ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021

Γιά το «καλό» μας …


Ἐχθές ἡ πολιτική μόδα ἦταν να χωρίζωνται οἱ πολίτες σέ "ἀριστερούς" καί "δεξιούς"... Σήμερα ἐξελίσσεται πρός τήν ἐποχή καί μᾶς χωρίζει σε "μπολιασμένους" καί "ἀμπόλιαστούς῾..

Πρέπει να γνωρίζουμε ἐπίσης ὃτι τό ἀντικείμενο πού βάζουν γιά να μπολιάσουν τά φυτά, ὀνομάζεται καί "φόλα" ...
                             

Εἶναι τρομερά ἀσύληπτη ἡ ἀγάπη καί ἡ φροντίδα πού τρέφει αὐτό τό κράτος γιά τούς «πολίτες» του !!!... 

Νοιώθεις τά δύο αὐτά στοιχεῖα νά σε ἀγκαλιάζουν σε τέτοιο σημεῖο, πού ἡ ψυχή συχνά δέν τό δέχεται καί ἒτσι βλέπεις καθημερινά ἀνθρώπους νά κοσμοῦν μέ θηλιές τόν λαιμό τους ἢ νά πηδοῦν στό κενό ἐπειδή δέν ἀντέχουν τόση ἀγάπη … 

Αὐτή ἡ ἀγάπη, εἶναι διαχρονική καί ἒχει μεγάλη ἱστορία...

 Ξεκινᾶμε ἀπό τό σήμερα ὃ,που τα πάντα γίνονται γιά «τό καλό» μας καί πᾶμε πρός τά πίσω γιά νά διερευνήσουμε μέσα ἀπό τά γεγονότα τήν αἰώνια γνησιότητα τῶν σκοπῶν... 

Γιά τό «καλό» σου κύριε, θα κυκλοφορεῖς ὃλη μέρα μέ το προστατευτικό πανί στήν μούρη σου, γιά τό «καλό» σου  θά σοῦ κάνουμε τήν ἒνεσι, γιά τό καλό σου θά ἐλέγχουμε ποῦ πᾶς, τί κάνεις, πῶς κινεῖσαι, γιά το καλό σου θά σοῦ κλείσουμε τήν ἐπιχείρησι, θά σέ ἀπαλλάξουμε ἀπό τά περιττά εἰσοδήματα μέ σοβαρά πρόστιμα καί φόρους, ὃλα αὐτά γιά νά σέ προσγειώσουμε στήν πραγματικότητα καί  ἒτσι να μήν ἐπιζητᾶς πράγματα πού σέ ἐκθέτουν σε κινδύνους… 

Ἐμεῖς ἒχουμε «ἐπιστήμονες» πού εἶναι ὑπεράνω κάθε νόμου, ἂλλης ἐπιστήμης καί συμβατικῆς ἠθικῆς, καλύπτουν ὃλα τά κοινωνικά πεδία καί κρατοῦν ὑπεύθυνα στά χέρια τους τις ζωές σας … 

Τί μπορεῖτε νά ἀμφιβάλετε γι’ αὐτό ;.. 

Ἐμεῖς, δέν εἲμαστε αὐτοί πού σᾶς σώσαμε με τά μνημόνια ; 

Οἱ οἰκονομικοί μας ἐπιστήμονες οἱ ὁποίοι ἐκπαιδεύτικαν στά high school of economics τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἀκριβῶς γιά να ἀναλάβουν τό σωτήριο ἒργο στήν κατάλληλη στιγμή,  δέν ἦσαν αὐτοί πού σᾶς ἒσωσαν με τούς πονετικούς ξένους δανειστές ;... 

Ἂν δέν δάνειζαν τίς τράπεζες, ποῦ θα βρισκόταν σήμερα ἡ οἰκονομία σας ; Πῶς θά ἀντέχατε να βλέπατε τόν θάνατο τοῦ φτωχοῦ τραπεζίτη, ἐσεῖς πού ἀπό τήν φύσι σας βιώνετε μία ἀνώτερης στάθμης ἠθική ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπό τήν «ἰδεολογία» σας;... 

