ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Τό παραμῦθι τοῦ ἀφορολόγητου...

(Εἰκόνες πού φυλάσσονται με σεβασμό καί πού ἀποτελοῦν μονόδρομο...)
Ὃταν ἀγοράζεις ἓνα κιλό ἀλεῦρι, θά πληρώσεις τό ἐλάχιστο ἓνα Εὐρώ γιά τό φθηνότερο καί γύρω στά δύο γιά μία ὑποφερτή ποιότητα.
Αὐτό παράγεται ἀπό σιτάρι τό ὁποῖο ἀγοράζουν οἱ μυλωνάδες γύρω στά 30 λεπτά τό κιλό ἀπό τό εἰσαγωγικό ἐμπόριο ἢ ἀπό τόν σιτοπαραγωγό.
Καί ἐπειδή ἡ ξεφτήλα τῆς τιμῆς αὐτῆς δέν ἀναπληρώνεται οὒτε ἀπό τίς Εὐρωπαϊκές ψευτοεπιδοτήσεις, οἱ Ἓλληνες ἀγρότες ἒπαψαν να καλλιεργοῦν σιτηρά .
Ἐδῶ στό μυαλό μας ἀμέσως θα λειτουργήσει ἡ εὒκολη κομματική προπαγάνδα πού φυτεύεται μεθοδικά σε ὃλες τίς ἀμόρφωτες κοινωνίες, ὃτι δηλαδή οἱ μυλωνάδες καί οἱ παντός εἲδους μεσάζοντες ἐκμεταλλεύονται τήν κοινωνία με τά "ὑπερκέρδη" τους... Γι'αὐτό ἒχει ἀκριβό τό ἀλεῦρι...
Παλαιότερα σέ ὃλα σχεδόν τά χωριά τῆς ὑπαίθρου, ὑπῆρχαν τοπικοί ἀλευρόμυλοι οἱ ὁποίοι ἐργάζονταν με ποσοστά. Δηλαδή στά 100 κιλά σιτάρι, κρατοῦσαν τά τριάντα.(Πολύ παλαιότερα, κρατοῦσαν λιγότερα...)
Παρά τό καλό ποσοστό πού κρατοῦσαν, παρά τό ὃτι δέν ὑπῆρξε ὑψηλή φορολογία καί παρα το γεγονός ὃτι οι νοικοκυρές στά χωριά δέν ἒπαψαν να χρησιμοποιοῦν ντόπια ἀλεύρια, αὐτοί ἒκλεισαν διότι φυσικά, δέν ἒβγαιναν οἰκονομικά.
Παρέμειναν μόνον κάποιες μεγάλες ἀλευροβιομηχανίες οἱ ὁποῖες στάθηκαν λόγω τῆς ποσότητας πού διαχειρίζονταν.
Ἦρθε λοιπόν τό κράτος καί εἶπε ὃτι θα πληρώσετε αὐτούς τούς μεγάλους φόρους στήν παραγωγή σας ὡς ΦΠΑ καί στό τέλος θα φορολογοῦμε τά κέρδη σας.
Δέν θα σᾶς ἐξοντώσουμε βέβαια, διότι τα σανοφάγα ζῶα χρειάζονται καί λίγο ἀλεῦρι γιά νά σταθοῦν στά πόδια τους...
Χαρά βέβαια ἐμεῖς κάθε φορά πού ἀκοῦμε να ἐπιβάλλεται ὁποιοσδήποτε φόρος σ'αὐτούς πού παράγουν !
Δέν μᾶς ἐνόχλησε καθόλου ἡ κάκιστη διαχείρησις αὐτῶν τῶν φόρων ἀπό τήν ἑκάστοτε κομματική ἐξουσία, οὒτε ἡ αἰσχρότητα τῶν τραπεζῶν πού κυριαρχοῦν σε ὃλα τα πολιτικά μέτωπα, ἐλέγχουν ἐπιχειρήσεις καί λαό καί ἀσκοῦν  μέ τήν βοήθεια τῶν πολιτικῶν, ἂμεση καί ἒμμεση βία στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες!!! Κάποιοι λεκτικοί ἀφορισμοί, καλύπτουν ἐδῶ ὃλα τά "ἀγωνιστικά" προσχήματα ...
Θα μᾶς κοπεῖ ὃμως ὁ βῆχας ὃταν συνειδητοποιήσουμε ὃτι σ' έμᾶς τούς καταναλωτές καταλήγουν αὐτοί οἱ φόροι...
Δηλαδή ἀπό τό ἓνα κιλό ἀλεῦρι, ὁ βιομήχανος ἒχει βγάλει τά κέρδη του καί ἒχει μετακυλίσει στίς πλάτες μας ὃλους τούς φόρους.
Διότι ἂν δέν τό ἒκανε αὐτό, ἡ βιομηχανία δέν θά στεκόταν καί δέν θα ὑφίστατο ἐπιχείρησις.
Κρατᾶμε λοιπόν ἐδῶ τό ζητούμενο ὃτι μέσα ἀπό αὐτή τήν κρατική πρακτική, ἀφηρέθηκε με ἒμμεσους φόρους, ἓνα ποσοστό ἀπό τό εἰσόδημά μας...
Ἀλλά δέν καταναλώνουμε μόνον ἀλεῦρι. Αὐτό ὃταν καταλήγει σέ ψωμί, μᾶς ἀφαιρεῖ ἀκόμη περισσότερα διότι ἒχει να καλύψει τούς ἂμεσους καί ἒμμεσους φόρους τοῦ ἀρτοποιοῦ οἱ ὁποίοι ξεκινοῦν ἀπό τό πετρέλαιο πού χρησιμοποιεῖ μέχρι τήν ἀκραία ὓβρι πού λέγεται "φόρος ἐπιτηδέυματος", τά ὁποία ὃλα, ἐμεῖς καλύπτουμε μέσα ἀπό τήν τιμή τοῦ ψωμιοῦ. Δηλαδή κι' ἐδῶ , πάλι ἀφαιρεῖται ποσοστό ἀπό τό εἰσόδημα μας πού κατευθύνεται σε φόρους...
Ἐδῶ βέβαια ἡ ἂρχουσα "ἰδεολογία" πού δέν ἐργάστηκε ποτέ στήν ζωή της, θά καταγγείλλει  τά "ὑπερκέρδη" αὐτῶν πού ἐργάζονται ἀπό τά ἂγρια χαράματα μέχρι τά ἑπόμενα μεσάνυκτα...
Χρησιμοποιοῦμε ὃμως καί καύσιμα γιά τίς μετακινήσεις μας...
Ὁ φόρος ἐδῶ στά καύσιμα, εἶναι τεράστιος πού φθάνει σε ἀπύθμενα ποσοστά ! Δηλαδή βᾶλε 70% καί πλέον μέ τά ψιλά...
Σέ κάθε τι πού ἀγοράζουμε, εἶναι ἐνσωματωμένοι οἱ ΦΠΑ πού φθάνουν στό αἰσχρό 24%, εἶναι καί ἡ ἂλλη αἰσχρότητα πού ἀποκαλοῦν ΕΜΦΙΑ καί ὁ ὁποῖος ἒμμεσα ἐνσωματώνεται στά δικά μας ἒξοδα. Δηλαδή, πέρα ἀπό τόν δικό μας, πληρώνουμε ἒμμεσα καί αὐτόν τοῦ παραγωγοῦ μέσα ἀπό τά προϊόντα του πού ἀγοράζουμε...
Ὃλα αὐτά, μαζί με ὃλες τίς ἂλλες ἂθλιες αὐθαιρεσίες πού μᾶς ἐπιβαρύνουν δολοφονικά, μετροῦν την ποιότητα τῆς σκέψεως καί τῆς ἠθικῆς μιᾶς κοινωνίας ἀποχαυνωμένων ἀπό τά κόμματα ἀποδεκτῶν ἀπό τούς ὁποίους ἃρπαξαν τό χρυσάφι καί τούς ἐξαγόρασαν με καθρεφτάκια...
Αὐτή δέ ἡ κοινωνία -φυσικά ὂχι ὃλοι, - ὃταν φταίει ὁ γάϊδαρος κτυπᾶ το σαμάρι...Καί εἶναι τόσο φρικτά πυροβολημένη σέ μεγάλο ποσοστό πού στό βάθος ἀντί να σκύψει καί να παλέψει ἑνωτικά με τούς ἂλλους για τα αὐτονόητα, χαίρεται διότι βλέπει κρίσι τοῦ "καπιταλιστικοῦ" συστήματος... ( Ἒτσι ὃταν καταφέρει να το γκρεμίσει δέν θα χρησιμοποιεῖ κεφάλαια ἀλλά αὐγά καί ζαρζαβάτια γιά νά κτίσει τήν κατοικία του...)
Καί τό φρικτότερο εἶναι  ὃτι στήν πλειοψηφία τους ὃλοι ἒχουν χαρτί ἀπό μέση μέχρι πανεπιστημιακή παρα...μόρφωσι !!!
Αὐτή  ἒχει περιορίσει τήν δρᾶσι της στό να ὑπερασπίζεται τίς ἐπαγγελματικές διεκδικήσεις ἢ τό δικαιωμα να μετατρέπωνται οἱ χῶροι τῶν σπουδῶν σέ ἐκτροφεῖα ἀρουραίων καί διάφορων ἐντόμων, ἀλλά ὂχι τό δικαίωμα τῶν πολιτῶν να ζοῦν με ἀξιοπρέπεια.
Ἀπό δῶ βγαίνουν καί κάποιες "ἐπαναστάτες" πού ...ἐκδικοῦνται τίς ἐξουσίες καίγοντας τίς περιουσίες τῶν πολιτῶν...
Ἒτσι καμμία ἂλλη ὀργανωμένη κοινωνία σκεφτόμενων πολιτῶν δέν θα δεχόταν να τήν κοροϊδεύουν καί να τίς λένε ὃτι μειώνεται  τό ἀφορολόγητο ποσό τήν στιγμή πού γίνεται τό ἀντίθετο ἀπ'ὃτι θέλουν να μᾶς δώσουν να πιστεύουμε καί ἀπό τήν στιγμή πού ἀφορολόγητο δέν ὑπάρχει ...
Διότι φορολογούμαστε ἀπό τήν πρώτη πεντάρα ...
Σέ τέτοιο αἰσχρό σημεῖο ἒχουμε φθάσει πού ἀντί να πιστώνεται ὁ νέος πολίτης με προοπτικές ἀναπτυξιακές, τοῦ φορτώνουν στίς πλάτες καί ἀπό ἓναν φοροτεχνικό ἀμέσως μέ την γεννησί του!!!...
Καί μετά ὃλοι οἱ ...ἰδεολῆπτες, ἀπό ὃλο τό φᾶσμα τοῦ πολιτικαντισμοῦ,  ἀναρωτιοῦνται γιατί κλείνουν τό ἓνα μετά τό ἂλλο τα νηπιαγωγεῖα καί τά δημοτικά στά χωριά μας !!!
Ἀλλά ὃταν ἐπικρατοῦν οἱ ἀφελεῖς καί οἱ κουτοπόνηροι, ὃλα εἶναι ἀποδεκτά. Ἀκόμη καί ὰν τό κόμμα μέσα ἀπό τά κανάλια του μας πεῖ ὃτι πετάει ὁ γάϊδαρος, θά   σκύψουμε, θα τό ἀποδεχτοῦμε καί θα τρέξουμε να χειροκροτήσουμε τούς ἐκπροσώπους του στίς φιέστες καί στά καρναβάλια ...
Γιατί πάντα ἐλπίζουμε ὃτι θα ἐξαργυρώσουμε με προσωπικά ὀφέλη τήν ὃποια κωλοτοῦμπα κάνει ἡ ἠθική μας ὑπόστασις...
Ἒ ρε κύριε "ἐκπαιδευτικέ"μου, ἐσύ πού σέ εἶδα ἀπόντα ἀπό ὃλα αὐτά τά σοβαρά, ἀλλά σέ εἶδα νά τρέχεις γιά τό κόμμα προεκλογικά, σκέψου ὃτι μέσα ἀπό αὐτήν τήν δρᾶσι θα προκόψεις καί θα γίνεις διευθυντής!!!...
Ἒτσι, θα σε θαυμάζουν ὃλοι στήν κοινωνία μέ τά καθρεφτάκια, ἀλλά, θα ἀνέβει καί ὁ μισθός  σου...
Πόσο διαφέρεις ἀπό τούς ἀγράμματους τῶν προηγούμενων ἐποχῶν πού μπορεῖ να μήν ἢξεραν γράμματα ἀλλά ἂν τούς κατήγγειλες τήν ἀδικία, ἦσαν ἱκανοί να πέσουν καί στήν φωτιά !!!
Ἐξ ἂλλου, τό θέμα τῆς οἰκονομίας δέν εἶναι μπαρουφάκειοι λαβύρινθοι... Εἶναι ἁπλές πρακτικές πού ἐφάρμωζαν οἱ κοινωνίες καί οἱ ἂρχοντες ἀπό καταβολῆς κόσμου...

Τελικό συμπέρασμα ...Γ@@@μῶ τίς "ἀντιστασιακές" μας περγαμηνές ... Γ@@@μῶ τά φτυχεῖα μας ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: