀχυρωματικά ἒργα ὃπως εἶναι ἡ τάφρος τοῦ Ἒβρου.
Τό ἲδιο καί ο Θεωδοράκης . Εἲτε ἀπό ἀφέλεια, εἲτε ἐπειδή ἒζησε ἀπό κοντά τήν πολιτική καί ἒμαθε τήν οὐσία της, συνεργάστη με ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες πολιτικές καταστάσεις οἱ ὁποῖες γιά πολλούς ἁπλούς πολίτες ἒμοιαζε παρασπονδία . Δέν ἦταν ὃμως τέτοια γιά ὃποιον γνωρἰζει ἀπό πολιτική, γεγονός πού ἀπεδείχθη ἀπόλυτα σήμερα διότι οἱ ἰδεολογικοί διαχωρισμοί ἦσαν καί εἶναι τυπικές διαδικασίες μέσω τῶν ὁποίων διχάζονται οἱ πολίτες μέ στόχο τό κομματικό μάντρωμα .
Ἑπομένως ἂς δοῦμε τόν Μίκη ὡς τόν ἂνθρωπο πού μᾶς ἑνώνει με τήν μουσική.
Ἐκεῖ πού θά ἒπρεπε να στεκώμαστε ἰδιαίτερα, εἶναι στό ἒργο τοῦ στρατηγοῦ, τό ὁποῖο προσπερνᾶμε με ἀγαθη τήν καρδιά. Ὃταν γίνοταν ἡ τάφρος, ποιοί δυσανασχέτησαν ;
Ἧσαν οἱ Τοῦρκοι κυρίως καί μετά κάποιος ψευτοανθρωπιστικές ὀργανώσεις.
Οἱ Τοῦρκοι δέ ἒκρυψαν τά ἐπιθετικά τους σχέδια καί κατασκεύσαν εἰδικές μετακινούμενες γέφυρες γιά νά ὑπερβοῦν τήν τάφρο κάνοντας ἐπίδειξι τῶν δυνατοτήτων τους στήν δική μας πλευρά !
Γεγονός ἀπαράδεκτο πού θά ἒπρεπε να διαγείρει θα ἐθνικά μας ἀντανακλαστικά.
Ἀμφισβητοῦμε λοιπόν ἂμεσα ὃλο τό σύστημα μαζί με τό σκοτεινό παρακράτος του που δολοφονεῖ παράλληλα τίς ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν καθώς καί τήν ἀξιοπρέπειά τους.
Καί καλούμεθα ὃλοι σέ ἀδελφική συστράτευσι.
Ποιούς λόγους λοιπόν ἒχουμε να σεβώμεθα τούς ἐπίορκους τῆς ἠθικῆς, τοῦ Συντάγματος καί τῶν πανανθρώπινων ἀξιῶν ;
Ἂς συνεχίσουμε μέ πίστι τούς ἀγῶνες καί στήν πορεία, σύντομα θα δοῦμε ὃτι εἶναι ἀνοικτοί οἱ δρόμοι τῶν μεγάλων ἱστορικῶν ἀνατροπῶν.
Ἀρκεῖ να ἀπομονώνουμε τούς παντός εἲδους πονηρούς ἢ ἀφελεῖς διχαστές .
Ἂς σκετοῦμε ὃτι ὃλα τά προβλήματα ἀποτελοῦν πρόκλησι γιά να ἀνδρώσουμε τίς ψυχές μας, νά γίμουμε ποιό συνετοί καί να δώσουμε πάρα πέρα ὢθησι σ’αὐτό τό ἱστορικό πλοῖο πού λέγεται Ἑλλάς καί πού πορεύεται ἀταλάντευτο πρός τόν χρόνο καί τήν οικουμένη.
(Περιμένετε σύντομα σοβαρές ἀνακοινώσεις μέσα ἀπό αὐτό τό ἱστολόγιο )
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: