ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Ἡ Βαβυλώνια πολυγλωσσία μας ...

Στοιχεῖο πού καθορίζει τήν πορεία τῆς ζωῆς, εἶναι ἡ μνήμη. Θυμᾶσαι τά αἲτια τοῦ ἀτυχήματος καί προσέχεις μήν ἐπαναληφθεῖ...
Ἒχουμε μνήμη σε ἀτομικό ἐπίπεδο πού καταγράφεται αὐτόματα στόν ἐγκέφαλο ὡς ἡ ἀτομική μας ἱστορία, ἀλλά καί μνήμη σε συλλογικό ἐπίπεδο πού καταγράφεται ὡς ἱστορία ἢ μυθολογία καί ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ εἰδικές διεργασίες ἢ μηχανισμούς γιά να καταγραφεῖ.
Ἡ ἱστορία ἀναφέρεται σε συγκεκριμένα γεγονοτα πού συνέβησαν σε συγκεκριμένους χρόνους. Διότι ἒχουμε καί τήν μυθολογία ἡ ὁποία ἀναφέρεται σε πράγματα πού μπορεῖ μέν να μοιάζουν φανταστικά, ἀλλά ἒχουν μία ἐσωτερική λογική ἡ ὁποία μέ τήν μοφή τοῦ μύθου, ὂ,που μῦθος = λόγος, ἢ εὐρύτερα λογική, θέλουν να στείλουν ζωτικά μηνύματα στίς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων καί τά ὁποία ἒχουν τίς ρίζες τους σέ ἀπώτερα περιστατικά τοῦ παρελθόντος.
Δέν ἒχει σημασία ἂν ἡ ἱστορία τῆς Βαβέλ ἀνάγεται στήν ἁπλῆ ἱστορία ἢ στόν μῦθο.
Σημασία ἒχει ὃτι στέλνει ζωτικά μηνύματα στήν ἀνθρωπότητα μέσα ἀπό τήν ἁπλῆ ἐξήγησι τῆς φιλοσοφίας τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.
Διότι ὁ ἂνθρωπος ρέπει πρός τήν ἐξέληξι μέσα ἀπό μία πορεία ἐγωϊσμοῦ πού θέλει να φθάσει τόν Θεο καί βρίσκει ἐμποδιο ἀκριβῶς στά παράγωγά του τα ὁποῖα τόν μονώνουν ἀπό τούς ὑπόλοιπους ἀνθρώπους μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπονομεύεται τό ζωτικό πνεῦμα τῆς κοινωνίας .
Ἒχει χάσει ἒτσι τήν ἐπικοινωνία με τούς συνανθρώπους του. Τήν κοινή γκῶσσα.
Μέ τήν λέξι πολυγλωσία, δέν ἒννοεῖται οἱ πολλές γλῶσσες, ἀλλά οἱ πολλές ἀπόψεις οἱ ὁποῖες ξεκινοῦν ἀπό τήν ὑπερηφάνεια καί ὑπεροψία τῶν γραμματισμένων ὡς τήν βεβαιότητα γιά τήν κατοχή τῆς ἀλήθειας τῶν ἡλιθίων καί οἱ ὁποῖες διαταράσσουν τήν συνύπαρξι τῶν ἀνθρώπων, ὁδηγοῦν στόν κοινωνικό ἐκφυλισμό καί στήν αὐτοδιάλυσι ἢ καταστροφή ἀπό ξένες ἐπεμβάσεις .
Αὐτό τό ἢξεραν στίς ἀρχαῖες κοινωνίες γι' αὐτό οἱ ἂθρωποι τῆς σκέψεως καί τῆς ἠθικῆς πού ἒδρασαν ὡς φιλόσοφοι, προσπαθοῦσαν πᾶντα να στήνουν κοινή γλῶσσα ἐπικοινωνίας, εἲτε μέσα ἀπό τά δελφικά παραγγέλματα, εἲτε μέσα ἀπό τήν νομοθεσία.
Τά πρῶτα, ἀποτελοῦσαν τήν παιδεία τῶν πολιτῶν καί ἡ ὁποία παιδεία περιοριζόταν στήν παραγωγική σκέψι καί ὂχι στήν σαβούρα τῶν ἂχρωμων καί ἀνούσιων πληροφοριῶν τῆς σημερινῆς ἐποχῆς.
Ἂς σκεφτοῦμε πόσο χρόνο χρειαζεται κάποιος να παιδευτεῖ στό "γνῶθι σ' αὐτόν" , στό να γνωριζει τόν ἑαυτόν του, ἢ στό “μηδέν ἂγαν” πού ταυτίζεται μέ τό μέτρον τό ὁποῖο εἶναι τό “μέτρον ἂριστον”, διότι γνώριζαν τα δεινά πού προέρχονται ἀπό τήν ὑπερβολή!.
Ἀλλά και μέσα στήν νομοθεσία, φοβόντουσαν οἱ Ἀθηναῖοι αὐτούς πού εἰσάγουν "καινά δαιμόνια" , δηλαδή νέες ἀπόψεις πού θα μποροῦσαν να διαταράξουν τήν κοινωνική συνοχή καί ἡ ὁποία νομοθεσία σκότωσε τόν Σωκράτη ἀλλά τελικά δέν κατάφερε να σώσει τήν κοινωνια ἀπό τούς αἰώνια παρόντες καιροσκόπους δημαγωγούς, τούς καταστροφεῖς τῶν κοινωνιῶν.
Τά πράγματα λοιπόν δέν εἶναι ἁπλᾶ στήν ζωή . Το παράδειγμα μέ τούς συντρόφους τοῦ Ὁδυσσέα στήν χώρα τῶν Λωτοφάγων, δείχνει αὐτή τήν πλευρά τοῦ χωρίς ὁράματα και προβληματισμους ἀνθρώπου, αὐτοῦ πού ὑποβιβάζει τόν ἑαυτό του στήν τάξι τῶν ζώων.
Ἡ ἂλλη πλευρά, ἀποτελεῖ ἓναν στῖβο ὃ,που ὁ καθ΄ἓνας ὀφείλει να καλλιεργεῖ διαρκῶς τήν ἀναλογη ἀθλητική συμπεριφορά.
Διότι οἱ ἀθλητές εἶναι καί κωπηλάτες ἢ κυβερνῆτες στό πλοῖο πού λέγεται πολιτεία.
Καί ἐπειδή τό πλοῖο εἶναι προορισμένο γιά ταξείδια, ὃλο τό πλήρωμα ὀφείλει νά ἒχει ψυχική, σωματική ἐπάρκεια καί συντονισμό γιά τίς δύσκολες περιόδους τοῦ ταξειδιοῦ .
Οἱ πολλές φωνές πού στήν σημερινή γλῶσσα ἒχουν καθιερωθεῖ ὡς χρήσιμη πολυφωνία καί ὃ, που ἀπόδέκτης τῆς καθεμιᾶς φωνῆς εἶναι αὐτός πού τήν παράγει, εἶναι βέβαιο ὃτι θά ὁδηγήσουν τό πλοῖο στόν βυθό καί ἀπό τό πλήρωμα ἂλλοι θα παρασυρθοῦν μαζί του ἑνῶ ἂλλοι θα καταλήξουν ναυαγοί στά κύματα.
Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια .
Αὐτή πού ξεχωρίζει ἀπό τίς πολλές οἱ ὁποῖες ὁδήγησαν στήν μόνωσι καί στόν φανατισμό. Καί τα δύο μαζί στοιχεῖα ὁδήγησαν στήν ψυχρότητα, στόν συλλογικό ὂλεθρο ἢ στήν διαρκῆ δυστυχία.
Τί δέν κατάλαβες λοιπόν φίλε κατ΄ὸνομα δυστυχῶς συμπολίτη ;
Διότι ὁ συμπολίτης εἶναι σχέσις ἱερή πού σημαίνει κοινή πορεία μπροστά στά προβλήματα, στούς κινδύνους ἢ στίς ἀπολαβές .
Σημαίνει κοινή γλῶσσα ἐπικοινωνιας πού νά εἶναι ἁπλῆ, ταπεινή, τίμια καί κατανοητή ἀπό τόν καθ ἓναν.
Δηλαδή αὐτήν πού άποτελεῖ μοναδική ἀπάντησι στό φαινόμενο τῆς Βαβυλώνιας πολυγλωσίας τήν ὁποία προβάλλουν και ὡς "προοδευτική" πολυφωνία στά θύματά τους ὃλοι αὐτοί οἱ ἀλαζόνες Ψευτοθεοί πού κατάφεραν να στήσουν τήν σύγχρονη Βαβέλ.
Μάθε λοιπόν ὃτι ἀπό αὐτή τήν διάλυσι καί καταστροφή πού ἐπιβάλλει ἡ Βαβέλ, τήν λύσι θα τήν βρεῖς μόνον ὃταν ἁπλώσεις το χέρι στόν "ἰδεολογικό σου ἀντίπαλο" ὃσο ἀκραῖος καί ἂν σοῦ φαίνεται ὃτι εἶναι ...
Διότι γιά νά εἶναι άκραῖος, σήμαίνει ὃτι κι' ἐσύ ἒχεις ἀπομακρινθεῖ ἀναλογα ἀπό αὐτόν...
Ἀλλά σέ ἀπασχόλησε νά ψάξεις τό ἐνδεχόμενο μέ τόν ἀκραῖο “ἀντίπαλο” νά εἶσαι ἀφάνταστα κοντά καί μέ αὐτόν πού θεωρεῖς κοντινό σου, νά ἀπέχεται μεταξύ σας ὃσο ἡ ἡμέρα μέ τήν νύχτα ;...
Διότι αὐτά συμβαίνουν στήν κάθε Βαβέλ ὃ,που οἱ ἂνθρωποι ἒχασαν τήν κοινή γλῶσσα ἐπικοινωνίας τους...
Οἱ καιροί δέν μᾶς πιστώνουν με ἀναβολές διότι τό ἐθνικο καί παγκόσμιο βαρομετρικό προβλέπει ἰσχυρές καταιγίδες στίς ὁποῖες θα βρεθοῦμε ἀπροετοίμαστοι.
Σπᾶμε τίς προκαταλήψεις καί ἀνοίγουμε καλόπιστο διάλογο, μέ κάθε φωνή. Ἀκραῖα, μεσαῖα, κοντινή.
Ὂχι με βάσι τό μολισμένο ἀπό ἀνίατες ἀρώστιες παρελθόν πού μπερδεύει τήν μεταξύ μας ἐπικοινωνία, ἀλλά μέ τό ζωτικό μέλλον.
Διοτι τό παρελθόν αὐτό ἀνήκει σέ γνήσιους μελετητες τῆς ἱστορίας καί μόνον.
Καθημερινά λοιπόν στό ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ἢ με διαφορετικό τρόπο ἀναζητήσεως στό www.dermatas.blogspot.com θά βροῦμε τρόπους γιά μια συλλογικη ἐθνική πορεία πού θα ἀποτελέσει τήν δραστική ἀπάντησι στά ἐπείγοτα μηνύματα τῶν καιρῶν .

Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Τί ὀνόμασαν "Χούντα" ;

   

    Μία ὁμάδα ἀξιωματικῶν πού ἀνέλαβε να στερήσει τήν ἐξουσία ἀπό τρεῖς βασικά οἰκογένειες πού μᾶς κυβερνοῦν μέχρι σήμερα μέσα ἀπό σύστημα μοναρχιακῆς διαδοχῆς καί οἱ ὁποῖες ἰδεολογικά εἶναι ἀκραῖα "ἀντιμοναρχικές"...
    Τό μεσοδιάστημα τῶν ἑπτά ἐτῶν πού ἡ Ἑλλάδα στερήθηκε αὐτές τίς οἰκογένειες τό ὀνόμασαν περίοδο τῆς "Χούντας",  ἑνῶ αὐτές ἀποτελοῦν τήν "δημοκρατία" ...
     Στήν "δημοκρατία" τους ὁ λαός ἐπενδύει τό μέλλον του καί τήν ὓπαρξί του στά παιδοβούβαλα τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν οἱ ὁποῖες εἶναι "ἀντίπαλες" ἀλλά τά παιδιά τους σπουδάζουν στά ἲδια ἰδιωτικά πανεπιστήμια...
     Καί γιά να σπάσει ἡ μονοτονία τοῦ συστήματος, αὐτοί πού κρατοῦν τά νήματα τῶν καταστάσεων, παίρνουν καί κάποιον ἀγράμματο "ἐπαναστάτη" τοῦ κ....λου καί τόν χρήζουν μέλλοντα  ἡγέτη στόν ὁποῖο ἐπενδύει τό μέλλον του καί τίς ἐλπίδες ὁ τεχνητά ἀμόρφωτος πολίτης τοῦ ὁποίου ἡ πανεπιστημιακή παιδεία δέν ξεπέρασε τά σχονάκια καί τίς ἀντιγραφές ἢ τοῦ ἀγράμματου τηλεθεατῆ τῆς τσόντας καί τοῦ φτηνοῦ σείριαλ...
     Μ΄ αὐτόν τόν "ἐπαναστάτη" τοῦ κ...λου, πού εἶναι καί ἀκραῖος "ἀντιαμερικανός" καί "ἀντικεφαλαιοκράτης" καί κάθε εἲδους "ἀντί",  εἶναι ὑποχρεωμένα να συνεργάζωται καί τά παιδοβούβαλα διάδοχοι τῶν ...ἀντιμοναρχιακῶν πολιτικῶν οἰκογενειῶν .
     Διότι ἒτσι αίσθάνονται να τούς μεταγγίζεται καί κάποιος στοιχεῖο "ἐπαναστατικῆς" αἲγλης τήν ὁποία στερήθηκαν κλεισμένοι μέσα στα ἰδιωτικά πανεπιστημιακά σανατόρια ...
     Ὃλο λοιπόν αὐτό τό συνολο, ἡ μεγάλη "δημοκρατική" παρέα, μέ τούς λαμπρούς "δημοκρατικούς" της ἀγῶνες, πού σήμερα ἑορτάζει τῆς μαύρη ἐπέτειο ἐναντια σ' αὐτούς πού τῆς στέρησαν γιά ἑπτά χρόνια τήν ἐξουσία, μᾶς διασφάλησε τήν ἀνείπωτη εὐτυχία !!!...
     Τήν πολύ ... εὐτυχία ὃμως,  πολλοί δέν τήν ἀντέχουν καί βάζουν θηλιές γύρω ἀπό τόν λαιμό τους, ἂλλοι πηδοῦν στό κενό, ἂλλοι φεύγουν γιά να ζήσουν συμβατούς τρόπους ζωῆς ἐξω ἀπό τήν χώρα, ἑνῶ κάποιοι ἠθικά προχωρημένοι δοκιμάζουν ἀπό συμπάθεια να βροῦν κάτι στά σκουπίδια γιά να βιώσουν καί αὐτή τήν ἐμπειρία τῶν ζητιάνων ...
    Ἒτσι ὃπως κάποτε ὁ μεγάλος ὁπλαρχηγός Νικηταρᾶς, τότε πού μήν ἀντέχοντας τήν εὐτυχία ἀπό τούς Μαυροκορδάτους και Κωλέτηδες οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τά ἀρχέτυπα τῶν σημερινῶν,  ζητειάνευε ἒξω ἀπό τήν ἐκκλησία καί εἶπε στόν ξενο πρέσβυ ὃτι τό ἒκανε αὐτό γιά να βιώσει τόν πόνο τῶν ζητιάνων...
    Τί δέν κατάλαβες ἂνθρωπέ μου ; 
     Τό πρόβλημα δέν εἶναι να ἐρίζουμε μεταξύ μας ἂν ἡ "Χούντα" ἦταν καλή ἢ κακή .
     Τό πρόβλημα εἶναι ὃτι οἱ ἲδιες οἰκογένειες ἦσαν πρίν τήν "Χούντα" , οἱ ἲδιες καί μετά ...
      Ποιά λοιπόν ἡ διαφορά γιά αὐτόν πού αἰσθάνεται φανατικός δημοκράτης; 
      Θά μοῦ πεῖς βέβαια ὃτι σήμερα μπορεῖς να φωνάζεις ὃσο θέλεις, νά λές ὃ,τι θέλεις καί νά εἶσαι βέβαιος ὃτι δέν πρόκειται να ἀντιδράσουν οἱ τοῖχοι πού σέ ἀκοῦνε ...
    Ἁπλῶς διότι δέν ἒχουν αὐτιά ἑνῶ  τοτε ἂκουγαν καί οἱ τοῖχοι ...
    Αὐτή εἶναι μία ἀπό τίς βασικές  διαφορές ...
    Τίς ἂλλες, τίς ἒθαψαν τά πετρέλαια τῆς Θάσου μέ ἐργαλεῖα τούς "ἀγωνιστές τῶν πολυτεχνείων"...
    Καί γιά να μήν πέσουν στήν ἲδια παγίδα οἱ ἂλλοι, οἱ "δημοκράτες" καταργοῦσαν τό ΙΓΜΕ   καί ἐπί πέντε δεκαετίες διεκήρυσσαν ὃτι τό Αἰγαῖο δέν ἒχει πετρέλεια ...
    Ὃσο γιά τίς ἂλλες λεπτομέρειες, ἂς περιοριστοῦμε στήν σημερινή "δημοκρατική" κατάκτησι να αὐτοπροσδιορίζουν τά παιδια στα σχολεῖα ἂν αἰσθάνονται γένους ἀρσενικοῦ ἢ θηλικοῦ ἢ οὐδέτερου ἢ ὁτι, δήποτε ...
     Γιατί καί ἡ παιδεία στήν ἐποχή τῆς "Χούντας"  ἦταν  ὑποανάπτυκτη προσκολημενη σ'αὐτό τό "πατρίς, θρησκεία, οἰκογένεια", ἑνῶ σήμερα βιώνει τίς νέες "ἀντιρατσιστικές" ἀρετές καί εἰσάγει σε νέα πρωτόγνωρα πεδια "ἐλευθεριῶν" ...
   Ξέρεις τί θά πεῖ να ἒχεις καταπιεσμένο τό συναίσθημα τῆς σεξουαλικῆς ἰδιαιτερότητας καί να ἀνακαλύπτεις ὃτι μπορεῖ να ὁλοκληρώνεις τό λίμπινό σου μέ μια κατσίκα ;..
    Μεγάλο πρᾶγμα ἡ "δημοκρατία"  τους !!!...
  

ΕΝΑ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ...

Ἡ ἑπταετία ἦταν μία ...δραματική παρένθεσις στήν πολιτική ἱστορία τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος διότι μᾶς στέρησε ἐπί ἑπτά ἒτη τήν παρουσία τῶν Καραμάν Ἀλήδων καί ὃλης τῆς "δημοκρατικῆς" ἀφρόκρεμας  πού ἒσπειραν τούς σπόρους τῆς σημερινῆς κατάντιας !!!
Πέρα ἀπό τά προφητικά λόγια γιά τό σήμερα, προκαλεῖ μέσα ἀπό τήν φυλακή να ἀνοίξει ὁ φάκελος τῆς Κυπριακῆς προδοσίας ἀπό το 1984 !
Γιάτί οἱ Καραμάν ...Ἀλῆδες με τούς σοσιάλ ληστές "ἀντιπάλους" δέν τόν ἂνοιξαν ;
Τί εἶχαν να κρύψουν ;  
Μήπως ὁ φάκελος ἦταν γεμᾶτος μέχρι σκασμοῦ μέ τήν δική τους μπόχα ; ...
Τό πρόβλημα βέβαια, δέν εἶναι δημοκρατία ἢ δικτατορίες  !
Τό πρόβλημα εἶναι ἡ προκλητική σαπίλα μιᾶς μειοψηφίας πού κυβερνᾶ με ἀλχημικά συστήματα, πού με ἀναίδεια φορᾶ  τήν μουτσούνα τῆς δημοκρατίας ἒχοντας ἀσελγίσει με ὃλη τήν δύναμι τῆς διαστροφῆς της ἀπέναντι σ΄ἓναν λαό βασανισμένο τόν ὁποῖο ὁδηγεῖ  προγραμματισμένα στήν καταστροφή!
Μάθε λοιπόν ὃτι δημοκρατία, εἶναι τό κρᾶτος τοῦ δήμου ! Καί δῆμος εἶναι ὁ λαός .
Αὐτός ἀποτελεῖ τήν ἀνώτατη νομοθετική, ἐκτελεστική καί δικαστική ἐξουσία τήν ὁποία ἀναθέτει σε ἐκπροσώπους του τούς ὁποίους ἐλέγχει καί ἀκυρώνει ἀνα πᾶσα στιγμή τήν ἐξουσιοδότησι ὃταν αὐτοί βγαίνουν ψεῦτες, ἀνεπαρκεῖς καί πράττουν ἀντίθετα ἀπό το πρόγραμμα γιά τό ὁποῖο ἐξουσιοδοτήθηκαν .
Ὃταν ὁ λαός ψηφίζει ΟΧΙ καί ἡ μειοψηφία  τό μετατρέπει σε ΝΑΙ, ὑπάρχει πρόβλημα αὐθαιρεσίας . 
Ὃταν τό 40% μέσα ἀπό πολιτικές ἀλχημείες διαχειρίζεται τό 55 ἢ 60% ἢ καί πάρα πάνω τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ἒχουμε αὐθαιρεσία καί αὐταρχισμό. 
Ὃταν ἐλέγχεται ἡ δημόσια καί ἰδιωτική πληροφόρησις τῶν πολιτῶν, ἒχουμε σκοταδισμό.
Καί στήν δημοκρατία κάθε αὐθαιρεσία τῆς ἐξουσίας, κάθε αὐταρχισμός καί κάθε σκοταδισμός,  ἀποτελοῦν παρέκλησι ἀπό τό πολίτευμα .

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ !!!

Στήν ἐποχή τῆς ἠθικῆς καί πνευματικῆς γύμνιας, μία οἰκογένεια στέλνει τό μήνυμα τῆς μελλοντικῆς  Ἑλλάδας  !!!

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ κα ΜΑΡΟΥΠΑ !!!

 
Ἡ Ἑλλάδα παραδίδεται ἀμαχητί  ! 
Οἱ πολιτικάντηδες τα ἒχουν δώσει ὃλα καί ἁπλῶς διαχειρίζονται τήν ἧττα μας γιά να τήν κάνουν ἀποδεκτή στό ἐσωτερικό !
Οἱ Τοῦρκοι κατέρριψαν κάποτε το Ρωσικό ἀεροσκάφος με το πρόσχημα ὃτι παρεβίασε γιά κάποια δευτερόλεπτα τόν ἐναέριο χῶρο τῆς Τουρκίας !
Κι' ἐμεῖς δέν  μποροῦμε να καταρρίψουμε οὒτε ἓνα ἀπλό κατασκοπευτικό ντρόν πού πετά αὐθαίρετα πάνω ἀπό τά νησιά μας !!!
Οἱ Ἓλληνες στρατιωτικοί κρατοῦνται  παράνομα με τό πρόσχημα ὃτι παρεβίασαν τά σύνορα ξένης χώρας . 
Τά σύνορα τῆς Ἑλλάδας παραβιάζονται πεντακόσες φορές τήν ἡμέρα καί κανένας δέν στοχοποιεῖται γιά νά κρατηθεῖ .
Ὃσο γιά τούς "συμμάχους" , προσέξετε τί εἶπε προχθές ὁ Νατοϊκός γιά νά ἀποδείξει  με τι νόμισμα πληρώνονται οἱ πρόθυμοι σκῦφτες ...  
Εἶπε ὃτι τό ΝΑΤΟ, δέν παρεμβαίνει σέ διαφορές μεταξύ Νατοϊκῶν χωρῶν !!!
Καί μάλιστα μέ κύριους ἀποδέκτες  "ἀριστερούς  ἀντιαμερικανούς" ...
 


ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΦΑΪ ΑΥΤΗ Η ΕΙΔΗΣΙΣ ...

Ἀφορᾶ ἰδιαίτερα τήν "ἱερή οἰκογένεια" καί ὂχι μόνον  ...
Αὐτά εἶναι τα κόμματα πού ἐξακολουθοῦν να κρατοῦν ποσοστά ἀνάμεσα στό πλῆθος τῶν πυροβολημένων !!!...