Ἀλλά ἂς πᾶμε καί πάρα πίσω... 

Εἲχατε λοιπόν τό ἐθνικό σας νόμισμα, τήν δραχμή! 

Σεφτεῖτε τί πονοκέφαλος εἶναι να βαδίζεις ἀνεξάρτητα καί νά κινδυνεύεις διαρκῶς ἀπό κακούς γείτονες καί πονηρά φαντάσματα... 

Ἒτσι, παραδίδεις τό νόμισμά σου σ’αὐτούς πού θα σέ «προστατέψουν» σε σχέσι δύο προς ἓνα, δηλαδή δίνεις τά δύο καί πέρνεις πίσω το ἓνα, τούς παραδίδεις δρόμους, λιμάνια, ἀεροδρόμια, δίνεις ὃλες τίς οἰκονομικές δραστηριότητες, γιά να ἒχεις το κεφάλι σου ἣσυχο ... Ἃλλωστε ἒχει κόστος ἡ κάθε προστασία... 

Ὃλα αὐτά γιά τό "καλό" μας...

Καί γιά να φθάσουμε βέβαια εὒκολα καί ἀπρόσκοπτα σ’αὐτή τἠν μεταβίβασι, ἓνας ἂλλος κλάδος σοβαρός ἀπό αδιαμφισβήτητους πολιτικούς «ἐπιστήμονες» εἶχαν φροντίσει ἀπό χρόνια νά χαράξουν τον τρόπο τῆς μεταβιβάσεως ... 

Ἁπλῆ πρακτική... Ἀφήνεις τά ὂρνια τῶν συνδικα ληστῶν ἐλεύθερα καί μέ νομικά πλαίσια κατοχυρωμένα... Ἀφήνεις ἐλεύθρους τούς δημόσιους κλέφτες τούς ὁποίους κατοχυρώνεις καί μέ νόμους φωτογραφικούς γιά να δροῦν ἀνενόχλητα... Προστατεύεις μέ ἀσυλίες καί παραγραφές ὃλους τούς κυβερνητικούς συμπαῖκτες  καί ἒτσι ἒρχεται στόν καταλληλο χρόνο το ἀποτέλεσμα... 

Κι’ἀπ’ὃτι εἲδαμε, εἶχε τέτοια ἐπιτυχία τό ἒργο, πού συνδικα ληστές καί ἐλεύθεροι κλέφτες δέν ἦρθαν ποτέ σέ μεταξύ τους συγκρούσεις.... 

Ἀλλά πέρα ἀπό αὐτά, ἂλλο ἓνα σοβαρό πεδίο τό ὁποῖο θα ἐμπόδιζε τήν ἀπρόσκοπτη μεταβίβασι τῶν εὐθυνῶν γιά τίς ζωές μας στίς πλᾶτες ἂλλων τούς ὁποίους ἀσφαλῶς πιάσαμε κορόϊδα, ἦταν αὐτο τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως... 

Ἒδωσαν, πῆραν, ἒραψαν, ξήλωσαν, ἒριξαν πολιτικά ὑπνωτικά οἱ πολιτικοι «ἐπιστήμονες» καί κατάφεραν νά τό φέρουν στά  μέτρα τους... 

Τώρα, ἆκρα τοῦ τάφου σιωπή στην χώρα βασιλεύει.... Τρέχουν οἱ «δημοκράτες» καί οἱ "δημοκράτησες", ἀκονίζουν τό κεφάλι τους να βροῦν λεφτά νά πληρωνουν φόρους καί ξανά φόρους, τέλη, εἰσφορές, πρόστιμα κλπ, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν τους μένει χρόνος νά τρομάζουν μέ τήν ἰδέα ὃτι ἒμειναν τρεῖς κι΄ὁ κοῦκος στά χωριά τους... Γιατί με τόν φόβο, μπορεῖ να χάσουν τόν κοῦκο και να μείνουν μόνο οἱ τρεῖς... 

Κι'αὐτό γιά τό καλό μας...

Φθάνοντας σ’αὐτό τό σημεῖο, ἂς μοῦ ἐπιτρέψεις ἀγαπητέ φίλε να σέ ἀναστατώσω λίγο με τήν «φασιστική» πρᾶξι ἑνός Εὐρωπαίου προέδρου, ὁ ὁποῖος τολμᾶ να διαταράξει τήν Εὐρωπαϊκή  τάξι μ’αὐτή τήν «φασιστική» ἐνέργεια καί ἒτσι νά ἀναπτύξουμε τά ἀντανακλαστικά μας... Δῆλα δή, εἶπε ὁ τῦπος ὃτι κάθε νέο ζευγάρι ἀπό τούς πολίτες τῆς χώρας πού συνάπτει γάμο, δικαιοῦται ἀπό τό κράτος 29.000 Εὐρώ δάνειο ἂτοκο καί μακροχρόνιο, τό ὁποῖο τοῦ χαρίζεται ἂν κάνει τρία παιδιά ! 

Ναί ὁ «φασίστας» ! Ἐδῶ στίς μουσουλμανικές χῶρες ἒχουν παιδιά τζάμπα πού πεινᾶνε στούς δρόμους κι’ αὐτός θέλει νά φτιάξει παιδιά ἀπό τήν δική του φάρα !!!... 

Αὐτή ἡ πολιτική ἐπιστήμη πού ἀναπτύχθηκε στήν Ἑλλάδα, ὑπερέβη ὃλες τίς ἂλλες ἐπιστῆμες πού ἢθελαν τούς ἀνθρώπους ἐνεργούς ξοδεύοντας φαιά οὐσία και κάθε ἐνέργεια σωματική... 

Ὃλα γιά τό καλό μας...

Ἀκοῦς, ἒφτιαξε ὁ ἂλλος ἀεροπλᾶνο ;... Γιατί ρέ μαλ@@@@κα να φτιάξεις ἀεροπᾶνο; Δέν σοῦ δίνουμε πιστοποίησι ρε... Νά πᾶς στήν Ἰταλία καί ὃ,που στόν δίαολο θέλεις... 

Ἒφτιαξε ἠλεκτρικό αὐτοκίνητο ; Ὂχι ρέ ἒξω ἀπό δῶ...

Θέλει να φτιάχνει καράβια ; Ὂχι ρέ ! Ποῦ τά βρῆκες ἐσύ τα λεφτά θαλασσοπνύκτη πού ἒρχεσαι νά ἐξαγοράσεις τόν ἱδρῶτα μας μέ τά βρώμικα λεφτά σου ! Ἒξω ἀπό δῶ ρε! Πήγαινε στήν Τουρκία, πήγαινε στήν Κορέα, πήγαινε στόν διάβολο ... 

Ἐμεῖς  γιά τό καλό μας, θέλουμε ἡσυχία καί πολιτική «ἰδεογία» πού ἒφτιαξαν γιά μᾶς οἱ πολιτικοί μας «ἐπιστήμονες»... 

Θέλουμε τήν καθεστηκυία δημοσιοϋπαλληλική τάξι πάνω στήν ὁποία στηρίζεται ἡ πολιτική «ἐπιστήμη» ἡ ὁποία μᾶς διασφαλίζει τό ἀνέμελο ταξίδι τῆς ἐθνικῆς μας μοναδικότητας... 

Ἐμεῖς, στό ὂνομα τῆς πραγματικῆς μας «ἐπιστήμης» καταναλώνουμε κάθε εἲδους ἐξευγενισμένο πνευματικό σανό ὁ ὁποῖος διαμοιράζεται ἂφθονα μέσα ἀπό τούς χώρους τῆς παιδείας καί τῶν μέσων δημόσιας ἐπιμορφώσεως... Ἐπειδή αὐτός ὁ σανός ἒχει τήν ἐγγύησι ἐδῶ  τῆς πολιτικῆς «ἐπιστήμης», δέν τόν ἀλλάζουμε με τίποτα... 

Ἐχθές αὐτή ἡ «ἐπιστήμη» γιά να διασφαλίσει τά πλαίσια πού τήν συντηροῦσαν γιά το «καλό» μας, ἐπέβαλε τίς κοινωνικές ἰσορροπίες χωριζοντας μας σε «ἀριστερούς» καί «δεξιούς» ... 

Αὐτή ἡ «ἐπιστήμη», ἒχει ἱστορία μοναδική στά μπολιάσματα... Μόλις μπεῖ ὁ φοιτητής στήν σχολή του, θά τρέξει ὁ ἐπιστήμονας τοῦ κόμματος, νά τοῦ ρίξει τήν φόλα πού θά τόν μπολιάσει σε εὐγενῆ «ἰδεολόγο»... Αὐτός μόλις ἀναπτυχθεῖ, θα σιτίζεται ἀπό τά ἂγρια φυτά τά ὁποία ἒμειναν ἀμπόλιαστα... Ἒτσι θα συντηρεῖται ἡ τάξις καί ἡ πειθαρχία πρός τήν πολιτική ἐπιστήμη... 

 Σήμερα ἡ ἲδια ἐπιστήμη, τρέχει πάντα μπροστά ἀπό τά γεγονότα καί μᾶς χωρίζει σε μπολιασμένους καί ἀμπόλιαστους...  Σέ ἀποδέκτες ἢ ἀρνητές τῆς φόλας... Σέ ὁπαδούς ἢ ἀρνητές τῆς μάσκας ... 

Ὃλα λοιπόν γιά «τό καλό» μας ... Δέν ἒχουμε παρά να τρέξουμε στίς οὐρές καί να τό ὑπερασπιστοῦμε ...

Καί εἲμαστε τόσο μεγάλοι γνῶστες τῶν πραγμάτων πού δέν χρειαζόμαστε ν΄ἀνοίξουμε τ΄αὐτιά μας σε κάθε διαφορετική πηγή πληροφορήσεως, οὒτε να βασανίζουμε τήν σκέψι μας, μιᾶς καί ἂλλοι σκεφτονται γιά λογαριασμό μας...


Ἂς δοῦμε ἐδῶ τήν πρόεδρο τῆς βουλῆς κυρία Μπενάκη πού εἶχε πεῖ ἐπίσημα τό 2014 μπροστά στόν πρόεδρο Παπούλια ὃτι...

Τα δικαιώματα του ἀνθρώπου και τοῦ πολίτη θα ὑποστούν μεταβολές και θα παραβιάζονται από ἀρχές και ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν και καθιερωμένων. Και ὃτι ἡ δημοκρατία θα δοκιμαστεῖ ἀπό ἐνδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης...
Τα σύνορα θα συρρικνωθοῦν χάριν της εἰρήνης....

Λέτε, μνημόνια, κορωνοϊοί, Μακεδονικό, μπολιάσματα, Αἰγαῖο, Θράκη, πρόστιμα, "ἀπαγορεύσεις", ἀνεργία, φτώχιες, μεταναστευτικό, μεροκάματα τῆς πείνας, πλειστηριασμοί, μετανάστευσις τῆς νεολαίας, κομματική αὐτοδιοίκησις κλπ νά εἶναι πράγματα τυχαία καί ἂσχετα μεταξύ τους ;...

Kaι μήν ἐννοηθεῖ ὃτι ἀμισβητοῦμε τήν σοβαρή κατάστασι μέ τόν ἐπικίνδυνο ἰό !

Αὐτὀ πού μᾶς προβληματίζει εἶναι να μᾶς πνίγουν σέ ὃλα τα πεδία, μέ τόση ἀγάπη, γιά τό καλό μας...

Δεν υπάρχουν σχόλια: