ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021

Ἂξιος !!!.... Ἐπιστρατεύεσαι ... Δέν μπορεῖς να τό άρνηθεῖς ...

 Δέν στέρεψε ἡ Ἑλλάδα ἀπό ἂξιους καί ἀπό ἀξίες !!!...

Κάθε βίντεο πού ψάχνουμε γύρω ἀπό τόν Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ἀποτελεῖ καί ἓνα μνημεῖο ἀτομικοῦ καί πολιτικοῦ ἢθους, ἀποφασιστικότητας, ἠλικρίνειας, βαθιᾶς γνώσεως τῶν πραγμάτων, λογικῆς, ἒντιμης ἐξάρσεως !

Σ'αὐτό τόν δύσκολο χρόνο πού τά πλᾶνα διαλύσεως τῆς χώρας προχωροῦν πλέον  ἀπροκάλυπτα, εἶναι ἀνάγκη να στρατευτεῖ ! 

Εἶναι ἀνάγκη ὃσοι ἒχουμε τήν συναίσθησι τῶν καταστάσεων εἲτε μεμονωμένα, εἲτε ὡς κινήματα, να προσβλέψουμε ἐπειγόντως στήν παρουσία  του !

Πρίν ἀπό αὐτόν, ἓνας ἂλλος μεγάλος Ἓλληνας πού εἶχε δραστηριοποιηθεῖ στόν χῶρο τῶν φαρμάκων, εἶχε στείλει νά ἀνάλογα μηνύματα !

Ἐπρόκειτο γιά τόν Σωτήρη Σοφιανόπουλο !

Ἂνθρωπο τοῦ ἲδιου ἠθικοῦ διαμετρήματος, τῶν ἲδιων ἀξιῶν, τῆς ἀνάλογης ἐμπειρίας !

Δέν εἰσακούστηκε βέβαια ἡ φωνή  του διότι ὁ λαός ζοῦσε στήν ψευτική εὐφορία με τήν ὁποία τόν πότιζαν τά ξενοκίνητα πολιτικά μιάσματα ....

Αὐτἀ πού ἒπαιζαν θεατρο "ἀντιπαραθέσεων" καί ψήφιζαν νόμους μέσα ἀπό τούς ὁποίους ἀριστοτεχνικά διαλύοταν ἡ ἐθνική παραγωγή, ἡ ἀξιοκρατία, ἡ κοινωνική συνοχή, ἡ δημογραφική συνέχεια, ἡ παιδεία, ἡ συλλογική συνείδησις καί ἆλλα, γιά να ὠφεληθοῦν τά ξένα κέντρα πού μᾶς τούς ἒστησαν ὡς προκάτ κατασκευές μετά τά πολυτεχνεῖα...

Χωρᾶνε πολλοί σ'αὐτήν τήν ἐπίκαιρη διαδικασία... 

Χωρᾶμε ὃλοι μας... Εἲτε ὡς ἂτομα, εἲτε ὡς ὀργανωμένα κινήματα ...

Μέ μία φυσικά προϋπόθεσι ... Νά συνειδητοποιήσουμε ὃτι πάνω ἀπό τό ἐγώ μας, ὑπερέχει τό ζωτικό ἐμεῖς...

Δεν υπάρχουν σχόλια: