ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Ὁ Κολοκοτρώνης καί τό κελί του !!!





Σ' αὐτή τήν ὑγρή φυλακή πού βρίσκεται στό Παλαμῆδι τοῦ Ναυπλίου, φυλάκισαν γιά ἓνδεκα μῆνες, οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν κατακτητῶν τόν ἣρωα τῆς ἐπαναστάσεως  !
Σέ παρόμοια ὑγρή φυλακή, ἒχουν κλείσει  σήμερα οἱ ἀπόγονοι τῶν τότε,  μέ ὂργανα τούς ἐπιγόνους τῶν τότε ὑποτακτικῶν, δηλαδή τῶν Μαυροκορδάτων καί Κωλέτηδων, ἓναν ὁλόκληρο λαό, ἓνα ὁλόκληρο ἒθνος,  μέ στόχο τήν ἐξόντωσί του γιά τήν ἁρπαγή τοῦ πλούσιου οἰκοπέδου πού κατέχει.
Σήμερα αὐτά τά ὂργανα, ἒχουν διαφορετικά ὀνόματα . Ἒδρασαν διαδοχικά ὁ καθ΄ἓνας σε διαφορετικό χρόνο ἀλλά με  κομμάτι ἑνός συνολικοῦ  ἒργου τό ὁποῖο σήμερα ὁλοκληρώνεται .
Λέγονται Καραμαν Ἀλῆδες, Παπανδρέληδες, Μητσοτάκηδες, Τσιπροκαμμενοι κλπ
Σήμερα πού γράφονται αὐτές οἱ σειρές, εἶναι ἡμέρα ἐθνικῆς μνήμης τήν ὁποία ἂν καί ὃλοι αὐτοί ἒχουν δείξει ὃτι ἀπεχθάνονται προτιμῶντας τίς φρου-φρού παρελάσεις, θά τρέξουν ὑποκριτές γιά να εἰσπραξουν τήν ἐπικαιρότητα.
Θά τρέξουν να εἰσπραξουν τιμές για τό γεγονός ὃτι ἐξοντώνουν συστηματικά, βάρβαρα καί ὑποχθόνια αὐτόν τόν λαό γιά τόν ὁποῖο θυσιάστηκαν οἱ ἣρωές του.
Δέν αἰσθάνονται καμμία ντροπή καί κανένα ἀνθρώπινο συναίσθημα ἐνοχῆς ἢ εὐθύνης γιά τήν συστηματική μυαρῆ ἐξόντωσί του, για τό γεγονός ὃτι εἶπαν φρικτά ψέματα για να τοῦ ἀποσπάσουν τήν ἐξουσιοδότησι, γιά τό γεγονός ὃτι ἀποδεδειγμένα ἂν καί ἐλέγχουν τά έργαλεῖα παραγωγῆς καί διασπορᾶς ψέματος, ἀποτελοῦν μία ἂθλια αὐταρχική μέχρι ἀηδίας στό ἐσωτερικό καί σκυμμένη μέχρι ἀηδίας σε ξένους ἐντολεῖς στό ἐξωτερικό μειοψηφική δικτατορία.
Δέν αίσθάνονται καμία ντροπή πού ἒχουν καταντήσει ὁ ταπεινός θεληματάρης τῶν θελήσεων τῶν εὐτελῶν καί γεμάτων ἀναίδεια  ἡγετίσκων τῆς γειτονιᾶς !
Καμία ντροπή καί εὐθύνη γιά τό γεγονός ὃτι ἐπί ἑπτά χρόνια ἒχουν στερήσει ἀπό τόν στρατό μας τό ἀπαιτούμενο ὑλικό γιά τόν ἐκσυγχρονισμό του ὣστε να μπορέσει να ἀντιμετωπήσει μέ τό ἐλάχιστο τοῦ κόστους τούς φρενήρεις ἐπεκτατικούς έξοπλισμούς τῶν γειτόνων, ὃτι ἒχουν καταδικάσει σέ ἂθλια φτώχια τούς στρατιωτικούς που ἀποτελοῦν τίς ψυχές τῶν ὃπλων.
Καμία ντροπή πού ἒχουν παραβιάσει βάρβαρα συνταγματικούς κανόνες καί ἀρχές ἀνθώπινων ἀξιῶν διεθνῶς κατοχυρωμένες  !
Αὐτός ὁ μεγάλος στρατηγός τοῦ 21 μαζί με τούς ἂλλους ἣρωες, ἒκαναν τό τᾶμα τοῦ ἒθνους γιά τόν Σωτῆρα τοῦ ἀγῶνα . 
Αὐτοί ἐδῶ βλασφημοῦν τούς ἣρωες καί ἀντί γιά τό τᾶμα, κτίζουν τζαμιά ἀπό τά ὁποία οἱ πάρα πάνω  μᾶς ἀπελευθέρωσαν !!!
Καί λές, τέτοια ἀναίδεια καί ὑποκρισία πῶς τήν ἀνέχεται ἀκόμη ἡ Θεϊκή συμπαντική τάξις καί δέν ρίχνει τούς κεραυνούς της τήν ὦρα πού γίνονται οἱ παρελάσεις !!!...

Δεν υπάρχουν σχόλια: